Hyppää sisältöön
Media

Virallista valvontaa koskeva asetus (EU) 2017/625  

Kohderyhmä: Elintarvikealan valvojat ja toimijat

Keskeinen sisältö: Virallista valvontaa koskevassa asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään virallisen valvonnan periaatteista maatalous-elintarvikeketjussa. Asetus korvaa valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen (EY) N:o 854/2004 (yhdessä komission asetusten kanssa).

Säädöksen nimi: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N: o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N: o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/ 2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/ 2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

Säädöksen numero: (EU) 2017/625

Säädöksen julkaisupäivä: 7.4.2017

Säädöksen soveltamispäivä: pääosin 14.12.2019 alkaen

Linkki säädökseen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&qid=1564145102051&from=FI (suomenkielinen)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&qid=1564145102051&from=FI (ruotsinkielinen)