Hyppää sisältöön
Media

Hiilitase ja siihen vaikuttavat tekijät tuhkalannoitetuissa suometsissä, SuoHiTu


Hankkeen vastuullinen johtaja: Raija Laiho / Luonnonvarakeskus
Konsortion jäsenet: Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto, Suomen metsäkeskus
MMM:n rahoitus: vuosille 2022-2024 

Suometsien tuhkalannoitusta pidetään yhtenä vaikuttavimmista keinoista lisätä metsien hiilinielua. Sen vaikutus perustuu voimakkaaseen ja pitkäaikaiseen puuston kasvua lisäävään vaikutukseen. Tuhkalannoituksen vaikutukset ekosysteemissä eivät kuitenkaan rajoitu puustoon, vaan lannoituksen on havaittu muuttavan turpeen kemiallisia ominaisuuksia, maaperän mikrobistoa ja sen toimintaa sekä lisäävän turpeen hajoamista. Lisääntynyt turpeen hajotus ei välttämättä tarkoita suometsän muuttumista hiilen lähteeksi, sillä tuhkalannoitus lisää myös kasvillisuuden perustuotantoa ja siten karikesyötettä maaperään.

Kasvavan puuston haihdutuksen vuoksi alentunut pohjavedenpinta voi vähentää suometsän CH4-päästöjä, mutta lisätä CO2-päästöjä ja vesistökuormitusta. Siksi suometsien tuhkalannoituksen ilmastovaikutuksen määrittäminen vaatii puuston nieluvaikutuksen lisäksi myös maaperän kaasunvaihdon, hiilen ja ravinteiden huuhtoutumisen sekä aluskasvillisuuden tuotoksen määrittämistä. SuoHiTu-hankkeessa selvitetään laajojen kenttämittausten ja mallinnuksen avulla, miten tuhkalannoitus vaikuttaa maaperän KHK-päästöihin, KHK-taseeseen sekä vesistökuormitukseen suometsissä pitkällä aikavälillä. Lisäksi selvitetään tuhkalannoituksen pitkäaikaisvaikutusta turvemaan mikrobiston monimuotoisuuteen ja sen tarjoamaan toiminnalliseen geeniperimään, sekä aluskasvillisuuden rakenteeseen ja lajistoon.

Uusi tieto pyritään tuomaan käytäntöön kehittämällä työkaluja, joilla suometsien ekosysteemin käyttäytymistä voidaan mallintaa (SUSI-malli) sekä alue- että maatasolla. Hankkeen tuottama uusi tieto vaikuttaa myös kasvihuonekaasuinventaarioon, sekä mahdollisesti metsänhoidon ohjeisiin, käytäntöihin ja tukiin. Hanke vastaa T&I-ohjelman teemoihin tavoittelemalla maaperän hiilivarastojen suojelemista ja turvemaiden hiilinielujen vahvistamista luonnonprosessien hallinnalla, elonkirjo huomioiden.