FI SV

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät hankeavustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin.

Vuoden 2024 määrärahojen hakuaika alkaa 2.1.2024. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan 31.1.2024 kello 16.15 saakka.

Erityisavustuksia myönnetään valtakunnallisiin tai laajoihin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Laajojen hankkeiden vaikutusalueena tulee olla useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialue.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:

  • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
  • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
  • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
  • sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia) tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2024 haussa ovat:

  • luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • tiedottaminen ja neuvonta vuonna 2024 voimaan astuvista kalastuslain muutoksista (erityisesti vapaa-ajankalastuksen saalisilmoitus, kalojen lopetusvelvollisuus ja kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden ikärajamuutos)
  • kalastuksen valvonta.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain.

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon, PL 30, 00023 Valtioneuvosto (kirjaamon katuosoite Hallituskatu 3 A, Helsinki; sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi). Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakuohje ja hakulomake valtakunnalliset tai muuten laajat kalataloutta edistävät hankkeet:

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

Lisätietoja

Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162462   Sähköpostiosoite: