Hyppää sisältöön
Media

Nya kompetensnätverket AgriHubb hjälper lantbruksföretag till framgång

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2021 14.00 | Publicerad på svenska 20.1.2021 kl. 14.34
Pressmeddelande
Kuvituskuva

Kompetensnätverket AgriHubb lanserades i början av året för att stöda lantbruksföretag genom rådgivning, forskning och utbildning på området. Nätverkets mål är att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga. Nätverket samordnas av Naturresursinstitutet.

Hittills har det saknats samordning av rådgivningen och spridningen av information till lantbruksföretagen. Genom att sammanföra olika aktörer kan man bidra till spridningen av lösningar till lantbruksföretag och på så sätt stärka deras verksamhets- och framgångsbetingelser samt riskhantering i en föränderlig omvärld.

Genom AgriHub kan lantbruksföretagen påverka och delta i att reformera utbildningen på området, fokusera forskningen och utveckla rådgivningstjänsterna. Företag kan också delta i pilotprojekt i nätverket.

"Att förbättra lantbruksföretagens konkurrenskraft är ett av de viktigaste målen i regeringsprogrammet. Matproduktion är en framtidssektor, varigenom lantbruksföretagens livskraft och konkurrenskraft spelar en avgörande roll. I AgriHubb skapar vi bättre förutsättningar för lantbruksföretagarna att utveckla verksamheten, hantera riskerna och implementera ny teknik. AgriHub är ett steg mot smart lantbruk, som är ett område där vi absolut kan bli världsledande", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

"Genom att engagera samarbetsaktörer ger vi form åt det moderna lantbruksföretaget. Samtidigt höjer vi sektorns attraktionskraft och profil. Genom att AgriHub är ett nationellt nätverk kan det fungera som en länk för regionala insatser och som en plattform för bästa praxis", säger Sari Forsman-Hugg, samordnare för AgriHub på Naturresursinstitutet.

AgriHub stärker gårdarnas ekonomi- och ledningskompetens och främjar smart lantbruk

Prioriterade teman för AgriHub är lantbruksföretagens ekonomi- och ledningskompetens, lösningar för smart lantbruk och användning av dataresurser.

 "Kring dessa teman formulerar vi våra mål till 2030 och identifierar de viktigaste utvecklingsområdena för att målen ska uppnås, som aktörerna i nätverket sedan i samarbete fokuserar på", säger Sari Forsman-Hugg. 

"De viktigaste strategierna bakom följande finansieringsperiod för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, reformen för CAP27, bygger i stor utsträckning på kompetens, informationsanvändning och smart lantbruk. AgriHub öppnar upp för samarbete med europeiska nätverk och introducerar bästa praxis som lantbruksföretagarna kan ta del av", säger Sirpa Karjalainen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.  

Bästa praxis för alla

Verksamheten i AgriHub kör igång med etablering av nätverket i samarbete med aktörer på området. Nätverket bistås av en styrgrupp med representanter för en bred skara aktörer och intressenter, som lantbruksföretagen och producentorganisationerna, läroanstalterna inom naturbruksområdet, rådgivningsorganisationerna, forskningen, livsmedelsföretagen, undervisnings- och kulturministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

AgriHub kommer att ha en webbtjänst där aktörerna kan samla lösningar som bygger på senaste forskningsrön samt FoU.

"Webbtjänsten ger lantbruksföretagarna en plattform för bättre växelverkan mellan forskning, utbildning, rådgivning och lantbruket i praktiken", lovar Sari Forsman-Hugg.

Mer information lämnas av

  • Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, JSM, tfn 050 400 5193, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi
  • Sari Forsman-Hugg, intressentchef, samordnare för AgriHubb, Naturresursinstitutet, tfn  029 532 6084, e-post: fornamn.efternamn@luke.fi
  • Sirpa Karjalainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2103, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Administration Forskning och utveckling Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk