Hyppää sisältöön
Media

Tuuli, metsät ja suot - maankäytöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa; LandUseZero

Hankkeen koordinaattori: Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus

Muut konsortion osapuolet: Itä-Suomen yliopisto, VTT Teknologian tutkimuskeskus, Geologian tutkimuskeskus

Kesto: 201 - 2023

MMM:n rahoitus: 1 110 378 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkijoiden, maankäytön suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyönä toimintamalli, joka auttaa energia- ja maankäyttösektoria hiilineutraaliuden tavoittamisessa ja samalla huomioi luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelut ja yleisen hyväksyttävyyden. Mallia varten kehitetään yhteismitallistava menetelmä tuulienergian, metsänhoidon ja soiden käytön nettohiilihyötyjen arvioimiseksi, arvioidaan hiilinieluja tukevien politiikkakeinojen ja tuulivoimaloiden näkyvyyden vähentämisen vaikutuksia hyväksyttävyyteen ja mallinnetaan näille kolmelle maankäyttömuodolle soveltuvia alueita. Optimoinnin avulla löydetään maankäyttömuotojen yhdistelmiä, joilla voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ilmastohyötyjä ja samalla huomioida ekosysteemien arvot, hyväksyttävyys ja hiilinieluja tukevat politiikkakeinot. Toimintamalli lisää maankäytön suunnittelun ja päätöksenteon hyväksyttävyyttä ja tehokkuutta ja auttaa yhteiskuntaa kohti hiilineutraaliutta. Toimintamallin prosessi, menetelmät ja lähdekoodit julkaistaan avoimeen käyttöön, jotta mallia voidaan kehittää edelleen tai hyödyntää sitä tulevissa ohjelmistoprojekteissa.

Painopiste: Muutosta ilmassa

Avainsanat: ekosysteemipalvelut; ennallistaminen;hiilineutraalisuus; hiilinielupolitiikka; hyväksyttävyys; maankäytön suunnittelu ;metsien hoito; monimuotoisuus; optimointi; tuulienergia; uusiutuva energia