Hyppää sisältöön
Media

Parlamentaarinen arviointiryhmä yksimielinen keinoista suomalaisen maatalouden toimintaedellytysten ja ruoantuotannon turvaamiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2023 10.27
Tiedote

Hallituksen heinäkuussa 2022 asettama parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä on saanut työnsä päätökseen. Se luovutti loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle tänään.

Työryhmä on yksimielisesti priorisoinut edistettäviksi tavoitteiksi elintarvikeketjun toimintaedellytysten parantamisen, ruoantuottajien aseman parantamisen elintarvikeketjussa sekä huoltovarmuuden ja alkutuotannon pitkän aikavälin toimintaedellytysten varmistamisen. 

Maatalouden yrittäjätulo on laskenut lähes koko 2000-luvun ajan. Elintarvikeketju ei ole itse pystynyt ylläpitämään riittävällä tavalla maatalouden kannattavuutta uusien ja yllättävien haasteiden edessä ja ongelmat ovat kärjistyneet. Työryhmä on tunnistanut keskeisimmäksi maatalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymiin vaikuttavaksi tekijäksi markkinoiden toimivuuden. Tuleviin haasteisiin varautumiseksi tarvitaan kestävyyttä lisääviä ratkaisuja ja parempaa tietopohjaa.

Markkinoilla ajoittain esiintyneitä poikkeuksellisia markkinahäiriöitä on odotettavissa myös tulevaisuudessa mm. ilmastonmuutoksesta ja kasvaneesta kansainvälisestä epävakaisuudesta johtuen. Työryhmän mielestä toistuvien yhteiskunnan interventioiden sijaan elintarvikeketjun itsensä tulee pystyä kestämään nykyistä paremmin tulevia kriisitilanteita. 

Toimenpiteet tavoitteiden edistämiseksi sisältävät sekä konkreettisia, välittömästi toteutettavia että pidemmän aikavälin strategisia toimia. Elintarvikeketjun toimivuuden parantamiseksi ehdotetaan elintarvikemarkkinalain, hankintalain ja kilpailulain tarkastelua sekä elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedonsaantioikeuksien laajentamista. Markkinaolosuhteiden selvittämiseen on varattava toiminnan vaatimuksia vastaavat resurssit. Lisäksi ehdotetaan elintarvikeviennin tehostamista keskittämällä vienninedistämisen strateginen koordinaatio yhdelle taholle ja parantamalla vientiä harjoittaville elintarvikeyrityksille tarjottavia palveluja.

Ruoantuottajien aseman parantaminen elintarvikeketjussa edellyttää ketjun yhteistä tilannekuvaa, jonka luomiseksi taloudellista tilastointia pitää kehittää ja varata siihen tarkoituksenmukaiset resurssit. Elintarvikeketjun kustannusten seurantaa varten ehdotetaan luotavaksi ketjun eri osat huomioiva indeksijoukko. Osapuolten niin sopiessa kustannusindeksit voisivat tarjota objektiivisen mittarin sopimusten tarkastusehtoihin muuttuvissa tilanteissa. Lisäksi ehdotetaan EU-lainsäädännön mukaisten tuottajaorganisaatioiden perustamiseen liittyvän neuvonnan tehostamista ja resursseja ennakkoratkaisujen antamiseen.

Huoltovarmuuden ja alkutuotannon pitkän aikavälin toimintaedellytysten parantamiseksi työryhmä ehdottaa luotavaksi strategioita suomalaisen maatalouden tuontipanosriippuvuuden vähentämiseksi sekä ruoantuotannon kansallisen tahtotilan määrittämiseksi. Lisäksi maatalousverotuksen ns. tasausvaraus investointeihin varautumisen edistämiseksi on saatettava rakennekehityksen myötä ajan tasalle. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakauden muutoksen vaikutuksia viljelijöiden maksuvalmiuteen on mahdollisuuksien mukaan lievitettävä.

Nykyisen hallituksen kaudella aloitettu eläintautirahaston perustaminen on vietävä loppuun. Satovahinkojen riskinhallinnan parantamiseen etsitään uusia keinoja. Ryhmän mielestä on myös tarve turvata resurssit ruoantuotannon perustutkimuksen jatkamiselle, maatalouden kiinteistörakenteen parantamiselle ja viljelijöiden liiketoimintaosaamisen kehittämiselle.

Työryhmä ehdottaa, että tavoitteita ja niitä toteuttavia toimenpiteitä tullaan edistämään vuonna 2023 aloittavan hallituksen ohjelmassa.

Parlamentaarisen ryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Raimo Piirainen (sd) sekä varapuheenjohtajina kansanedustaja Ritva Elomaa (ps) ja kansanedustaja Arto Satonen (kok). Ryhmän pysyvänä asiantuntijana toimi lainsäädäntöneuvos Jyri Inha VM:stä ja sihteereinä neuvotteleva virkamies Osmo Rönty MMM:stä ja ryhmäpäällikkö Olli Niskanen Luonnonvarakeskuksesta.

Linkki raporttiin (myös liitteenä).

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Pertti Hakanen p. 0295162322
Puheenjohtaja Raimo Piirainen p. Raimo Piirainen, p. 050 512 1587
Työryhmän sihteeri (MMM): Neuvotteleva virkamies Osmo Rönty p. 0295162084, sähköposti: osmo.ronty (@) gov.fi
Työryhmän sihteeri (Luke): Ryhmäpäällikkö Olli Niskanen p. 0295326025, sähköposti: olli.niskanen (@) luke.fi