Valtioneuvoston asetus MMM/2024/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2024–2025

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Ränkimies, p. +358 295 162 488

Asia

Koulujakelujärjestelmästä säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012), jäljempänä markkinajärjestelylaki. Nykyisin on voimassa markkinajärjestelylain nojalla annettu valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023—2024 (859/2023). Nyt ehdotettavalla asetuksella säädettäisiin lukuvuodesta 2024—2025.

Asetusehdotuksen sisältö vastaisi enimmäishintoja koskevaa säännösehdotusta lukuun ottamatta edellisenä lukuvuonna voimassa olleita säännöksiä. Asetusehdotuksessa säädettäisiin koulujakelutuen tukitasoista samalla tavalla vuosittain tarkasteltuna kuin aikaisempina lukuvuosina. Asetusehdotukseen lisättäisiin säännös, joka koskee tukikelpoisten hedelmä- ja vihannestuotteiden enimmäishankintahintaa. Mainittuja muutoksia on tarkemmin selvitetty muistion säännöskohtaisissa perusteluissa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2024–2025 (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.