Valtioneuvoston asetus MMM/2024/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1384/2022) 11 §:ää ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti. Muutoksella otettaisiin käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2021/2115 koskevasta poikkeuksesta siltä osin

kuin on kyse hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan toimenpidevaatimuksen (GAEC -vaatimus) 8 soveltamisesta, menojen tukikelpoisuuden alkamispäivistä maataloustukirahaston rahoitusosuuden osalta ja YMP:n strategiasuunnitelmien muuttamista koskevista säännöistä tiettyjen ekojärjestelmien muutoksia varten hakuvuonna 2024 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2024/587 säädetty hakuvuotta 2024 koskeva mahdollisuus poiketa hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin kuuluvan toimenpidevaatimuksen 8 (tuottamattomien alojen ilmoittaminen) ensimmäisestä vaatimuksesta. GAEC-vaatimuksen 8 ensimmäisen vaatimuksen mukaan viljelijöiden on pidettävä tietty vähimmäisosuus peltoalastaan muuna kuin tuottavana alana tai piirteenä. Asetuksen 11 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maatilan peltoalasta vähintään neljä prosenttia olisi oltava kesantoa, typpeä sitovia kasveja tai välikasveja taikka maisemapiirteinä säilytettäviä puuryhmiä, yksittäisiä puita tai luonnonmuistomerkkejä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.