Valtioneuvoston asetus MMM/2023/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteiden muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sanna Koljonen, p. 029 5162048

Asia

Ehdotetulla asetuksella päivitettäisiin vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (704/2019) liitteenä oleva kansallinen vieraslajiluettelo sekä säädettäisiin uusia lajeja koskevista tarpeellisista siirtymäajoista. Kansalliseen vieraslajiluetteloon lisättäisiin yhteensä kuusi kasvilajia ja yksi eläinlaji: kanadanpiisku, isopiisku, korkeapiisku, viitapihlaja-angervo, valkopajuangervo, vuorivaahtera ja mustapääetana. Lisäksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) 4 §:ssä säädetyn kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuuden soveltamista koskevasta poikkeuksesta luovuttaisiin nilviäisten osalta samoin kuin 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyjä kieltoja koskevasta poikkeuksesta sirkusten ja eläinnäyttelyiden osalta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä elokuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteiden muuttamisesta

Vaikutukset

Kansalliseen luetteloon ehdotettavilla uusilla kasvilajeilla ei ole sanottavaa taloudellista merkitystä taimi- ja puutarha-alalla viitapihlaja-angervoa ja valkopajuangervoa lukuun ottamatta. Viitapihlaja-angervolle ja valkopajuangervolle ehdotettava kahden vuoden siirtymäaika mahdollistaisi kuitenkin taimi- ja puutarha-alalle tuotannon hallitun lopettamisen ja asteittaisen lajeista luopumisen. Asetus vaikuttaisi myönteisesti luonnon monimuotoisuuden ja alkuperäisen eliöstön suojeluun.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen