Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

2 500 svarade på enkäten om CAP-beredningen - dålig inkomstutveckling oroar mest

Jord- och skogsbruksministeriet
20.6.2019 10.00
Pressmeddelande

Jordbrukarnas dåliga inkomstutveckling är enligt finländarna jordbrukets största problem och utmaning. För att avhjälpa situationen tycker svarspersonerna att man framför behöver produktionskopplade stöd, investeringsstöd och stöd till unga när de tar över gården. Att förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan är också viktigt.

De här är resultat från jord- och skogsbruksministeriets webbenkät på dinasikt.fi under tiden 14.2-30.4.2019. Enkäten besvarades av närmare 2 500 personer. Omkring två tredje delar av svaren kom från jordbrukare. Enkäten var öppen för alla.

Svaren ska användas för att bereda EU:s gemensamma jordbrukspolitik på nationell nivå. Arbetet pågår som bäst.

Jordbrukarna oroar sig över inkomster och åkrarnas kulturtillstånd

Över 90 procent av jordbrukarna och närmare 80 procent av övriga svarspersoner var av den åsikten att den dåliga inkomstutvecklingen är en utmaning. Svarspersonerna, jordbrukare oftare än andra, tyckte att anpassningen till konsumenternas föränderliga önskemål och samhällets krav är en stor utmaning.  Vägarnas skick och trafikförbindelserna stod följande på jordbrukarnas lista, medan de övriga svarspersonerna betonade mera vikten av klimat- och miljöfrågor.

Svarspersonerna fick också svara på frågor om jordbrukets viktigaste miljöutmaningar. Åkrarnas sämre avkastningsförmåga oroade jordbrukarna mest, övriga var mer bekymrade över utarmningen av naturens biologiska mångfald. Alla svarspersoner tyckte att klimatförändringens inverkan på jordbruksproduktionen är problematisk.

Den viktigaste klimatåtgärden är uppbindning och utveckling av tillvaratagandet av koldioxid. Att utveckla förnybara hållbara energikällor upplevdes också som en viktig fråga. Vidare önskade svarspersonerna att odlingssystemen ska diversifieras och att jordbruksproduktionens bärkraft ska förbättras.

Jordbrukarnas dåliga inkomster upplevdes som en utmaning även i landsbygdsområdena. Samtidigt var svarspersonerna av den meningen att den åldrande befolkningen och bristen på arbetstillfällen är ett problem. De viktigaste lösningarna på dessa problem är investeringsstödet och stödet till nya lantbruks- eller landsbygdsföretagare.

Den svaga inkomstnivån var enligt alla svarspersoner den huvudsakliga orsaken till bristen på nya lantbruksföretagare. Unga behöver hjälp när de till exempel genom en generationsväxling tar över gården.

Enligt svarspersonerna är jordbrukarnas viktigaste uppgift att producera hälsosamma, högkvalitativa och mångsidiga livsmedel.

”Orsakerna till jordbrukarnas oro är mycket tydliga. De vill ha stöd för produktionen, inte för skenodling. Av samma orsak är de bekymrade över att åkrarna ger sämre skördar. Mest oroade är de dock över sin utkomst. Budskapet är klart och det måste vi beakta när vi bereder CAP”, betonar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

”Enkäten visar också att man inte kan glömma bort jordbruket när man tar beslut om EU:s nya sjuåriga budgetram. Stödet, som ska vara tillräckligt stort, måste fortsätta”, säger Leppä.

Svarspersonerna var eniga om att jordbrukarnas ställning i kedjan måste bli bättre, vilket sker så att man bekämpar otillbörliga handelsmetoder. ”Just det här har vi velat ingripa i, och det långsiktiga arbetet för att nå målet fortsätter”, säger minister Leppä.

Ytterligare information:

Lantbruksekonomist Antti Unnaslahti t. 0295162426

Överinspektör Eero Pehkonen t. 0295162406

Konsultativ tjänsteman Martti Patjas t. 0295162474