Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2018 10.42
Tiedote

Vuoden 2019 alussa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla aloittaa toimintansa uusi Ruokavirasto. Tämän lisäksi vuoden vaihteessa muun muassa tulee voimaan elintarvikemarkkinalaki, otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri ja uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa.

Uusi Ruokavirasto aloittaa toimintansa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistyvät uudeksi Ruokavirastoksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki ja viraston toiminta kattaa koko maan. Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

hankejohtaja Kirsi Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62420, kirsi.heinonen(at)mmm.fi
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2244, johanna.wallius(at)mmm.fi

Elintarvikemarkkinalaki tulee voimaan

Elintarvikemarkkinalain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Elintarvikekauppaa valvomaan tulee elintarvikemarkkinavaltuutettu, jonka virka avataan uuteen Ruokavirastoon.

Lailla varmistetaan tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina. Pyrkimyksenä on estää kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan vastaisten tai muuten toisen osapuolen kannalta sopimattomien menettelyjen käyttöä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa. Elintarvikemarkkinalaissa säädetään myös elintarvikemarkkinavaltuutetusta. Valtuutettu voi antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia, sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Lisäksi valtuutetun tehtäväksi tulee valvoa lakiin kirjattujen vaatimusten ja kieltojen noudattamista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 050 318 8948, aku-petteri.korhonen(at)mmm.fi

Eläinten hyvinvointikorvaukseen muutoksia

Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä ja niiden perustasoja yksinkertaistetaan vuonna 2019 joiltain osin poistamalla sellaisia vaatimuksia, jotka eivät ole suoraan maksettavan korvaustason perusteena tai jotka ovat jo muutoin normaalia hyvää eläinten hoitokäytäntöä. Vähimmäistasoista poistettavat vaatimukset säilyvät edelleen osana muuta kansallista lainsäädäntöä, jonka noudattamista valvotaan kuten nykyisinkin. Muutoksilla voidaan selkeyttää ja yksinkertaistaa eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoja ja siten keventää järjestelmän toteutusta. Muutokset on määrä vahvistaa valtioneuvoston istunnossa 28.12.2019.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 61240, suvi.ruuska(at)mmm.fi
erityisasiantuntija Antero Nikander, p. 02951 62403, antero.nikander(at)mmm.fi

 

Täydentäviin ehtoihin vähäisiä muutoksia

Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia koskevaan valtioneuvoston asetukseen tehtiin muutama muutos. Viherkesannon määritelmään lisättiin mesikasvit. Mesikasvit ovat runsaasti siitepölyä ja mettä sisältäviä kasveja, kuten aitohunajakukka. Lisäksi laidunnurmille lisättiin vaatimus, että maanpinnan on säilyttävä pääosin kasvipeitteisenä.  Aiemmin tämä vaatimus on koskenut vain laidunnettavia pysyviä nurmia. Vaatimus vähentää maanpinnan eroosiota.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248, suvi.ruuska(at)mmm.fi
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 02951 62207, pia.lehmusvuori(at)mmm.fi

Osakehuoneistojen tiedot kootaan uuteen rekisteriin

Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 alusta. Ensi vuonna otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallintoneuvos Susanna Paakkola, p. 02951 62448, susanna.paakkola(at)mmm.fi
https://osakehuoneistorekisteri.fi

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ottaa käyttöön uuden sähköisen asiointipalvelun asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille 1. tammikuuta 2019. Samalla paperi-ilmoituksista luovutaan, ja perustamisilmoitukset tehdään jatkossa vain sähköisesti. Lue lisää: Patentti- ja rekisterihallitus

 

Maanmittauslaitosta koskeviin säädöksiin muutoksia

Maanmittauslaitosta koskeviin säännöksiin tehtiin muutoksia Ruokaviraston perustamisesta johtuen – hallinnonalan ICT –palvelukeskustehtävät siirtyvät Ruokavirastoon. Tämän lisäksi säädöksiä sujuvoitetaan modernisoimalla lakia sekä asetusta

Vuoden vaihteessa tulevat voimaan myös uudet maksuasetukset, jotka eivät kuitenkaan nosta asiakkaiden maksettavaksi tulevia hintoja. Joitakin hintoja pystytään laskemaan hyvän tuottavuuskehityksen ja kehittyvien verkkopalveluiden kautta. Asetus maanmittauslaitoksen maksuista sisältää myös uuden huoneistotietojärjestelmän, jonka ensimmäisenä toteutettava osa on osakehuoneistorekisteri, suoritteista perittävät maksut.

Maksuasetukset:

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (Lisätietoja: Leo Olkkonen)

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta (Lisätietoja: Leo Olkkonen)

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (Lisätietoja: Timo-Ville Nieminen)

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018-2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (Lisätietoja: Timo-Ville Nieminen)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300, leo.olkkonen(at)mmm.fi
hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379, timo-ville.nieminen(at)mmm.fi

Kalastusalueet aloittavat toimintansa

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta lähtien. Kalatalousalueiden tehtävänä on muun muassa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta, toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta, kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen. ELY-keskukset vahvistivat kalatalousalueiden uudet rajat 12.12.2017. ELY-keskus kutsuu koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019.

Lisätietoja kalatalousalueista sekä kokouskutsut 2.1.2019 alkaen:

ELY-keskuksen verkkosivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalavesien-omistus-ja-kalatalousalueet