Hyppää sisältöön
Media

Uusi rehulaki voimaan 1.1.2021

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 14.45
Tiedote

Tasavallan presidentti on vahvistanut vuoden 2021 alussa voimaan tulevan uuden rehulain, jolla rehulainsäädäntöön tehtiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset. Uudistuksella minimoidaan toimijoille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa hyvää rehuturvallisuuden tasoa vaarantamatta. Uudistetussa laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista.

Rehulainsäädäntöä päivitettiin uudistuksessa vastaamaan Euroopan unionin valvonta-asetusta, ja säädösten terminologiaa yhdenmukaistettiin EU-lainsäädännön ja elintarvikeketjun muun lainsäädännön kanssa. Uudistetussa laissa otettiin huomioon muun muassa se, että erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista säädetään jatkossa komission asetuksella komission direktiivin sijaan. Uudistuksessa parannettiin myös lain rakennetta ja luettavuutta sekä päivitettiin sen nojalla annettavaa alemman asteista sääntelyä rehualan toiminnanharjoittamisesta.

Valvontaviranomaisille laajempi toimivalta

Uudessa laissa säädetään muun muassa toimijan luotettavuudesta sekä valvontaviranomaisten oikeudesta saada tietoja toimijan julkisoikeudellisten velvoitteiden, kuten verojen ja muiden lakisääteisten maksujen hoitamisesta. Tältä osin uudistus on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa, ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutettiin samalla vastaavasti.

Valvontaviranomaisella on lisäksi jatkossa mahdollisuus tehdä tarkastuksia myös pääasiallisesti asumiseen käytetyissä tiloissa. Aikaisemmin kotitarkastus on ollut mahdollinen vain lähinnä rikosepäilyn yhteydessä, mutta EU-lainsäädännön muutosten myötä valvontamahdollisuuksia on nyt siis lisätty. Muutos parantaa muun muassa verkkokaupan valvontamahdollisuuksia.

Verkkokaupan valvonta tehostuu jatkossa myös sitä kautta, että valvontaviranomaisilla on nyt mahdollisuus myös tunnistautumattomaan näytteenottoon. Viranomaiset voivat tilata näytteitä tunnistautumatta viranomaiseksi, ja näitäkin näytteitä voidaan käyttää virallisessa valvonnassa.

Valvontaviranomaisella on jatkossa lisäksi mahdollisuus määrätä internetsivusto tai sen osa suljettavaksi, jos määräystenvastaisen rehun myyntiä ei voida estää muilla keinoin. Kyseessä on kuitenkin viimesijainen keino, jota voidaan siis käyttää vasta, jos rehujen turvallisuutta tai säännösten mukaisuutta ei muuten kyetä varmistamaan.

Rehualan toimijan rekisteröinti tai hyväksyminen voidaan lisäksi tarvittaessa keskeyttää tai peruuttaa. Uutena edellytyksenä tälle on se, että toimijaa ei enää pidetä laissa tarkoitetulla tavalla luotettavana ja että peruste tälle on luonteeltaan olennainen ja vakava. Lisäedellytyksenä on se, ettei toimija ole viranomaisen määräyksestä huolimatta korjannut laiminlyöntiään.

Lakiin lisättiin myös uusi nopea pakkokeino, rehuvalvonnan seuraamusmaksu. Sillä pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään määräysten vastaista toimintaa ja toisaalta estämään sen jatkaminen nopeasti ja tehokkaasti.

Uudistuksen yhteydessä parannettiin lisäksi viranomaisten tiedonsaantia ja vahvistettiin Ruokaviraston asiantuntija-asemaa rikosprosessissa. Valvontaa tehostetaan jatkossa myös viranomaisten yhteistyötä kehittämällä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Marita Aalto, p. 029 516 2445, etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous