FI SV EN

SJK och Coreper

På grund av att författningarna som gäller den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen var så tekniska inrättades i början av 1960-talet ett eget beredningsorgan som skulle behandla dessa, särskilda jordbrukskommittén (SJK). Särskilda jordbrukskommittén sammanträder 2–4 gånger i månaden. I sammanträdena behandlas alla frågor som gäller den gemensamma jordbrukspolitiken och som förs till jordbruks- och fiskerådet för beslut.

Kommittén för de ständiga representanterna (COREPER) bereder eller samordnar rådets arbete. Till kommittén hör medlemsstaternas ständiga representanter och deras biträden som arbetar i Bryssel. Av uppgifterna inom Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde behandlar representanternas kommitté vanligen frågor inom fiske, veterinärmedicin, växthälsa och livsmedelssäkerhet samt jordbrukets budget.

Frågor som behandlas i jordbruks- och fiskerådet bereds förutom i särskilda jordbrukskommittén och Coreper också i rådets arbetsgrupper. Efter beredningsskedet behandlas frågorna antingen i kommittén för de ständiga representanterna eller i särskilda jordbrukskommittén innan de lämnas till rådet för diskussion eller godkännande.

 

På andra webbplatser

Särskilda jordbrukskommittén

COREPER

Kommittéerna och arbetsgrupperna