Hyppää sisältöön
Media

Sektorirajat ylittävä yhteistyö avainasemassa kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2018 15.16
Uutinen
Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio

Kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa on tärkeää, että tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan yli sektorirajojen. Avainasemassa on nexus, eri sektoreiden väliset kytkökset. Näihin teemoihin liittyviä keinoja ja käytäntöjä pohdittiin kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tapaamisessa 28.3.2018 Säätytalolla Helsingissä.

Metsä, vesi, ruoka ja energia linkittyvät toisiinsa monilla eri tavoilla. Toimijoiden on ymmärrettävä, että kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa kaikki liittyy kaikkeen. Yhden sektorin muutokset vaikuttavat muihin sektoreihin.

Eräs nexus-lähestysmistavan hyödyntämiskohde on YK:n Agenda 2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat sektorikohtaisia. Oma tavoite on niin ruualle, vedelle, energialla kuin maaekosysteemeillekin eli myös metsille. Näitä tavoitteita pannaan parhaillaan toimeen niin Suomessa kuin muissakin maissa. Sekä kansallisissa että kansainvälisissä prosesseissa on huomioitava näiden sinänsä itsenäisten tavoitteiden edistäminen, sekä myös niiden keskinäinen kytkeytyminen.saavuttamiseksi toimitaan yli sektorirajojen. Avainasemassa on nexus, eri sektoreiden väliset kytkökset. Näihin teemoihin liittyviä keinoja ja käytäntöjä pohdittiin kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tapaamisessa 28.3.2018 Säätytalolla.

Ymmärrystä nexuksesta ja sen soveltamisesta on lisättävä

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan verkoston tilaisuuden tavoitteena oli lisätä ymmärrystä metsä-vesi-ruoka-energia -nexuksesta sekä sen soveltamisesta kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa. Kysymys ei ole vain siitä, että nämä elementit liittyvät toisiinsa, vaan niitä voidaan myös ohjata.

Nexus-lähestymistapa pyrkii korvaamaan sektorikohtaiset lähestymistavat, poistamaan nk. siiloutumista, ja on siten sukua kokonaisvaltaisille lähestymistavoille. Nexuksella pyritään tuomaan yhteen taloudelliset, turvallisuuteen sekä kestävyyteen liittyvät asiat. Tavoitteena on kaikkia osapuolia hyödyttävien ratkaisujen löytäminen, ei vain negatiivisten vaikutusten arviointi.

Suomen on käytettävä vaikutusmahdollisuuksiaan kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

Pohdittaessa Suomen kansainvälistä luonnonvarapolitiikkaa ja nexus-ajattelua tärkeää on tunnistaa a) keskeisimmät kytkökset metsä-vesi-ruoka-energia nexuksessa, b) tärkeimmät kansainväliset prosessit ja rahoitusmekanismit, joiden kautta lisätään synergioita ja vähennetään haitallisia vaikutuksia sekä c) arvioida Suomen tämän hetkinen toiminta kansainvälisissä prosesseissa: missä toimintaa tulisi vahvistaa.

Suomella on vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa, mutta niitä ei aina ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Suomen mahdollisia vaikuttamiskeinoja ovat mm. esimerkin tarjoaminen eri toimijoiden hyvästä yhteistyöstä, josta mainiona esimerkkinä on kestävän kehityksen tavoitteiden määrittely. Myös aktiivisuuteen osapuolisopimuksissaa ja EU-kantoja valmisteltaessa sekä toimintaan YK:ssa ja muissa kansainvälisissä elimissä ja johtokunnissa kannattaa panostaa.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:ssa on kehitetty nexus-lähestymistapaa. Suomella on nyt FAO:n hallintoneuvostojäsenyyden myötä erinomainen mahdollisuus vaikuttaa ja omalta osaltaan tukea ja edesauttaa nexus-toimintatavan mukaan ottamista FAO:n toimintaan.

Alustuksia laidasta laitaan

Helsingissä Säätytalolla pidetyn tilaisuuden ohjelma oli hyvin laaja-alainen. Alustusten kirjo ulottui johdatuksesta metsä-, vesi-, ruoka- ja energiasektoreiden keskinäisistä riippuvuuksista energiayhtiöiden näkökulmaan. Alustajina toimivat maa- ja metsätalousministeriön, ulkoministeriön, ympäristöministeriön, FAO:n, Finnfundin, Aalto-yliopiston, Fortumin ja WWF:n edustajat.

Tapaamisen puheenjohtajana toiminut kansliapäällikkö Jaana-Husu Kallio oli tyytyväinen kokouksen antiin ja kuvaili verkoston tapaamista nexus-lähestymistavan analyyttiseksi osioksi, poliittisella tasolla toimintaa voidaan jatkaa esimerkiksi New Yorkin korkean tason poliittisen foorumin kokouksessa heinäkuussa 2018 sekä järjestämällä nexus-hengessä tilaisuuden Roomassa lokakuussa 2018 ruokaturvakokouksessa.

Tilaisuuden osallistujat olivat todella sitoutuneita ja innostuneita nexus-kokonaisuudesta ja -lähestymistavasta. Jos metsä, vesi, ruoka ja energia muodostavat moottorin, niin nexus on kuin höyry moottorissa, kiteytettiin kokouksen anti.

Tilaisuuden esitykset: http://mmm.fi/nexus-kansainvalisessa-luonnonvarapoliitikassa

Sosiaalisen median aihetunnisteet: #bionexus #biotalous

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toiminnan käynnistäminen aloitettiin vuoden 2016 lopulla maa- ja metsätalousministeriön johdolla.

Yhteistoiminnan tavoitteena on yhdessä keskeisten ministeriöiden, sidosryhmien ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa kansainvälistä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä, politiikan kehittämistä ja toimeenpanoa globaalilla, alueellisella ja EU-tasolla sekä vahvistaa Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan ennakointityötä, johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta.

Vuoden 2017 aikana toiminta saatiin hyvin käyntiin ja tapaamisissa on käsitelty muun muassa arktisia kysymyksiä, kansainvälisiä vesi- ja metsäkysymyksiä sekä Suomen tavoitteita YK:n elintarvike- ja maatalousorganisaation FAO:n osalta. 

Lisätietoa verkostosta: https://mmm.fi/eu-ja-kansainvaliset-asiat/kansainvalinen-luonnonvarapolitiikka