Valtioneuvoston asetus MMM/2022/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.2.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022. Asetusehdotuksen mukaan uutta ympäristösitoumusta ei olisi mahdollista antaa vuonna 2022. Ympäristösopimuksista voisi tehdä kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vuonna 2022 voisi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Asetuksella säädettäisiin myös luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Vuonna 2022 ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta myönnettäisiin uusiin kosteikkoinvestointeihin. Asetuksessa tarkoitetuista tukiohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.2.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2022 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 350,396 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuutta on 172,226 miljoonaa euroa ja kansallista osuutta 178,170 miljoonaa euroa. EU:n rahoitusosuudesta 43,206 miljoonaa euroa on maaseuturahaston elpymisvälineen osuutta. EU:n rahoitusosuus määrärahasta on maaseuturahaston osalta 42 prosenttia ja maaseuturahaston elpymisvälineen osalta 100 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 240,190 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus noin 106,206 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus noin 3,000 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus noin 1,000 miljoonaa euroa. Momentilla on myös noin 82 miljoonaa euroa vuosilta 2020 ja 2021 siirtyvää määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 ja sen siirtymäkaudelta siirtyvistä määrärahoista. Vuonna 2022 ympäristökorvaukseen, luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen ja ei-tuotannollisiin investointeihin sekä neuvontaan arvioidaan tarvittavan yhteensä noin 281 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta, joka on 518,394 miljoonaa euroa vuonna 2022. Lisäksi momentilla on noin 137 miljoonaa euroa vuodelta 2020 ja 2021 siirtyvää määrärahaa. Luonnonhaittakorvaukseen arvioidaan vuonna 2022 tarvittavan yhteensä noin 541 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen