Valtioneuvoston päätös MMM/2023/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvosto toteaa päätöksellään, että olosuhteet eivät muuttuneet talvikaudella 2021–2022 porovahinkolainsäädännön tarkoittamaksi korvaukseen oikeuttavaksi tuhoksi

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. +358 295 162 153

Asia

Valtioneuvosto päätöksellään toteaisi, että talvikauden 2021–2022 olosuhteet eivät muuttuneet porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (987/2011) ja vastaavassa valtioneuvoston asetuksessa (656/2016) määritellyksi tuhoksi. Päätös tehdään porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 5 §:n 4 momentin nojalla. Porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain tarkoituksena on auttaa porotalouselinkeinon toimijoita selviytymään laajoista ja odottamattomista porotalouteen kohdistuneista vahingoista. Lakia sovelletaan poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella porotaloutta kohdanneesta tuhosta aiheutuneista vahingoista maksettaviin korvauksiin. Lain 5 §:n 4 momentissa on säädetty valtioneuvoston tehtäväksi todeta olosuhteiden muuttuminen korvaukseen oikeuttavaksi tuhoksi. Luonnonvarakeskuksen selvityksen ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon perusteella olosuhteiden muuttumisen, niiden aiheuttamien haittavaikutusten ja olosuhteiden esiintymisen ei voida katsoa kokonaisuutena arvioiden aiheuttaneen porovahinkolainsäädännön mukaista korvaukseen oikeuttavaa tuhoa talvikaudella 2021–2022. Saamelaiskäräjien kanssa on käyty saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 9 §:n mukaiset neuvottelut. Neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen. Saamelaiskäräjien kanta on esittelylistan liitteenä. Valmistelun yhteydessä on kuultu myös Paliskuntain yhdistystä.

Esitys

Valtioneuvosto toteaa päätöksellään, että olosuhteet eivät muuttuneet talvikaudella 2021–2022 porovahinkolainsäädännön tarkoittamaksi korvaukseen oikeuttavaksi tuhoksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen