FI SV EN

Genetiskt modifierade livsmedel och nya livsmedel

 

Nya livsmedel

Med nya livsmedel avses produkter som inte i någon betydande omfattning användes som människoföda i EU före den dag då den första förordningen om nya livsmedel trädde i kraft, dvs. den 15 maj 1997. Europaparlamentets och rådets nya förordning om nya livsmedel (EU) 2015/2283, som tillämpas från och med den 1 januari 2018, ersätter den tidigare förordningen.

Begreppet nytt livsmedel bygger på historiskt säker användning som livsmedel. Definitionen av ett nytt livsmedel kompletteras av att livsmedlen delas in i kategorier. Förutom de gamla kategorierna, det vill säga kategorierna för livsmedel från till exempel växter, djur, mikroorganismer, alger eller svampar eller livsmedel som erhållits genom nya framställningsmetoder, finns det nu kategorier för konstruerade nanomaterial, produkter från cell- eller vävnadskulturer samt för livsmedel från material av mineraliskt ursprung. Enligt den nya förordningen hör djur som används i livsmedel nu entydigt till förordningens tillämpningsområde, och således har det skapats klarhet i situationen också när det gäller insekter. 

Den största reformen handlar om att riskbedömningar och beslut har koncentrerats. Ansökningarna lämnas in till Europeiska kommissionen som också tar besluten. EFSA svarar för säkerhetsbedömningen. Tillstånden för nya livsmedel blir allmänna och tas upp i en unionsförteckning som publiceras på kommissionens webbplats och uppdateras i takt med nya ansökningar. Unionsförteckningen ska innehålla specifikationen av det nya livsmedlet och de villkor på vilka det får användas.

På livsmedel med historiskt säker användning i minst 25 års tid som kommer utanför EU tillämpas ett förenklat förfarande. Alla livsmedelstillstånd gäller i hela EU-området. Livsmedelsverket är kontaktmyndighet i frågor som gäller nya livsmedel.

När det nya systemet börjar gälla, kommer tillståndsansökningarna som lämnades in före år 2018 att omfattas av bestämmelserna i förordning (EU) 2015/2283. Ansökningar om tillstånd för produkter som lagligen har släppts ut på marknaden och som omfattas av den nya förordningen, ska lämnas in före år 2019. Sådana är till exempel livsmedel med insekter som ingrediens.

Ytterligare information om nya livsmedel finns att få på Livsmedelsverkets webbsidor. Unionsförteckningen över godkända nya livsmedel finns på Europeiska kommissionens webbplats där det också finns anvisningar för ansökan samt en länk till det elektroniska ansökningssystemet.

Genetiskt modifierade livsmedel

Bestämmelser om genetiskt modifierade livsmedel och foder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1829/2003. Sådana livsmedel är livsmedel som består av, innehåller eller har framställts av genetiskt modifierade organismer (GMO).

Genmodifierade livsmedel ska förses med märkning. Märkningen finns i ingrediensförteckningen i samband med namnet på den aktuella ingrediensen. Det krävs inte några märkningar om förekomsten av genetiskt modifierat material är oavsiktlig eller om det finns ytterst ringa spår av sådant material i livsmedlet. Tröskelvärdet är 0,9 procent av den aktuella ingrediensen.

Beslut om saluföring av genmodifierade livsmedel och foder tas gemensamt i hela EU-området. Livsmedelsverket är kontaktmyndigheten i frågor som gäller tillstånd för genmodifierade livsmedel och foder. 

I april 2015 gav kommissionen ett förslag till ändring av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EG) 1829/2003 så att medlemsländerna ska få möjlighet att förbjuda användningen av EU-godkända produkter i sina områden. Förslaget ger inte möjlighet att begränsa handeln med produkter från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder, till exempel kött, fisk, mejeriprodukter eller ägg, på EU:s inre marknad. Behandlingen av frågan pågår i EU:s institutioner.

Mer information om genmodifierade livsmedel finns att få på Livsmedelsverkets webbsidor. På Europeiska kommissionens webbplats finns mycket information om genetisk modifiering samt ett GMO-register över godkända genmodifierade livsmedel och foder. Information om genetisk modifiering och genmodifierade livsmedel finns också på EFSA:s sidor och på GM Foods Platform som är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) webbsida.

Sanna Viljakainen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, livsmedelssäkerhetsenheten, tfn 0295 16 2037, sanna.viljakainen(at)mmm.fi

Lisätietoja

Sanna Viljakainen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162037   Sähköpostiosoite: