Hyppää sisältöön
Media

Hallitus hyväksyi Suomen CAP-suunnitelman - esitys lähtee Euroopan komission käsittelyyn

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 14.35
Tiedote

Hallitus hyväksyi istunnossaan 16.12.2021 maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman esityksen Suomen CAP-suunnitelmaksi. Suomen CAP-suunnitelman päätehtäviksi on kiteytetty aktiivisen ruuantuotannon turvaaminen, maatalouden ilmasto- ja ympäristöviisaus ja uusiutuvan maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAPin kansallinen suunnitelma määrittää vuosina 2023–2027 Suomessa toteutettavat maatalouden tukitoimet, maaseudun kehittämistoimenpiteet sekä näiden tukijärjestelmien reunaehdot. Suunnitelma toimitetaan komissiolle joulukuun aikana. 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on johtanut CAP-suunnitelman valmistelua ja on tyytyväinen lopputulokseen.

"Kansallista CAP-suunnitelmaa on valmisteltu pitkään ja olen iloinen siitä, että lopputulos on tasapainoinen kokonaisuus. Suunnitelman keskiössä ovat aktiivinen ja kokonaiskestävä ruuantuotanto sekä elinvoimainen maaseutu. Lisäksi huolehditaan sekä CAP:n että CAP:n ulkopuolisilla toimenpiteillä ilmaston, ympäristön ja vesien hyvästä tilasta. Nämä neljä koria yhdessä rakentavat kokonaiskestävän maatalouspolitiikan tuleville vuosille."

Esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi koostuu yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP:n suorista tuista maataloudelle ja sektorikohtaisista maatalouden markkinatoimista sekä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan maaseudun kehittämistoimenpiteistä. 

Suorissa tuissa merkittävä osa rahoituksesta käytetään Suomessa tarkasti kohdennettuihin toimiin kuten tuotantosidonnaisiin tukiin, nuorten viljelijöiden tukeen ja uusiin ekojärjestelmiin. Markkinatoimilla edistetään esimerkiksi toimijoiden välistä yhteistyötä alkutuotannossa.

Maaseudun kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa ympäristökorvaukset, luomutuotannon edistäminen, eläinten hyvinvointikorvaukset, luonnonhaittakorvaukset, investointien rahoitus, kehittämishankkeet, yritysrahoitus ja Leader-toiminta. Maaseudun kehittämistoimenpiteitä ovat myös osaamisen kehittäminen, innovaatiot sekä digitalisaation teemat. 

Esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi sisältää koko Suomen kattavien toimien lisäksi Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan kuuluvat Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön ja maakunnan viranomaisten hyvänä yhteistyönä.
Suomen esitys toimitetaan vuodenvaihteeseen mennessä EU:n komission käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. CAP-suunnitelman lopullinen viimeistely edellyttää vielä neuvotteluja komission kanssa ensi vuoden alkupuolella, ja samalla valmistellaan toimenpiteiden kansallisten säädösten sisältö. Suomen CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy vuonna 2023. 

Aktiivinen ruuantuotanto ja ilmasto- ja ympäristötoimet keskiössä

Suomen CAP-suunnitelma vastaa ennen kaikkea kansallisiin erityistarpeisiin ja –tavoitteisiin EU-tason tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla. MMM:n valmistelutyössä CAP-suunnitelman päätehtäviksi on kiteytetty aktiivisen ruuantuotannon turvaaminen, maatalouden ilmasto- ja ympäristöviisaus ja uusiutuvan maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. 

”On ensisijaisen tärkeää turvata kotimaisen ruuantuotannon edellytykset siten, että voimme jatkossakin ylläpitää ja kehittää monipuolista ruuantuotantoamme kaikkialla Suomessa. Samalla huolehdimme niin ympäristöstä kuin eläinten hyvinvoinnistakin. Ruuantuotannossa on tärkeää huomioida kestävyyden kaikki ulottuvuudet, myös taloudellinen kestävyys. Uusi CAP-suunnitelma antaa tähän hyvät tukivälineet.”, ministeri Leppä korostaa. 

 Aktiivisen tuotannon ja samalla kestävyyden edistämiseen käytetään monipuolisesti niin rahoituksen kohdentamisen kuin toimintaa ohjaavien ehtojenkin mahdollisuudet. Ilmasto- ja ympäristötoimien kokonaisuus tarkentuu ja vahvistuu, ja esimerkiksi uudet ekojärjestelmät yhdessä ympäristökorvausten kanssa muodostavat merkittävän uuden pohjan tilatason käytännön toimenpiteille. 

Hallitus sopi maatalouden päästövähennyksistä 

CAP-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtioneuvosto asetti tavoitteen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi: maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen tulee vähentyä 29 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna. 

Virallisen kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion mukaan vuonna 2019 maatalouden yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 16 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuoteen 2035 päästöjen tulee siis vähentyä 11,4 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin tasolle.  
Päästövähennykset toteutetaan CAP-suunnitelmaan sisältyvillä ja sen ulkopuolisilla sekä markkinaehtoisilla toimenpiteillä tukien ruuantuotannon kannattavuusedellytysten parantamista. Päästövähennystavoite on osa pääministeri Marinin hallitusohjelman hiilineutraaliustavoitetta. 

Osana CAP-suunnitelman valmistelua tehtiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun niin sanotun SOVA-lain mukainen ympäristöselostus. 

Laaja-alainen yhteistyö ja kuuleminen esityksen valmistelussa

Vuodesta 2023 alkaen käyttöön otettavan CAP-uudistuksen valmistelu käynnistyi jo marraskuussa 2017 komission antaman tiedonannon pohjalta. Kansallisella tasolla Suomessa CAP-suunnitelmaa valmisteltiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä: edellisten vuosien aikana on pidetty työpajoja, webinaareja, lausuntokierros sekä Ota kantaa –verkkokysely. 

CAP-työryhmissä eri tahot ovat olleet laajasti edustettuna: viljelijät, maaseudun kehittäjät, ympäristöjärjestöt, eläinsuojelujärjestöt, kuluttajat, elintarviketeollisuus, kauppa sekä hallinto ja tutkimus. 

CAP-suunnitelman lausuntokierros oli 2.7.–10.9.2021. Lausunnot ja kommentit on käsitelty valmisteluryhmissä ja niitä on otettu huomioon esityksen valmistelussa mahdollisuuksien mukaan.
EU-tason keskeisten päätösvaiheiden ratkaiseminen on ollut monesta syystä haastavaa, ja siksi osoittautui välttämättömäksi jatkaa kauden 2014-2020 toimia myös siirtymävuosina 2021-2022. 

CAP-suunnitelma päivitetään CAP27-verkkosivuille loppuvuoden aikana, kun suunnitelma on lähetetty komissiolle.

CAP-suunnitelma: 

 

Liitteet: 

Lisätiedot: 

  • Ruokaosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Minna-Mari Kaila, etunimi.sukunimi@gov.fi,  p. 02951 62013 
  • Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 050 400 5193
CAP27 EU ja kansainväliset asiat Hallinto Jari Leppä Maaseutu