Hallituksen esitys MMM/2024/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

HE 5/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, p. +358 295 162 055

Asia

Metsästyslakia muutettaisiin siten, että yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäyslaitteita, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa, voitaisiin käyttää villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa.

Esityksen tavoitteena on tehostaa villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.