FI SV EN

Producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker

Målet med producentorganisationssystemet är att stärka marknadsställningen för producenterna inom sektorn för frukt och grönsaker. Producentorganisationerna är marknadsföringssammanslutningar som bildas av producenter. Verksamhetsprogram som utvecklar producentorganisationernas verksamhet får EU-stöd.
Villkor för godkännande av en producentorganisation
För att få EU-stöd ska producentorganisationen vara ett av Livsmedelsverket godkänt andelslag eller aktiebolag som uppfyller villkoren för godkännande.

  • En producentorganisation ska bestå av minst fem producentmedlemmar, och värdet av dess saluförda produktion ska vara minst 500 000 euro.
  • Organisationen ska upprätta stadgar som fastställer bl.a. medlemmarnas skyldighet att sälja sina produkter via organisationen.

Stöd betalas till åtgärder i utvecklingsprogrammet

Producentorganisationen kan utveckla sin verksamhet med hjälp av verksamhetsprogram. Ett verksamhetsprogram upprättas för 3–5 år åt gången. Mål för verksamhetsprogrammet är planering av produktion, centralisering av utbud, marknadsföring av medlemmarnas produktion, minskning av produktionskostnader och stabilisering av producentpriser, utveckling av miljövänliga odlingsmetoder och förbättring av produkternas kvalitet. Till producentorganisationen betalas stöd på basis av genomförandet av åtgärder i verksamhetsprogrammet. För att beviljas stöd ska producentorganisationen betala en självfinansieringsandel som motsvarar stödbeloppet av kostnaderna för åtgärderna. Det ekonomiska stödet får i regel inte överstiga 4,1 procent av värdet av producentorganisationens saluförda produktion.

Mer information:

Stödet för producentorganisationer

Gällande bestämmelser

Förordningen om en samlad marknadsordning som också innehåller artiklar om producentorganisationssystemet:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

Författningar som gäller godkännande av producentorganisationer, verksamhetsprogram och fondstöd:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/126

Komissionens delegerade förordning (EU) 2017/891

Komissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892

Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (990/2012)

Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker (667/2017)

Statsrådets förordning om producentorganisationer (668/2017)

Nationell strategi

Den nyaste nationella strategin gäller från 2017 till utgången av 2023. 

Nationell strategi för hållbara verksamhetsprogram för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Lisätietoja

Jouni Pynnöniemi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162354   Sähköpostiosoite: