Hyppää sisältöön
Media

Alueellisen ravinnekierron suunnittelutyökalu (Ravinnelaskuri)

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen ympäristökeskus SYKE

Hankkeen perustiedot

Hankkeen tavoite on luoda ravinnekierrätyksen suunnitteluun työkalu, jonka päätöksentekijät ja viranomaiset voivat ottaa käyttöön eri puolilla Suomea. Työkalua tarvitaan hallitusohjelmassa esitettyjen kiertotalouteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, ml. alueelliset ravinteiden käytön suunnitelmat. Työkalun käyttöönotto pilotoidaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteistyössä ELY-keskuksen eri yksiköiden kanssa. Työkalun rakentaminen tapahtuu vaiheissa sidosryhmien näkökulmia kuullen. Työn edistymistä seurataan ohjausryhmän kokouksissa.

Hankkeen kehitystavoitteena on edesauttaa ravinteiden kierrättämistä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden tehokkaalla käytöllä. Edellisen tavoitteen toteutuminen johtaa korkeiden maan fosforipitoisuuksien laskuun sekä parantaa typpitaseita ja typen käytön tehokkuutta. Tällöin vesiensuojelu tehostuu merkittävästi niin suorien ravinnevalumien kuin lannoituksen kaasumaisten typpipäästöjen vähenemisen kautta. Tavoitteen saavuttamiseksi luodaan internet-pohjainen työkalu valtakunnalliseen ja alueelliseen ravinteiden käytön suunnitteluun sekä työkalun käyttökoulutus valituille toimijoille.

Lisäksi kehitystavoitteena on luoda edellytykset valtakunnalliselle ja alueelliselle ravinteiden kierrätyksen kuvaukselle, suunnittelulle ja hallinnalle. Työkalulla voidaan selvittää alueellisen ravinneomavaraisuuden muutosta ja realistisia aikajänteitä päästöjen vähentymiselle erilaisten toimenpiteiden myötä. Työkalun luomisessa varmistetaan, että se on yhteensopiva mm. SYKEn vesistökuormitusmallien kanssa. Työkalun käyttö suunnittelussa, ja käytännön toimenpiteet suunnitelmien pohjalta, johtavat maan fosforitilan laskuun viljelyn ja ympäristön kannalta optimaaliselle tasolle, kaasumaisten typpipäästöjen vähenemiseen ja ravinnetaseiden paranemiseen sekä väkilannoitetypen ja -fosforin käytön järkeistymiseen. Maan fosforitilan kehittymistä sekä typen ja fosforin myyntimäärien muutoksia voidaan tarkastella pitkän ajan kuluessa, ja ne palvelevat siten sekä ravinnekierrätykselle että vesistöjen tilan parantamiselle asetettujen tavoitteiden seurantaa.

Kesto: 2016–2018

Ota yhteyttä: Birgitta Vainio-Mattila, etunimi.sukunimi@mmm.fi ja Sari Luostarinen, etunimi.sukunimi@luke.fi