Hyppää sisältöön
Media

Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla, Vesihiisi

Hankkeen koordinaattori: Merja Myllys, Luonnonvarakeskus

Muut konsortion osapuolet: Salaojayhdistys, Maanmittauslaitos ja Oulun yliopisto

Kesto: 2021 - 2023

MMM:n rahoitus: 890 700 euroa

Tiivistelmä

Turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöt ovat yli puolet maatalouden kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden pinta-ala on noin 10 % viljellystä alasta. Korkean vedenpinnan on todettu olevan tehokkain keino hidastaa turpeen hajoamista ja siitä johtuvia hiilipäästöjä ilmakehään ja vesistöihin. VESIHIISI-hanke tähtää hiilipäästöjen vähentämiseen turvepelloilta edistämällä vesienhallintajärjestelmien, kuten säätösalaojituksen ja salaojakastelun, käyttöä päästövähennyskeinoina.

Hanke koostuu viidestä vuosina 2021-2023 toteutettavasta työpaketista, joiden toteuttajia ovat Luonnonvarakeskus, Salaojayhdistys, Maanmittauslaitos ja Oulun yliopisto.

Hankkeen työpakettien tavoitteena on 1) tuottaa tarkennettu arvio vesienhallinnan mahdollisuuksista vähentää hiilen häviämistä turpeesta ilmakehään ja vesistöihin, 2) tuottaa hydrologisilla simulaatioilla tieto vedenpinnan säätelymenetelmien soveltuvuudesta eri olosuhteisiin, 3) kehittää maankosteuden mittaamiseen perustuvia kaukokartoitusmenetelmiä, joita voidaan käyttää pohjaveden nostoon soveltuvien turvepeltojen tunnistamisessa ja vesienhallinta-automaation toteuttamisesssa, 4) arvioida vesienhallinnan maatilatason taloudellisia edellytyksiä ja vaikutuksia sekä tunnistaa kannustimia vedenpinnan säädön käyttöönottoon ja 5) kehittää turvepeltojen vesienhallintaan soveltuva automatisoitu, verkottunut ja etähallittava säätökaivojärjestelmän prototyyppi, joka tarjoaa myös mahdollisuuden salaojakasteluun.
Hanke kehittää vesienhallinnan avulla saavutettavien päästövähennysten teknologisia edellytyksiä, vesienhallinnan vaikutusten arviointia sekä ohjauskeinoja, jotka edistävät vesienhallintamenetelmien käytäntöön vientiä, päästövähennyskeinojen aiempaa tehokkaampaa kohdentamista ja Suomen hiilineutraalisuuskehitystä. Samalla edistetään vesistökuormituksen vähentämistavoitetta ja kuivuuden torjuntakeinoja.

Hanke edistää myös päästövähennystoimien raportointia ja luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Tulokset on tarkoitettu hyödynnettäviksi niin käytännön toimissa kuin maatalouspolitiikan päätöksenteon tukena. 

Painopiste: Viisautta maaperässä

Avainsanat: vesienhallinta; säätösalaojitus; salaojakastelu; hiili; kasvihuonekaasut; huuhtoumat; kaukokartoitus; automaatio; viljelijän talous; vesitalousmallinnus; turvemaa; turvepelto