Hyppää sisältöön
Media

Joutoalueiden metsitystuen ehdot tarkentumassa – asetusluonnos lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2020 16.27
Tiedote

Joutoalueiden metsitystukea koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakiin sisältyviä edellytyksiä metsittämiselle täsmennetään valtioneuvoston asetuksessa, jonka luonnos on lausunnolla 8.12.2020 asti. Tavoitteena on, että laki ja valtioneuvoston asetus metsityksen tukemisesta tulisivat voimaan vuoden 2021 alusta. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jota on valmisteltu osana maankäyttösektorin ilmastokokonaisuutta. 

Valtioneuvoston asetuksessa määriteltäisiin joutoalueiden metsityksessä hyväksyttävät puulajit ja täsmennettäisiin sitä, mitä seikkoja metsitystukea myönnettäessä arvioidaan ja millaisia metsitettäväksi soveltuvat alueet ovat. Asetuksessa täsmennettäisiin myös vaatimuksia metsänviljelyaineiston alkuperästä ja taimien vähimmäismäärästä hehtaaria kohti sekä säädettäisiin toimenpiteistä, joita edellytetään ennen metsitystä ja taimikonhoitovaiheessa.    

Asetuksessa säädettäisiin myös metsitystuen määrästä. Tuki muodostuisi kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta, jotka perustuisivat laskennallisiin keskimääräisiin kustannuksiin hehtaaria kohden. Asetusluonnoksen mukaan kustannus- eli metsityskorvaus olisi alueen aiemmasta maankäyttömuodosta ja maalajista riippuen 1000–2000 euroa hehtaarille. Hoitopalkkio olisi yhteensä 900 euroa hehtaarille. Hoitopalkkio maksettaisiin kahdessa saman suuruisessa erässä toisena ja kahdeksantena vuotena metsityksen jälkeen. 

Metsitystuen valmistelu pohjautuu Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaisesti metsitystukea on tarkoitus myöntää niin sanottujen joutoalueiden kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. 

Metsitystukea myönnettäisiin yksityisille maanomistajille ja metsitettävän alan tulisi lakiesityksen mukaan olla vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen yhtenäinen, keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulisi lisäksi olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva, ja tukea myönnettäessä otettaisiin huomioon myös luonnon monimuotoisuus sekä maisema- ja vesistövaikutukset. Metsityskorvauksen saisi tietyillä kohteilla korotettuna, jos metsityksessä käytetään jaloa lehtipuuta tai tervaleppää.

Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen saamisen ehtona olisi, että peltoala ei ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Metsitystukea haettaisiin Metsäkeskuksesta, ja tukihaun on tarkoitus avautua maaliskuun 2021 alussa. On arvioitu, että Suomessa metsitykseen soveltuvia joutoalueita olisi noin 120 000 hehtaaria.

Lausuntopyyntö ja luonnos valtioneuvoston asetukseksi (mmm.fi/lausunnolla)
Hallituksen esitys laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (HE 150/2020 vp)
Lisää maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudesta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 0295 162 350 

lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 162 153   

metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444 

maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi
 

Luonto ja ilmasto Metsät