Maankäyttösektorille laaditaan ilmasto-ohjelma

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii erityisesti merkittäviä ja nopeita energiasektorin ja liikenteen päästövähennystoimia, mutta myös hiilinielujen vahvistamista. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti maankäyttösektori kytketään tällä hallituskaudella entistä tiiviimmin osaksi kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Hallitusohjelma linjaa useita maa- ja metsätaloutta sekä maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimia, jotka jatkossa liitetään osaksi tulevaa maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaa.

Maa- ja metsätaloudessa vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisätään hiilinieluja ja varastoja

Maankäyttösektorilla päästöjä voidaan vähentää erityisesti turvemaiden käytössä sekä ehkäisemällä metsien muuttumista muuhun maankäyttöön (metsäkato). Metsien hiilensidontaa voidaan vahvistaa metsien kasvukyvystä ja terveydestä huolehtimalla. Metsityksellä voidaan tuottaa lisää metsäpinta-alaa.

Ilmastonmuutosta hillitsevien toimien ohella on tärkeää varautua myös lisääntyviin riskeihin, kuten kasvitauteihin ja metsätuhoihin.

Tutkimustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen avainasemassa

Maankäyttösektorin ilmastotoimilla toteutetaan sekä kansallisia että EU:n ilmastokehyksen mukaisia ja kansainvälisiä tavoitteita. Toimien kustannustehokas ja vaikuttava toteuttaminen edellyttävät muun muassa vahvaa tietopohjaa ja vaikutusarviointeja. Tutkimustiedon tuottaminen ja tehokas hyödyntäminen ovat siksi kokonaisuudessa avainasemassa.

Ilmastotoimia toteutetaan poikkisektoraalisesti, myös yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa, ja monilla toimista toteutetaan myös hallituksen muita strategioita, ohjelmia ja hankkeita. Useita maankäyttösektorin ilmastotoimia edistetään nykyisten ohjaus- ja kannustejärjestelmien kautta.

Muualla palvelussamme
Ministeri Leppä: Hallitus panostaa metsien kasvuun – Tuhkalannoitukselle tukea (MMM:n tiedote 4.2.2020)

Maankäyttösektorin toimenpiteet
Vastuullinen ruokaketju
Kansallinen metsästrategia
Metsätalouden uuden kannustejärjestelmän valmistelu
Metsät ja ilmastonmuutos