Hyppää sisältöön
Media

Tuuppausta ilmastoviisaaseen maankäyttöön maa- ja metsätaloudessa, TUIMA

Hankkeen koordinaattori: Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus

Muut konsortion osapuolet: Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 

Kesto: 2021-2023

MMM:n rahoitus: 1 097 633 euroa

Tiivistelmä

TUIMA-hankkeen päämääränä on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käytännön ratkaisuja, joilla vähennetään maankäytössä hiili- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä; vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja; sekä vahvistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä. 
Tämä toteutetaan käyttämällä tuuppauskeinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi maankäyttösektorilla. Tuuppaus (englanniksi ’nudge’) on käyttäytymistieteelliseen tietoon perustuva muutos tavassa, jolla eri vaihtoehdot esitetään päätöksentekotilanteissa. Tekemällä joistakin vaihtoehdoista helpompia, ajankohtaisempia ja houkuttelevampia voidaan ihmisiä ohjata tekemään enemmän näitä valintoja ilman, että heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan. Tuuppaus suoritetaan avoimesti yhteisymmärryksessä sen kohteena olevien maanomistajien kanssa, joiden tekemillä valinnoilla on vaikutuksia maankäytöstä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. 
Hankkeessa tarkastellaan missä määrin asenteet, tausta ja mahdolliset rakenteelliset esteet vaikuttavat siihen, miten erityyppiset tuuppauskeinot onnistuvat ja riippuuko halukkuus alueellisista tai asenteellisista tekijöistä. Lisäksi tarkastellaan, miten johtamisella ja sääntelyllä voidaan tukea käyttäytymismuutoksen aikaansaamista ja ajallista jatkuvuutta. Hanke siirtää käyttäytymistaloustieteen viimeisimpiä tuloksia merkittävään kansalliseen kontekstiin ja luo uusia tapoja toteuttaa ilmastomuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Hanke on monitieteinen ja ilmiöpohjainen, jossa luonnontieteiden, psykologian, taloustieteen, oikeustieteen ja liiketaloustieteen johtamisen tutkijat yhteistyössä tuottavat tutkittua tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  Hankkeessa käytetään sekä aikaisemmin kerättyjä että tutkimusprosessin aikana syntyviä monipuolisia aineistoa, joita analysoidaan ekonometrisillä, spatiaalisilla ja kvalitatiivisilla menetelmillä. TUIMAssa syntyvät tutkimustulokset tuuppausten sovellettavuudesta maankäyttöön ovat kansallisesti merkittäviä ja kansainvälisesti kiinnostavia.  

Painopiste: Tuuppausta maankäytössä

Avainsanat: Ilmastonmuutos; Maankäyttö; Tuuppaus; Valintakoemenetelmät; Turvemaa; Ilmastonmuutoksen johtaminen