Hyppää sisältöön
Media

Tulevaisuuden monitavoitteiset metsät ja niihin kohdistuvat riskit muuttuvassa ilmastossa, FOSTER 

Hankkeen koordinaattori: Juha Honkaniemi, Luonnonvarakeskus

Muut konsortion osapuolet: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto

Kesto: 2021 - 2023

MMM:n rahoitus: 954 844 euroa

Tiivistelmä

Metsät ja niiden kyky sitoa ja varastoida hiiltä ovat merkittävässä roolissa Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamisessa. Metsien tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on tunnistettu. Metsänhoidon muutoksilla voidaan myös vahvistaa hiilinieluja ja varastoja merkittävästi. Toisaalta erilaiset metsätuhot ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet Euroopassa metsien rakenteen ja muuttuvan ilmaston myötä. Tulevaisuudessa tuhojen todennäköisyyden sekä voimakkuuden ennustetaan lisääntyvän entisestään. Tämä kehitys uhkaa metsien kykyä varastoida ja sitoa hiiltä. Hiilensidonnan lisäksi metsät tuottavat monia muita ekosysteemipalveluita, kuten puutavaraa ja virkistysarvoja. Metsien rooli luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalveluiden perustan, turvaamisessa on merkittävä. FOSTER-hanke tuottaa metsänhoidon, riistapolitiikan ja maankäytön ratkaisuja, joissa huomioidaan abioottiset ja bioottiset tuhoriskit sekä metsien monitoiminnallisuus. FOSTER-hankkeessa simuloidaan erilaisia metsänhoidon, maankäytön ja riistapolitiikan skenaarioita maisema-, suuralue-, ja kansallisella tasolla tulevaisuuden erilaiset metsätuhoriskit huomioon ottaen. Näiden skenaarioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset otetaan huomioon erilaisten ekosysteemipalveluita ja biodiversiteettiä kuvaavien mittareiden kautta. Simulaatioissa tarkastellaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin muutoksia ja ekosysteemipalveluiden pysyvyyden avulla arvioidaan metsien kykyä sopeutua muuttuvan ilmaston myötä lisääntyviin tuhoriskeihin.

Painopiste: Ennakointia ja ohjauskeinoja maankäytön suuntaamiseen

Avainsanat: metsätuhot; hiilensidonta ;hirvieläimet; resilienssi; ilmastonmuutos; maankäyttö; metsänhoito