Valtioneuvoston päätös TEM/2015/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064207
Asia
Valtioneuvoston ehdollisen suostumuksen perusteella Nord Stream 2 AG saisi suorittaa merenpohjan tutkimusta Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa kuvatulla tavalla. Suostumus olisi voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.12.2018 asti. Päätös olisi täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaisi suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttäisi liitteenä 1 olevassa päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan saajan olisi muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään sellainen teknisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen reittivaihtoehto, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa liitteen 1 mukaisen ehdollisen suostumuksen Nord Stream 2 AG:lle suorittaa merenpohjan tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa kuvatulla tavalla sekä toteaa päätöksen olevan täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen