Hyppää sisältöön
Media

Elintarvikelain kokonaisuudistus eduskuntaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 14.03
Tiedote

Hallitus on 4.2.2021 antanut esityksen uudeksi elintarvikelaiksi osana elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa elintarvikelainsäädäntöä ja elintarvikevalvontaa sekä tehostaa elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta.

Uusi elintarvikelaki toteuttaa osaltaan EU:n elintarvikelainsäädäntöön periaatetta, jonka mukaan elintarvikealan toimija vastaa elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, että toiminta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

- Toimijoille annetaan nyt lisää vapautta ja samalla lisää vastuuta. Uskon koko ruokajärjestelmän myös hyötyvän siitä, että elintarvikealan yksityiskohtaiset vaatimukset vähenevät. Elintarviketurvallisuudesta tulee nykyistä vahvemmin yritysten ja valvojien yhteinen asia. Lain myötä viranomaisten mahdollisuudet puuttua elintarvikepetoksiin myös paranevat, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös muutokset elintarviketoiminnassa. Nykyään merkittävä osa toiminnasta ei ole enää sidottuna perinteiseen elintarvikehuoneistoon. Muutoksen vuoksi valvonnan painopiste on uudistetussa laissa siirretty huoneistojen valvonnasta toiminnan valvontaan.

Lakiin uusi elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu

Uuteen lakiin on lisätty elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5 000 euron seuraamusmaksun muun muassa, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla tai ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta.

Rangaistusluonteisella hallinnollisella seuraamusmaksulla pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa ja toisaalta nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen. Muilta osin pakkokeinoja koskevat säännökset vastaavat pääosin nykyisen lain säännöksiä.

Kuntien valvontakohteille valvonnan perusmaksu

Uuden lain myötä suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta kuntien valvontakohteilta peritään vuosittain 150 euron valvonnan perusmaksu. Tämän lisäksi yrityksiltä peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoritemaksut.

Vuosimaksua ei peritä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä. Muutoksella vahvistetaan elintarvikevalvonnan valmentavaa roolia ja mahdollistetaan nykyistä monimuotoisempi viranomaistyö. Vuosittainen perusmaksu on sekä toimijalle että viranomaiselle ennustettavampi rahaerä.

- Maksujen periminen viranomaisvalvonnasta on yksi elintarvikevalvonnan toimeenpanon väline. Muutoksen myötä valvonnan tulopohja laajenee, kun valvontamaksun maksavat kaikki suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvat toimijat, eivätkä vain ne, joiden luona on käyty valvontakäynnillä. Muutos mahdollistaa valvonnan painopisteen siirtämisen valvontakäynneistä kohti toimijoiden neuvontaa ja valmennusta, painottaa elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Uudistus on tarpeellinen

Elintarvikelain kokonaisuudistus on tarpeellinen. Kokonaisuudistuksella parannetaan elintarvikelain selkeyttä jäsentämällä vanhaan lakiin tehdyt muutokset uudeksi laiksi. Samalla selkeytetään lain suhdetta EU-lainsäädäntöön.

Elintarvikelain uudistuksen yhteydessä myös voimassa olevan lain nojalla annetut keskeiset asetukset uudistetaan. Sääntelyn sujuvoittaminen näkyy erityisesti näiden asetusten uudistamisessa. Lainsäädäntöä selkeytetään kokoamalla yhteen lukuisten asetusten sisältö kolmeen asetukseen. Kansallisilla asetuksilla täydennetään EU-lainsäädäntöä ainoastaan siltä osin kuin on välttämätöntä.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltiin syksyllä 2018 elintarvikelain kokonaisuudistusta, mutta lakia ei annettu maakuntauudistukseen liittyvien esitysten rauettua. Suunniteltu kokonaisuudistus sisälsi useita tarpeellisia uudistuksia, joista osa toteutettiin 1.1.2020 voimaan tulleella elintarvikelain muuttamisesta annetulla lailla 1397/2019.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Satu Haapaniemi, 050 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, 050 524 5761, sebastian.hielm(at)mmm.fi
Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, 040 158 9401, hannu.miettinen(at)mmm.fi
 

Hallituksen esitys Jari Leppä Ruoka ja maatalous hallitus