Uusiutuva Suomi -blogi

Uusiutuva Suomi -blogi

Uusiutuva Suomi – mahdollisuuksien maailma

Jaana Husu-Kallio Julkaisupäivä 20.3.2019 9.54 Blogit MMM

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategia on uudistettu. Strategian perusainekset ovat pysyneet samoina, mutta nyt tuoreempina ja uusilla mausteilla höystettynä. Ministeriön toimintakentän keskiössä ovat edelleen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja ruuantuotannon uudet mahdollisuudet. Kunnianhimoisia tavoitteita asetetaan myös maaseudun elinvoimaisuuteen sekä paikka-, kiinteistö- ja huoneistotietojen muodostamiin tietovarantoihin. Meille strategiassa ja sen toimeenpanossa kyse on uusiutuvan Suomen muutosprosessista, johon kuuluvat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Kestävän kehityksen ydinkysymys on, miten luonnonvarojen taloudellinen hyödyntäminen järjestetään niin, että toiminta on myös yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta optimaalista. Ministeriön uusi strategia nivoutuukin vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille, eikä näistä vähäisin ole turvallisen ja laadukkaan elintarviketuotannon edellytysten varmistaminen.

Maa- ja metsätalousministeriö on todellinen kestävän kehityksen ministeriö, olemme osaltamme ratkaisemassa Suomen ja koko ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä. Biotalouteen, kiertotalouteen, maankäyttöön, ruuantuotantoon ja uusiutuvien luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön liittyy suuria mahdollisuuksia, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Päätöksenteossa ja toiminnassa huomioimme aina ihmisen, ympäristön ja talouden.

Uudistetulla strategialla pyrimme vastaamaan maailmanlaajuisiin muutostekijöihin, jotka on tunnistettu ja kuvattu valtioneuvoston yhteisessä ennakointityössä (https://vnk.fi/tulevaisuustyo/muutostekijakortit). Tulevaisuuden rakentamisessa on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutos, ympäristön tilan kehitys, teknologian kehittyminen, työn murros sekä arvojen ja asenteiden muuttuminen.

Työmme painopiste on edelleen maa- ja metsätaloudessa. Se pitää sisällään ihmisten, kasvien ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä laajasti veden, kalojen, riistan ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen.

Ajattelemme, että meidän niin itsestään selvinä pitämät asiat; puhdas luonto ja vesi, laadukas alkutuotanto ja toimiva yhteiskunta ovat Suomelle suuri mahdollisuus pärjätä yhä epävarmemmaksi muuttuvassa maailmassa.

Uuden strategian innoittamina me maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla olemme mukana rakentamassa uusiutuvaa Suomea – uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää.

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö

Katso myös: Uusiutuva Suomi - Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.