Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Puhdas vesi on elinehto, sitä on suojeltava

Olli-Matti Verta Julkaisupäivä 5.11.2021 12.32 Blogit MMM

Suomella on runsaat ja korkealaatuiset vesivarat. Meillä on makeaa vettä, järviä, jokia ja pohjavettä. Hyvä vedenlaatu on vuosikymmeniä jatkuneen vesivarojen hallinnan, vesien kestävän käytön ja hoidon sekä suojelun ansiota. Ja me käytämme vain noin 2% uusituvista vesivaroistamme.

Vesiasiat koskettavat yhteiskuntaa laajasti. Siksi niitä hoidetaan useilla hallinnonaloilla. Keskeiset ministeriöt ovat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat alueidensa käytännön vesiasioita. Suomen ympäristökeskuksesta ja Luonnonvarakeskuksesta saa asiantuntijapalveluita ja tutkimustietoa. Kunnat järjestävät vesihuollon eli juomaveden tuotannon ja jakelun sekä jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn.

Maa- ja metsätalousministeriö työskentelee useiden yhteiskunnalle merkittävien vesitaloustehtävien parissa. Vastaamme vesihuollosta, tulva- ja kuivuusriskien hallinnasta, patoturvallisuudesta ja maankuivatuksesta.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset välittyvät valtaosin veden kiertokulun kautta. Tulvat ja kuivuudet lisääntyvät ja pahentuvat, kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Talvien leudontuminen muuttaa veden kierron vuotuista rytmiä, ja yhteiskunnan on sopeuduttava siihen.

Vesitaloustehtävissä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista. Suomen vesistöjen ja rannikoiden tulvariskejä on kartoitettu, ja me varaudumme tulviin yhteistyössä alueiden pelastustoimen, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Silti sopeutumisessa riittää vielä tekemistä. Esimerkiksi vakavat kuivuuskaudet yleistyvät, ja niihin on varauduttava, jotta yhteiskunnalle ja ihmisille aiheutuvia haittoja voidaan ennakoida ja vähentää. Jatkossa vesitalouden on otettava entistä enemmän huomioon ilmastonmuutoksen hillintä. Esimerkiksi maaperän hiilensidontaa voidaan lisätä peltojen ja metsien vesienhallinnan keinoin.

Huoltovarmuuden tärkeydestä keskustellaan, ja vesihuollon merkitys on huomattu. Tarvitsemme terveellistä ja turvallista vettä hanasta jatkossakin. Toimiva vesihuolto on elinehto elintarviketuotannolle ja useille muille teollisuudenaloille.

Kunnollinen viemäröinti ja jätevesien käsittely on muistettava. Ilman niitä me pilaamme vesivaramme käyttökelvottomiksi. Vesihuoltoverkostot ja laitokset on rakennettu pääosin vuosikymmeniä sitten, eikä niiden ylläpitoinvestoinneista ole pidetty riittävästi huolta. Toimivan vesihuollon turvaaminen sekä sen uusiutuminen edellyttävät toimenpiteitä kaikilta vesihuollon järjestämiseen osallistuvilta tahoilta.

Suurin vastuu on jatkossakin julkisella sektorilla ja vesihuollon asiakkailla. Eduskunta oli tästä asiasta yksimielinen, kun se hyväksyi Vesi on meidän –kansalaisaloitteen. Yksityistä sektoria tarvitaan jatkossakin tuottamaan vesihuoltopalveluita yhteistyössä julkisen sektorin kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut Vesitalousstrategian 2030, joka ohjaa valtion vesitaloustehtävien hoitoa vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Visiona on puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia tuottavat vesitalouspalvelut nyt ja tulevaisuudessa. Tiivistä yhteistyötä tehdään kansallisesti eri toimijoiden kesken, mutta entistä enemmän myös kansainvälisesti. Vesi on keskeisessä asemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, ja vesitalouden haasteet ovat globaaleja. Me löydämme niihin ratkaisut yhdessä.

Kirjoittaja työskentelee maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosastolla vesitalousjohtajana.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.