Kärkihankkeet

Sipilän hallituksen kärkihankkeista maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskettavat Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kokonaisuuden hankkeet: 

 • Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti
 • Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä
 • Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon
 • Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun
 • Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin

Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. 

 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut                                                            

Kärkihanke I: Hiiletön, puhdas, uusiutuva energia

 • TEM: Riku Huttunen, YM: Merja Turunen,  MMM : Heikki Granholm

Toimenpide 1, Valmistellaan v 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia ja toimet

Tehtävä I.1.1. Energia- ja ilmastostrategia 2030

Tehtävä I.1.2. Ilmastopolitiikan keskipitkän välin suunnitelma 

 • YM: Merja Turunen

Tehtävä I.1.3. Energiatuen lisäpanostusten suuntaus.

 

Kärkihanke II: Uudet metsätuotteet

 • MMM: Juha S. Niemelä

KH II Toimenpide 1, Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä

 • MMM: Marja Kokkonen;  TEM: Mika Aalto, YM: Maarit Loiskekoski

Tehtävä II.1.1,  Metsänomistusrakenne ja sukupolvenvaihdokset

 • VM Jukka Vanhanen  

Tehtävä  II.1.2  Metsävaratiedot ja sähköiset palvelut

 • MMM Niina Riissanen MMM (kehittäminen), MMM Kirsi Taipale (lainsääd muutokset)

 Tehtävä II.1.3. Puurakentamisen edistäminen 

 • YM Merja Laitinen

Tehtävä II.1.4. Metsäteollisuuden investoinnit; mm. uusi liiketoiminta ja korkean jalostusarvon tuotteiden tutkimus ja kehittäminen

Toimenpide 2, Kehitetään biotalouden uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja

 • TEM: Mika Aalto, YM: Merja Saarnilehto, Tarja Haaranen, vt Markus Tarasti, MMM: Liisa Saarenmaa

Tehtävä II.2.1 Biotalousstrategian toteutumisen arviointi ja strategiapäivitys

Tehtävä II.2.2. Julkisen tutkimus & kehittämisrahoituksen suuntaaminen ja toimintamallit

Tehtävä II.2.3 Jatkokehitystoimet lupaavimpien  tutkimustulosten pohjalta. 

 • TEKES: Tuula Savola

Toimenpide 3, vauhditetaan biotalouden uusien innovaatioiden käyttöönottoa kokeiluhankkeilla ja julkisilla hankinnoilla

 • TEM: Mika Aalto, YM: Merja Saarnilehto, MMM: Elina Nikkola

Tehtävä II.3.1.  TEKES-Finnvera-pilot- ja demo-ohjelma  

Tehtävä II.3.2. Kokeiluhankkeiden lupa- ja viranomaismenettelyjen sujuvoittaminen 

 • YM: Riitta Rönn

Tehtävä II.3.3 Kysynnän lisääminen innovatiivisten julkisten hankintojen kautta 

 • YM: Taina Nikula 

Tehtävä II.3.4 Kokeiluhankkeiden vauhdittaminen EU:n EFSI-rahoituksen kautta

Tehtävä II.3.5. VTT:n Bioruukkin kasvattaminen kv.sti merkittäväksi .

Tehtävä II.3.6 Kierrätyksen ym. demo- ja referenssihankkeiden toteutus 

 • YM: Taina Nikula

 

Kärkihanke III: Kiertotalous ja vesistöt

 • YM: Tuula Varis, Timo Tanninen

Toimenpide 1: Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja

 • TEM: Mika Aalto, YM: Anna-Maija Pajukallio, MMM: Pirjo Salminen

Tehtävä III.1.1 Jätteiden käyttö maarakentamisessa ja asetusuudistus

 • YM: Else Peuranen & Anna-Maija Pajukallio

Tehtävä III.1.2.  Vaikutusarviointi ja lainmuutosvalmistelu/kuntien jätehuolto 

 • YM: Riitta Levinen & Tia Laine-Ylijoki-Laakso

Tehtävä III.1.3. Yhdyskuntajätteen kierrätys ml. tavoitteet ja toimet v 2017-2022.  

 • YM: Sirje Sten

Tehtävä III.1.4  Orgaanisen jätteen huoltoa koskevat selvitykset ja lakimuutokset 

 • YM Ari Seppänen

Tehtävä III.1.5  ”Ei-enää-jätettä” –säädökset 

 • YM Tarja-Riitta Blauberg

Tehtävä  III.1.6. Kierrätyshankkeet ja innovatiiviset liiketoimintamallit 

 • YM Sirje Sten

Toimenpide 2: Lisätään ravinteiden kierrätystä ja tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi

 • TEM: Mika Aalto, YM:Eeva-Liisa Poutanen, Saara Bäck (ravinteet, Itämeri, vedet), MMM: Marja-Liisa Tapio-Biström

Tehtävä III.2.1. Hankekokeiluohjelma/ uusiutuva energia ja ravinteiden kierrätys 

 • MMM: Marja-Liisa Tapio-Biström

Tehtävä III.2.2 Pilottihanke/hankkeet jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelyyn.

