Hyppää sisältöön
Media

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla  – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä 

Hankkeen koordinaattori: Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus

Muut konsortion osapuolet: Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus

Kesto: 2021 - 2023

MMM:n rahoitus: 1 201 109 euroa

Tiivistelmä

Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvän tiedon hajanaisuus ja synteesien puute vaikeuttavat tutkimustulosten kokonaisvaltaista hyödyntämistä maankäyttösektorilla. Maaperän ja puuston hiilinielujen vahvistaminen on tärkeää, mutta myös vesistöt toimivat sekä hiilen varastona että kasvihuonekaasujen lähteinä prosessoiden maa-alueilta huuhtoutunutta hiiltä ja ravinteita. SysteemiHiili -hankkeen päätavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kansallisella, alueellisella, valuma-alue- ja paikallisella tasolla. Hankkeessa kehitetään ekosysteemipalvelukonseptiin perustuva järjestelmä hiilivirtojen hallintaan valuma-aluetasolla, tutkitaan hiilen vapautumista maankäytöltään erilaisilta valuma-alueilta ja vesistöihin huuhtoutuneen hiilen ilmastovaikutuksia sekä haetaan ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastovaikutusta ja vesien tummumista. Lisäksi hankkeessa kehitetään kuormituksen arvioinnissa ja vesienhoidon suunnittelussa käytettävän valtakunnallisen VEMALA -mallin hiililaskentaa ja integroitujen vaikutusten arviointia, sekä lisätään valmiuksia systeemianalyyttisten menetelmien tarkoituksenmukaiseen soveltamiseen monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamiseksi. SysteemiHiili -hankkeessa tutkitaan myös käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden uusien maankäyttövaihtoehtojen ja niitä edistävien ohjauskeinojen hyväksyttävyyttä, ja edistetään valtakunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista alueellisessa ilmastotyössä. Hankkeessa tapahtuva yhteiskehittäminen eri organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa synnyttää uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia ja luo edellytyksiä jatkotyölle nykyistä kestävämpien ratkaisujen löytämiseksi ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

Painopiste: Muutosta ilmassa

Avainsanat: Maankäyttö; Turvemaa; Ohjauskeinot; Valuma-alue ;Systeemianalyysi; Ilmasto

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Tekninen loppuraportti