Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2022/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.2.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien hyödykkeiden ja tuotteiden asettamisesta saataville unionin markkinoilla ja viennistä unionin ulkopuolelle sekä asetuksen (EU) N:o 995/2010 kumoamisesta

U 12/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tatu Torniainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162162
Asia
Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että tiettyjä säänneltäväksi ehdotettuja hyödykkeitä ei tuoteta metsiä vahingoittaen. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että EU:n yritykset ja kuluttajat ovat tietoisia ostamistaan tuotteista ja niiden vaikutuksista. Ehdotuksella pyritään kahteen päätavoitteeseen: 1) minimoida unionin vaikutus metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen maailmanlaajuisesti, ja 2) vähentää Euroopan unionin osuutta kasvihuonekaasupäästöistä ja maailmanlaajuisesta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Ehdotuksella myös kumottaisiin puutavara-asetus ja liitettäisiin se osaksi uutta asetusta. Ehdotuksessa pyritään ehkäisemään tiettyjen metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittämään metsäkatovapaita tuotantoketjuja, jotka huomioivat metsäkadon ja metsientilan heikkenemistä koskevan riskin. Velvoitteet kohdistuisivat kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin, mutta säännökset koskisivat myös EU:n sisämarkkinoita. Sääntely koskisi kuutta tuoteryhmää: soijaa, palmuöljyä, kahvia, kaakaota, nautakarjaa ja puuta sekä niitä sisältäviä tai niistä valmistettuja tuotteita. Listalle voitaisiin kuitenkin lisätä tulevaisuudessa maailman metsien suojelemiseksi myös muita tuotteita. Tuotteiden maahantuojien tulisi toimeenpanna asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä tuotteiden ja hyödykkeiden alkuperän varmistamiseksi. Ehdotuksessa tuottajamaat jaettaisiin kolmeen riskiryhmään metsäkatoriskin perusteella. Komissio ehdottaa myös toimijoita koskevan rekisterin perustamista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen vaikutukset kohdistuisivat maatalous- ja elintarvikesektorilla naudanlihantuotantoon sekä ehdotuksen piiriin kuuluvia raaka-aineita hyödyntäviin kotimaisiin elintarvikevalmistajiin. Ehdotus kattaa useita Suomen talouden kannalta merkittäviä tuoteryhmiä. Kotimaisen tuotannon osalta ehdotuksen vaikutukset kohdistuisivat nautaeläinten tuotantoon sekä metsien tilan heikkenemisen tarkasteluun. Ehdotuksen kaikkia vaikutuksia Suomelle on vaikea arvioida. Tämä johtuu ehdotukseen liittyvistä avoimista kysymyksistä, kuten maakohtaisen riskinarvioinnista sekä ehdotettujen määritelmien sisällöstä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen