Hyppää sisältöön
Media

Luontolaatu-hanke

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Tapio Oy yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2018-2020

Talousmetsien luonnonhoito on kiinteä osa metsien käsittelyä. Luonnonhoitoon luetaan kaikki ne toimet, joilla toteutetaan puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita metsien käsittelyssä. Luonnonhoidon osa-alueita ovat muun muassa monimuotoisuuden turvaaminen, vesiensuojelu, metsämaiseman hoito ja kulttuuriperintökohteiden huomioiminen.

Suomen metsäkeskuksen ja aikaisemmin Tapion koordinoimalla luonnonhoidon laadun arvioinnilla on 20 vuoden ajan selvitetty, kuinka hyvin talousmetsien luonnonhoidolle asetetut tavoitteet toteutuvat metsätalouden käytännön toiminnassa. Nykyinen laadunseurantajärjestelmä on kehitetty vuonna 1997, eikä sen sisältöön tai arvosteluperusteisiin ole tehty merkittäviä muutoksia. Metsätalouden toimintaympäristön muuttuessa ja tiedonkeruun uusien mahdollisuuksien myötä luonnonhoidon laadun seurantaa on tarpeen uudistaa vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Paremmat laadunseurannan työkalut tarjoavat parempia mittareita arvioitaessa luonnonhoidon toimien tehokkuutta ja mahdollistavat uudenlaisen, monimuotoisuutta paremmin huomioon ottavan toiminnan kehittämisen.

Hankkeen tavoitteena on:

  • arvioida käytössä olevaa luonnonhoidon laadun seurantaa.
  • täsmentää siihen liittyvät tieto- ja kehitystarpeet.
  • selvittää, miten seurantatietoa luonnonhoidon laadusta saadaan kerättyä kustannustehokkaasti vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyaikaisia tietotarpeita.

Hankkeessa tuotetaan tarvittava tietopohja talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan uudistamiseksi. Luonnonhoidon laadun seuraaminen tuottaa tietoa, jota hyödynnetään laajalti muun muassa metsäpolitiikan tavoitteiden toteutumisen ja metsäsertifioinnin vaatimusten todentamisessa. Luonnonhoidon laadunseuranta tuottaa riippumattoman palautteen käytännön toimijalle ja metsänomistajalle tehtyjen toimenpiteiden laadusta. Palautteella on tärkeä koulutuksellinen merkitys, koska sekä toimintaa ohjaavissa säädöksissä, että metsässä työtä tekevässä henkilöstössä on vaihtuvuutta. Seuranta mahdollistaa metsätalouden pyrkimyksen jatkuvaan parantamiseen.

Lisätietoja

Tapio Oy:n hankesivu
Projektipäällikkö, Lauri Saaristo, Tapio Oy, etunimi.sukunimi(at)tapio.fi, puh. 040 573 9168