Hyppää sisältöön
Media

METKA-työryhmä luovutti esityksensä uudeksi metsätalouden kannustejärjestelmäksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2021 12.09
Tiedote

Metsätalouden kannustejärjestelmää pohtinut METKA-työryhmä luovutti perjantaina 29. tammikuuta esityksensä uudeksi metsätalouden kannustejärjestelmäksi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Suurimmat muutokset koskisivat taimikon ja nuoren metsän hoitoa, suometsän hoitoa sekä metsätieverkostoa. Tuettavien hoitotöiden joukkoon luettaisiin jatkossa myös kulotus.

Metsätalouden kannustejärjestelmän tavoitteena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yksityismetsien hoitoa ja käyttöä. Kannustejärjestelmään esitetään työlajeiksi taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoito, metsätieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnonhoito sekä uutena työlajina kulotus. Ehdotettujen työlajien lisäksi työryhmän on selvittänyt mahdollisuutta tukea metsänuudistamista alhaisen lämpösumman alueella.

Tämän hetkisen arvion mukaan uusi tukijärjestelmä voisi tulla voimaan vuonna 2023 tai 2024.

Työryhmän esityksen tavoitteena on aiempaa selkeämpi ja hallinnollisesti kevyempi järjestelmä. Työryhmä ehdottaa, että taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki myönnettäisiin työn toteuttamisen jälkeen de minimis –tukena eli vähämerkityksisenä julkisena tukena, jota voidaan myöntää hakijalle kolmen vuoden aikana yhteensä korkeintaan 200 000 euroa.

De minimis –tuen myötä ennen hoitotyön aloittamista tehtävästä hakemuksesta voidaan luopua. Tämä vähentää sekä maanomistajien, toimijoiden, että metsäkeskuksen työmäärää. Myös tukiehtojen muutokset ja siirtyminen useammassa työlajissa todellisista kustannuksista laskentaperusteiseen hehtaaritukeen keventäisivät järjestelmän hallinnollista taakkaa.
Työryhmä esittää muutosta taimikon ja nuoren metsän hoidon tukitasoon. Se olisi sama taimikoissa ja nuorissa metsissä. Pienpuun keruuseen ei myönnettäisi korotettua tukea. Muutoksen tavoitteena on ohjata oikea-aikaiseen metsänhoitoon.

Suometsän hoidon tukea voitaisiin myöntää kokonaisvaltaiseen suunnitteluun sekä vesiensuojelurakenteiden ja piennarteiden toteutukseen. Ojien kunnostuksen toteuttamiseen ei jatkossa myönnettäisi tukea.

Metsätieverkoston osalta uutta olisi, että tuki myönnettäisiin tiekunnalle. Tuen saannin edellytyksenä olisi, että tieyksitöistä on yksityisten maanomistajien omistuksessa vähintään 30 prosenttia. Tukea voitaisiin myöntää myös maanomistajalle yhdellä tilalla tehtäviin perusparannushankkeeseen.

Luonnonhoito ja ilmastonmuutos huomioon

Ministeri Jari Leppä piti hyvänä sitä, että esitys kannustaa metsänomistajia hoitamaan taimikot ja nuoret metsät ajoissa kuntoon. Lepän mielestä esitys ottaa hyvin huomioon luonnonhoidon edellytykset ja ilmastonmuutoksen hillinnän kaikissa työlajeissa.

Esimerkiksi taimikon ja nuoren metsän hoidon tavoitteena on ohjata oikea-aikaiseen metsänhoitoon metsänkasvatustavasta riippumatta. Kohteelle olisi kuitenkin mahdollista jättää pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita.

Ympäristötukea myönnettäisiin ensisijaisesti metsälain 10. pykälän mukaisiin elinympäristöihin ja niiden lähielinympäristöjen turvaamiseen. Tukea voitaisiin myöntää myös muihin monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin. Tällaisia kohteita olisivat METSO-ohjelman valintaperusteiden mukaiset kohteet, monimuotoisuudelle arvokkaat lahopuujatkumot, pienvesien suojavyöhykkeet ja petolintujen, erityisesti haukkojen, pesämetsiköt.

Metsäluonnonhoidon osalta uutta olisi, että tukea voisivat saada myös maanomistajat tilansa luonnonhoitotöihin.

Kulotuksella edistettäisiin biologista monimuotoisuutta tuottamalla palaneesta puusta riippuville eliölajeille sopivia elinympäristöjä. Tuen ehtona olisi säästöpuiden jättäminen uudistusalalle ja niiden polttaminen. 

Työryhmän tehtävänä oli laatia esiselvitys Euroopan unionin seuraavan rahoituskauden metsätalouden kannustejärjestelmästä. Selvitys on yksityiskohtainen ja sen perusteella voidaan laatia varsinainen hallituksen esitys. Uuden tukijärjestelmän valmistelua jatketaan työryhmän muistion linjausten pohjalta, kunhan EU:n valtiontukisuuntaviivat ovat tiedossa. Nykyinen KEMERA –tukijärjestelmä on voimassa tarvittaessa vuoden 2023 loppuun.

Työryhmän esitys vastaa hallitusohjelman metsätalouden tukijärjestelmää koskevaa kirjausta. Työryhmän esitykset parantavat puuntuotannon edellytyksiä, vesiensuojelua, monimuotoisuuden turvaamista sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumista.

Työryhmän mietintöön sisältyy Suomen luonnonsuojeluliiton eriävä mielipide.
Työryhmässä olivat edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Koneyrittäjien liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, METO-Metsäalan asiantuntijat ry, Metsäteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus.

Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020 –luvulla -työryhmän muistio

Lisätietoja:
Metsäneuvos Niina Riissanen, p. 0295 162 339, etunimi.sukunumi@mmm.fi
Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444,  etunimi.sukunumi@mmm.fi