Hyppää sisältöön
Media

Hiilinieluja ja ilmastohyötyjä hallituin riskein: Metsiä ja puutuotteita koskevat ohjauskeinot, HILMARI

Hankkeen koordinaattori: Jussi Uusivuori, Luonnonvarakeskus

Muut konsortion osapuolet: Suomen ympäristökeskus, Lapin yliopisto, Suomen metsäkeskus

Kesto: 2021 - 2023

MMM:n rahoitusosuus: 1 085 359 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on löytää maankäyttösektorilla sovellettavissa oleva tehokas ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ohjauskeinovalikoima, joka riskit huomioiden tukee Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Hankkeen esittämillä ohjauskeinoilla voidaan lisätä metsien ja puutuotteiden hiilensidontaa vähintään 3 milj. t CO2/vuosi nykyisiin toimiin verrattuna viimeistään vuodesta 2035 eteenpäin. Hankkeessa yhteiskehitetään ja arvioidaan ohjauskeinoja, jotka kannustavat toimijoita toteuttamaan tunnettuja hiilensidonta- ja päästövähennystoimenpiteitä yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaasti, yhdenvertaisesti ja hyväksyttävästi. Perinteistä ohjauskeinovalikoimaa laajennetaan kehittämällä innovatiivisia, tulosperusteisia ohjauskeinoja. Hankkeessa myös verrataan markkinalähtöisten hiilensidontajärjestelmien ja julkisen ohjauksen keinojen soveltuvuutta Suomen metsätaloudessa.

Hankkeen tuloksena saadaan hiilensidonnan tavoitteen mukaiset ohjauskeinot, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä, lainsäädännöllisesti toteutettavat ja lisäävät Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa hyväksyttäviä hiilinieluja. Ohjauskeinojen vaikuttavuuden takaa monitieteinen, vuorovaikutteinen arviointiprosessi. Tulosten sovellettavuutta edistää ohjauskeinojen yhteiskehittäminen toimijoiden kanssa ja muiden sidosryhmien osallistaminen hankkeen alusta alkaen. Hankkeen tulokset nopeuttavat maankäyttösektorin ilmastotoimien toteutuspolkua kohti vuotta 2035. Hanke myös tukee systeemistä muutosta kohti hiilensidonnan valtavirtaistamista metsien käsittelyn ja käytön tavoitteena.     

Hankkeen työpaketit

​​​​​​​Hankkeessa on neljä työpakettia: TP 1 Toimintaympäristö ja reunaehdot, TP 2 Ohjauskeinojen kehittäminen, TP 3 Ohjauskeinojen arvioiminen ja TP 4 viestintä. Lue lisää hankkeessa tarkasteltavista ohjauskeinoista: Hankkeessa tarkasteltavien ohjauskeinojen esittely 

Painopiste: Ennakointia ja ohjauskeinoja maankäytön suuntaamiseen

Avainsanat: hiilineutraalisuustavoite; hyväksyttävyys; yhteiskehittäminen; pysyvyys; sovellettavuus; kustannustehokkuus

 

Lisätietoa hankkeesta:

Luonnonvarakeskuksen Hilmari- hankesivu

Hankkeessa käsiteltävien ohjauskeinojen esittely: Ohjauskeinoja metsä- ja maankäyttösektorin ilmastollisten hyötyjen lisäämiseksi.

Artikkeleita, blogeja ja hankkeesta muualla:
Blogi: Ilmastopolitiikan ohjauskeinojen ohjattava muuhunkin kuin kustannustehokkuuteen

​​​​Suomen metsäkeskuksen Hilmari-hankesivu