Hyppää sisältöön
Media

Turvetuotantoalueiden jatkokäyttövaihtoehtoja koskeva selvitys


Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Kesto

2022-2023 (päättynyt)

Hankkeen kuvaus

Turvetuotannon päätyttyä alueella on tyypillisesti useita vaihtoehtoisia käyttömuotoja. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi kasvualustojen tai erilaisten biomassojen tuotanto joko energiakäyttöön tai erilaisten tuotteiden, kuten esimerkiksi biohiilen tuotantoon. Vaihtoehtona on myös alueiden metsittäminen tai vettäminen. Alueet voidaan ottaa myös kosteikko- tai peltoviljelyyn tai perustaa niille tuulivoimapuistoja tai aurinkovoiman tuotantoalueita. Koska energiaturpeen noston väheneminen vaikuttaa oleellisesti myös kasvu- ja kuiviketurpeen nostomahdollisuuksiin, on olennaista tarkastella edellytyksiä hyödyntää suonpohjia kasvu- ja kuiviketurvetta korvaavien biomassojen, kuten esimerkiksi rahkasammalen, tuottamiseen. Alueen sijainti, ympäristö, suonpohjan ominaisuudet (mm. topografia, kuivatus) ja suonpohjalle jääneen turvekerroksen paksuus ja laajuus sekä alueen infrastruktuuri määrittävät maanomistajan omien tavoitteiden lisäksi miten suonpohjia voidaan hyödyntää turvetuotannon päättymisen jälkeen. Suonpohjien jatkokäyttö osaltaan vaikuttaa maankäyttösektorin päästöihin sekä Suomen ilmastotavoitteen saavuttamiseen. 

Hankkeessa Luonnonvarakeskus laati kirjalliseen koosteen, jossa kuvataan kattavasti turvetuotantoalueiden erilaisia jatkokäyttövaihtoehtoja. Selvitys perustui pääasiassa jo julkaistuun aineistoon, jossa painotetaan nykykäsityksen mukaan parhaiten Suomen olosuhteisiin soveltuvia turvetuotantoalueiden jatkokäyttömuotoja.

Edellä kuvattujen vaihtoehtoisten suonpohjien jatkokäyttömuotojen taloudellinen kannattavuus sekä ilmasto-, vesistö- monimuotoisuus- ja hiilitasevaikutukset ovat erilaisia. Selvityksen pohjalta  laadittavan ELY-keskuksen verkkosivuston tavoitteena on koota kattavasti helposti saavutettavaa ja keskitetysti yhteen paikkaan koottua tietoa eri vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja tarjolla olevista suunnittelutyökaluista.

Luonnonvarakeskukselta tilattu selvitys liittyi vuonna 2020-2021 toimineen, työ- ja elinkeinoministeriön asettaman kansallisen laaja-alaisen turvetyöryhmän toimenpide-ehdotukseen 19, ”Laaditaan tietopaketti turvetuotannosta poistuvien alueiden kestävän jatkokäytön vaihtoehdoista ja vaikutuksista”.  Tämän pohjalta maa- ja metsätalousministeriö tilasi Luonnonvarakeskukselta koosteen, joka toimii verkkosivuston aineistona.  ELY-keskuksen Turvetuotantoalueet uuteen maankäyttöön-teemasivusto avattiin marraskuussa 2023. Verkkosivustolle on koottu tietoa myös jatkokäyttömuotoihin liittyvistä lupamenettelyistä, kustannuksista ja tuista.

ELY-keskuksen verkkosivuston lisäksi Luonnonvarakeskus julkaisi Turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön vaihtoehdot Suomessa sekä arvio niiden ympäristö- ja talousvaikutuksista -raportin Luonnonvara- ja biotalouden tutkimusraporttisarjassa.

Hankkeen tulokset

ELY-keskuksen teemasivusto: Turvetuotantoalueet uuteen maankäyttöön

Aro, L., Jylhä, P., Järvenranta, K., Matila, A., Ramstadius, U., Ronkainen, T., Räsänen, A., Silvan, N., Silvenius, F., Virkajärvi, P., Wall, A. & Tolvanen, A. 2023. Turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkokäytön vaihtoehdot Suomessa sekä arvio niiden ympäristö- ja talousvaikutuksista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 120/2023. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 71

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset