Hyppää sisältöön
Media

Osakehuoneiston kirjaamisen viivästymisestä määrättävää seuraamusmaksua esitetään kohtuullistettavaksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.5.2024 14.16
Tiedote
Kuva: Riku Nikkilä

Huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettua lakia esitetään muutettavaksi. Osakehuoneiston kirjaamisen viivästymisestä määrättävän seuraamusmaksun laskentatapa muutettaisiin huoneistotietojärjestelmän asiakkaiden kannalta kohtuullisemmaksi. Lain on määrä tulla voimaan syksyllä 2024.

Lakimuutoksen ensisijaisena vaikutuksena olisi maksuseuraamusten laskentatavan muuttaminen siten, ettei pitkäkestoisissakaan kirjaamishakemuksen teon viivästyksissä olisi vaarana maksujen kohoaminen kokonaissummaltaan kohtuuttomiksi. Lisäksi viivästysseuraamuksia koskeva sääntely täyttäisi jatkossa nykyistä paremmin hallinnollisista seuraamusmaksuista säätämiselle asetetut reunaehdot ja perustuslakivaliokunnan käytännössä vakiintuneet edellytykset.

Seuraamusmaksut vastaamaan yleistä linjaa

Kun vanha asunto-osakeyhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon huoneistotietojärjestelmään ja sen osake luovutetaan ensimmäisen kerran, luovutuksensaajan on haettava kirjaamistaan osakkeenomistajaksi osakehuoneistorekisteriin kahden kuukauden määräajassa huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita koskevan luovutussopimuksen tekemisestä.

Jos osakkeenomistajaksi kirjaamista ei ole haettu kahden kuukauden määräajan kuluessa, korotetaan kirjaamisesta perittävää maksua voimassa olevan lainsäädännön mukaan siten, että se nousee 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kahden kuukauden viivästysjaksolta. Kirjaamisen viivästymisestä perittävä seuraamusmaksu lasketaan kirjaamismaksua korottamalla korkoa korolle -periaatteen mukaisesti. Tämä saattaa johtaa useita vuosia jatkuvien laiminlyöntien tapauksessa suhteettoman suuriin seuraamusmaksuihin.

Kertyvälle seuraamusmaksulle ei jatkossakaan esitetä asetettavaksi absoluuttista enimmäismäärää, vaan maksua korotettaisiin 20 %:lla alkuperäisestä kirjaamismaksusta jokaiselta alkavalta kahden kuukauden viivästysajanjaksolta, kunnes kirjaamishakemus on asianmukaisesti tehty. Maksun korotusten taajuus olisi siten myös uudessa mallissa aiempaa vastaavalla tavalla melko tiheä. Seuraamusmaksun arvioidaan siksi säilyvän myös esitetyssä uudessa mallissa riittävän tehokkaana oikea-aikaiseen kirjaamishakemuksen tekemiseen kannustavana taloudellisesti merkityksellisenä seikkana.

Maksun suuruus uudella laskutavalla ja nykyisillä kirjaamismaksuilla lisääntyisi esimerkiksi viiden vuoden viivästyksen tapauksessa noin 480 euroon ja kymmenessä vuodessa noin 890 euroon. Korotus olisi siten edelleen jatkuvasti kasvava ja merkityksellinen, mutta selkeästi entistä kohtuullisempi suhteessa laiminlyönnin vakavuuteen ja sen yleiseen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Koska seuraamusmaksuja on mahdollisista laiminlyönneistä saattanut periaatteessa kertyä jo vuodesta 2019 alkaen, ja esitetyllä muutoksella on vahva kannatus kaikkien alan toimijoiden keskuudessa, lainsäädäntöhanke on valmisteltu mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin varmistaen asianmukaisen lainsäädäntöprosessin reunaehtojen noudattamisen.

Huoneistotietojärjestelmä on keskeinen rekisteri vakuusjärjestelmän kannalta

Huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistorekisteri on julkista luotettavuutta nauttiva perusrekisteri, jonka tietosisällön on toimiakseen oltava riittävän kattava sekä sisällöltään oikeellinen. Suomessa on n. 90 000 taloyhtiötä, joissa on n. 1,8 miljoonaa osakeryhmää. Näistä suuren osan vaihdantaan liittyy luototusta, jossa kulloinenkin osakeryhmä toimii vakuusomaisuutena, ja panttauksen julkivarmistus tapahtuu huoneistotietojärjestelmään tehtävin kirjauksin. Huoneistotietojärjestelmä on siten keskeinen rekisteri koko suomalaisen vakuusjärjestelmän kannalta ja se toimii kiinteistörekisterijärjestelmän tavoin yhtenä luotonannon perustana. Oikea-aikainen kirjaamishakemusten tekeminen on siksi järjestelmän toiminnan kannalta oleellista, ja tätä turvaava seuraamusmaksu jatkossakin perusteltu. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 0295 162 379, sähköposti: timo-ville.nieminen(at)gov.fi 

Huoneistotietojärjestelmä