 • YM: Jorma Kaloinen,

Tehtävä III.2.3. Hevosenlannan kierrätys  

 • MMM: Marja-Liisa Tapio-Biström, Kirsti Huovinen, YM: Ari Seppänen,

Tehtävä III.2.4.Maatalouden ravinteiden kierrätys; MMM:n ja YM:n hankkeen/ohjelman toinen vaihe.

 • YM: Eeva-Liisa Poutanen, MMM: Marja-Liisa Tapio-Biström

Tehtävä III.2.5.Uudet meren- ja vesienhoidon ohjelmat  

 • YM: Marja Laamanen ja Hannele Nyroos

Toimenpide 3: Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelma

 • TEM: Mika Aalto, YM Anna-Maija Pajukallio, Susanna Wähä (pilaantuneet maa-alueet), MMM: Jaana Kaipainen

Tehtävä III.3.1. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma sekä kiviaineshuollon ja rakentamisen kokeiluhanke

 

Kärkihanke IV: Ruoan tuotanto ja sininen biotalous

 • MMM: Risto Artjoki

Toimenpide 1: Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi

 • MMM: Taina Vesanto;  TEM: Mika Aalto,  YM:  Anne Polso

Tehtävä IV.1.1 Normien purku,  luvitus- ja hallintokäytäntöjen sujuvoitus sekä  valvontauudistukset 

 • MMM: Taina Vesanto, TEM: Mika aalto, YM: Anne Polso

Tehtävä IV.1.2. Tutkimus, neuvonta ja koulutus mm kustannussäästöpotentiaalin pohjalta

Tehtävä IV.1.3.  Kotimainen ruoantuotanto; arvio huoltovarmuuden kannalta ja puitteena selonteko EK:lle

Tehtävä IV.1.4. 90 milj eur lisärahoitus investointeihin ym.

Toimenpide 2: Avataan vientimarkkinoita suomalaisille elintarvikkeille

 • MMM: Anna-Leena Miettinen, Hentriikka Kontio TEM: Mika Aalto, YM: NN , 

Tehtävä IV.2.1 Elintarvikeviennin arvon ja ruoantuotannon kilpailukyvyn parantaminen

Tehtävä IV.2.2 Toimet, selvitykset ja hankerahoitukset uusien vientikanavien avaamiseksi

Tehtävä IV.2.3 Tietouden lisääminen, lähi- ja luomuruokaohjelmat sekä suomalaisen ruoan osuus julkisissa hankinnoissa

Toimenpide 3: Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua

 • MMM: Timo Halonen; TEM: Mika Aalto, YM: Penina Blankett

Tehtävä IV.3.1 Sinisen biotalouden kansallinen kehittämisohjelma 

 • MMM: Timo Halonen

Tehtävä IV.3.2 Yritystoiminnan kannalta potentiaalisimpien toimenpiteiden  käynnistys

 • MMM: Timo Halonen, Tekes: Piia Moilanen

 

Kärkihanke V: Luontopolitiikka

 • YM: Timo Tanninen

Toimenpide 1: Vauhditetaan luonto- ja virkistysmatkailua

 • TEM: Nina Vesterinen, YM: Mikko Kuusinen,  MMM: Katja Matveinen

Tehtävä V.1.1  Matkailun tiekartan hyödyntäminen

Tehtävä V.1.2  Uudet avaukset yli sektoripolitiikkarajojen, esim. vesistömatkailukeskittymähanke

Toimenpide 2: Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017

 • YM: Ilkka Heikkinen, Jukka-Pekka Flander, TEM: Nina Vesterinen, MMM: Ville Schildt

​Tehtävä V.2.1 Uusi kansallispuisto v. 2017

Toimenpide 3: Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen

 • YM: Penina Blankett, MMM: Jouni Tammi, TEM: (Mika Aalto)

Tehtävä V.3.1 Lisääntymiskierron palauttaminen kärki-/pilottikohteisiin; säätelyuudistuksia ja lajien suojelutoimia.

Tehtävä V.3.2 Kärkikohteissa toimenpidesuunnitelmat kokonaisvaltaiselta vesistöhuoltopohjalta

Tehtävä V.3.3 uudet kalakantojen hoitoratkaisut rakennetuissa vesistöissä