Hyppää sisältöön
Media

Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet (TuiJa)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Tapio Oy yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2023

Turvetuotannosta poistuvien alueilla on monia jatkokäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi metsitys, peltoviljelyyn siirtyminen tai kosteikon perustaminen. Suonpohjan topografiset piirteet vaikuttavat alueen vesitalouteen ja siten eri jatkokäyttömuotojen ilmastovaikutuksiin. Esimerkiksi helposti kuivuvat alueet voi olla järkevää metsittää, kun taas vettymiseen taipuvilla alueilla ilmastovaikutusten kannalta parempi vaihtoehto voi olla turvetta kerryttävän kosteikon perustaminen.

Arvio turvetuotannosta vuosittain poistuvista alueista on vaihdellut 2 000–5 000 hehtaarin välillä. Turvetuotannosta poistettujen alueiden määrä on kasvanut vuoden 2019 jälkeen, kun energiaturpeen käyttöä sekä tuotantoa on alas ajettu ennusteita nopeammassa aikataulussa.

TuiJa-hankkeen tavoitteena oli kehittää ja jalkauttaa menetelmiä suonpohjien jatkokäyttösuunnitteluun. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja jalkauttaa suonpohjien ilmastoviisasta jatkokäyttöä monimuotoisuusnäkökulmat huomioiden seuraavin tavoin:
1. Etsimällä valituille pilottialueille hiilensidonnan, hiilivarastojen säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta hyviä niiden topografiaan soveltuvia jatkokäyttömuotoja.
2. Kehittämällä ennakkosuunnittelun menetelmää kohdentamaan jatkokäyttötapoja paremmin topografisesti soveltuviksi hiiltä sitoviksi ja varastoiviksi monimuotoisiksi kokonaisuuksiksi.
3. Selvittämällä maanomistajien näkemykset ja edellytykset toteuttaa ilmastoviisasta jatkokäyttöä.
​​​​​​​4. Lisäämällä maanomistajille suunnattua tietoa jatkokäyttötapojen ilmastovaikutuksista

Hankkeessa kehitettyä ennakkosuunnittelun menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä suunnitellessa. Ennakkosuunnittelun avulla saadaan nopeasti käsitys käytöstä poistuneen alueen jälkikäytön mahdollisuuksista. Ennakkosuunnittelun menetelmä on vapaasti kaikkien suunnittelua tekevien toimijoiden käytössä.

Ohjeistus ennakkosuunnittelun toteutukseen löytyy Ilmastoviisaat ratkaisut turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön -oppaasta. Opas on GTK:n ylläpitämä ja se löytyy ELY-keskuksen Turvetuotantoalueet uuteen maankäyttöön- verkkosivustolta. Hankkeen kaikki tuotokset löytyvät Tapion verkkosivuilta.

Hankkeen lopputulokset

Opas ilmastoviisaat ratkaisut turvetuotantoalueiden jatkokäyttöön

​​​​​​TuiJa-hankkeen loppuraportti (Tapio ja LUKE)
​​​​​
​​​​​​​Katso myös:

TuiJa-hankkeen hankesivu (Tapio Oy)

ELY-keskuksen verkkosivusto Turvetuotantoalueet uuteen maankäyttöön

Turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön vaihtoehtot Suomessa sekä arvio niiden ympäristö- ja talousvaikutuksista (LUKE, 2023 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 120/2023)

Lisäksi TuiJa-hankkeen hankesivulla on julkaistu seuraavat selvitykset ja raportit:

• Kettusuon jatkokäytön ennakkosuunnitelma: https://tapio.fi/wp-content/uploads/2021/05/Kettusuo_turvetuotantoalueen_ennakkosuunnitelma.pdf

• Kurvinnevan turvetuotantoalueen ennakkosuunnitelma: https://tapio.fi/wp-content/uploads/2021/05/Kurvinneva_turvetuotantoalueen_ennakkosuunnitelma.pdf

• Maanomistajakyselyn tulokset: https://tapio.fi/wp-content/uploads/2021/05/TuiJa_Maanomistajakysely_Raportti.pdf

• Hiilensidontaa ja monimuotoisuutta painottavan jatkokäytön vauhdittaminen turvetuotannosta poistuneille alueille, Tapion raportteja nro 62: Hiilensidontaa ja monimuotoisuutta painottavan jatkokäytön vauhdittaminen turvetuotannosta poistuneille alueille - Tapio.

• Räsänen, A., Albrecht, E., Annala, M., Aro, L., Laine, A., Maanavilja, L., Mustajoki, J., Ronkanen, A.-K., Silvan, N., Tarvainen, O. & Tolvanen, A. 2023. After use of peat extraction sites – A systematic review of biodiversity, climate hydrological and social impacts. Science of the total environment 882, 163583. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163583.

Yhteystietoja:

Hankkeen projektipäällikkö Tiina Ronkainen, Tapio, etunimi.sukunimi@tapio.fi, puh. +358 50 322 9566. Tutkija Niko Silvan, Luonnonvarakeskus, niko.silvan@luke.fi, puh. +358 29 532 4018

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset