Hyppää sisältöön
Media

Talousarvioesitys varmistaa CAP-suunnitelman toimeenpanoa ja tukee luonnon monimuotoisuutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.03
Tiedote

Hallitus on 9.10.2023 päättänyt ehdotuksesta vuoden 2024 talousarvioesitykseksi. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä 2,65 miljardia euroa, jossa on vähennystä 16,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2023 varsinaiseen talousarvioon. Määrärahoista pääosa liittyy vuonna 2023 käynnistyneeseen Suomen CAP-suunnitelman 2023—2027 toimeenpanoon Manner-Suomessa. Talousarvioesityksen lisärahoituksella tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja estetään luontokatoa jatkamalla ja kehittämällä METSO-, Helmi- ja NOUSU –ohjelmia. Lisäksi osoitetaan rahoitusta hallitusohjelman mukaisiin elintarvikemarkkinatoimiin. 

Elintarvikemarkkinatoimiin lisärahoitusta

Hallitusohjelman mukaisiin elintarvikemarkkinatoimiin osoitetaan lisärahoitusta 4 miljoonaa euroa. Mahdollisia toimenpiteitä ovat mm. maataloustuotteiden kustannusindeksien tilastoinnin parantaminen, hintatilastoinnin ja markkinoiden analysoinnin kehittäminen sekä elintarvikeviennin edistäminen. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti arvioidaan tarve perustaa ruokapaneeli.

- Maatalouden kannattavuus on edellytys suomalaisen ruuantuotannon jatkumiselle. Kotimaisen elintarviketuotannon kestävyys ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Näen maatalouden kannattavuuden parantamisen yhtenä tämän hallituskauden tärkeimpinä tavoitteina, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah korostaa. 

Ruokaviraston toimintaa vahvistetaan

Ruokaviraston taloutta ja toimintaa vahvistetaan 5,0 miljoonalla eurolla johtuen erityisesti EU:n ja Suomen kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien lakisääteisten tehtävien hoitoon liittyvien menojen voimakkaasta kasvusta. Lisärahoituksella varmistetaan viljelijöiden kannalta kriittisten tukimaksatusten sujuvuutta.  Lisäksi kuluja kasvattaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vuosina 2023-2027 toteuttavan Suomen CAP-suunnitelman lisääntyneistä velvoitteista johtuvat määrärahatarpeet mm. uuden pakollisen monitorointijärjestelmän vuoksi. 

Puhtaan energian ja materiaalivirtojen tutkimukseen rahoitusta

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-luvun tuloilla rahoitetaan 1,0 miljoonalla eurolla puhtaan energian ja materiaalivirtojen T&K-hanketta Luonnonvarakeskuksessa.

Vapaaehtoisen suojelun METSO-, Helmi- ja NOUSU-ohjelmia jatketaan ja kehitetään

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa 2008–2025 (METSO) jatketaan kohdentamalla siihen lisärahoitusta 3,0 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteisen METSO-ohjelman tavoitteena on osaltaan pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. 

Helmi‐elinympäristöohjelman jatkamiseen osoitetaan 1,0 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään Helmi-ohjelman lintuvesitoimenpiteisiin, joita on tehty MMM:ssä vuodesta 2020 SOTKA-hankkeen alla. 

Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUa jatketaan ja sitä laajennetaan koskemaan myös alasvaellusta ja seurantaa. NOUSU on ollut merkittävässä roolissa erityisesti uhanalaisten ja vaarantuneiden lohikalakantojemme elvyttämisessä. MMM:n vastuulla oleva ohjelma toteuttaa monimuotoisia vaelluskalojen kulku- ja elinmahdollisuuksia parantavia virtavesihankkeita. NOUSU-ohjelmaan ohjataan 2,0 miljoonaa euroa. 

Lisäksi hallitus kohdentaa investointiohjelman mukaiseen Palokin koskien patojen purun suunnitteluun 0,45 miljoonaa euroa.

Saaristomeren tilaa parannetaan

Hallitus jatkaa Saaristomeri-ohjelmaa painottaen mittakaavaltaan merkittäviin ravinnekierron parantamisiin johtavia toimenpiteitä, kuten eläinperäisen ravinteen kiertoa, maaperän pidätyskyvyn parantamista oleellisilla osuuksilla ja ravinteiden poistoa vesistöistä. MMM:n toimiin ohjelman toteuttamiseksi biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin osoitetaan rahoitusta 0,6 miljoonaa euroa.

Vastuullisesti julkisen talouden talkoissa mukana

Julkisen talouden vahvistaminen koetaan tärkeäksi myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Vuoden 2024 talousarvioesityksessä MMM:n hallinnonalan sopeuttamistoimet ovat noin 20 miljoonaa euroa ja kehyskaudella 2024-2027 noin 99 miljoonaa euroa vuodessa.

- Myös maa- ja metsätalousministeriön talousarviossa näkyvät hallitusohjelmassa päätetyt säästöt. Ruokaa tuottavaan maatalouteen ei kuitenkaan säästöjä kohdisteta, ministeri Essayah toteaa. 

Hallinnonalan tuloarvio 

Tulokertymäarvio vuodelle 2024 on 912,2 miljoonaa euroa, mikä on 32,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa. Tuloista merkittävin osa eli 882,4 miljoonaa euroa kertyy EU:lta.  Valtion tulojen määrää talousarviossa kasvattaa lisäksi Metsähallituksen voitontuloutus, jonka määräksi on arvioitu 110,0 miljoonaa euroa. 

Talousarvioesitys on luettavissa osoitteessa https://budjetti.vm.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

ministerin erityisavustaja Marjo Loponen, p. 050 308 5411, marjo.loponen(at)gov.fi
talousjohtaja Matti Hyytinen, p. 02951 62225, matti.hyytinen(at)gov.fi