Valtioneuvoston asetus MMM/2023/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. +358 295 162 153

Asia

Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin maatilan investointituen tukikohteista ja tuen enimmäismäärästä rahoituskaudella 2023―2027. Asetuksella otettaisiin käyttöön uuden rahoituskauden maatilojen investointitukijärjestelmä. Investointituen myöntämisessä ja maksamisessa noudatettavista yleisistä ehdoista ja menettelyistä säädettäisiin toisella valtioneuvoston asetuksella, joka tulisi voimaan samaan aikaan ehdotetun asetuksen kanssa. Investointituen kohteet säilyisivät pääosin edeltävää ohjelmakautta vastaavina. Uuden rahoituskauden tavoitteiden, uusien EU-säädösten ja toimintaympäristön muutosten vuoksi joihinkin tukikohteisiin ja tuen enimmäismääriin kuitenkin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muutoksia. Suurin osa käytettävissä olevista varoista suunnattaisiin edelleen kotieläintalouden ja kasvintuotannon tuotantorakennusten rakentamisinvestointeihin. Investointituen tukimuotoina olisivat avustus, korkotukilainan korkotuki ja valtiontakaus taikka näiden yhdistelmä Komissio hyväksyi 31.8.2022 Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman (CAP-suunnitelma). Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 6.3.2023.

 

HUOM! Liitteenä oleva lausumaehdotus hyväksyttiin valtioneuvoston lausumaksi

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilan investointituen kohdentamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Taloudelliset vaikutukset perustuvat CAP-suunnitelmaan, jota kansallisesti toimenpannaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvioiden, maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) käyttösuunnitelman mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Vaikutukset syntyvät investointitukien rahoituksesta. Kyseiset tuet myönnetään avustuksena, korkotukena tai valtiontakauksena taikka niiden yhdistelmänä. Pääosa maatalouden investointituen avustuksista rahoitetaan CAP-suunnitelman toimeenpanoon osoitettavista varoista, joista kyseisiin avustuksiin arvioidaan käytettävän noin 475 miljoonaa euroa suunnitelmakauden aikana. Tuesta 43 prosenttia on EU:n maaseuturahaston rahoitusta ja kansallista rahoitusta 57 prosenttia. Valtion lopulliseksi menoksi jää jäsenvaltion rahoitusosuus, joka maksettaisiin momentilta 30.10.40. Kokonaan kansallisesti rahoitettavat avustukset myönnettäisiin Makeran varoista. Kansallisesti rahoitetaan myös osana maatalouden huoltovarmuuspakettia investointiavustuksia vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja muihin huoltovarmuutta edistäviin hankkeisiin, joihin osoitettu rahoitus on yhteensä 28 miljoonaa euroa. Myöntövaltuudet vahvistetaan vuosittain Makeran käyttösuunnitelmissa. Kokonaan kansallisesti rahoitettava korkotuki myönnettäisiin momentilta 30.10.41. Korkotukilainan myöntämisvaltuuden määräksi on arvioitu 250 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2023—2027, josta osa kohdistuu tilanpidon aloitustukeen. Makeran varoista myönnettäisiin myös kokonaan kansallisesti rahoitettavat valtiontakaukset, joiden kohteena olevien lainojen pääomaa saisi samanaikaisesti olla maksamatta enintään 240 miljoonaa euroa. Jatkossa valtiontakaus voisi olla myös osana aloitustukea. Hankkeisiin sovelletaan valintamenettelyä, jolla suunnitelman tavoitteita parhaiten vastaavat hankkeet rahoitetaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen