FI SV EN

Viherryttämistuki ilmastomme ja ympäristömme vuoksi

Viherryttämistuki kuuluu EU:n kokonaan rahoittamiin suoriin tukiin. Viherryttämistuen tavoitteena on lisätä maatalouden ympäristötehokkuutta edistämällä ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Tuki on suuruudeltaan noin 65–75 euroa hehtaarilta tilan sijainnin mukaan.
Viherryttämistukeen sisältyy kolme vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen säilyttäminen ja ekologinen ala. Luonnonmukaista viljelyä (luomua) harjoittava tila on vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista. Myös muita poikkeuksia on: esimerkiksi nurmivaltaisten tilojen ei tarvitse noudattaa viljelyn monipuolistamisen eikä ekologisen alan vaatimusta.
Viljelyn monipuolistamisen vaatimus edellyttää sitä, että vähintään 10 peltohehtaaria viljelevillä tiloilla on viljelyssä kahta tai kolmea kasvia. Tilan sijainti vaikuttaa viljelyn monipuolistamisessa niin, että C-tukialueen tiloilla riittää kahden kasvin viljely, samoin AB-tukialueella 10-30 peltohehtaarin tiloilla. Sen sijaan AB-tukialueen yli 30 peltohehtaarin tiloilla on viljeltävä kolmea kasvia.

Pääkasvien suhteelliselle osuudelle on enimmäismäärät: kahden kasvin vaatimuksen tiloilla pääkasvia ei saa olla yli 75 % peltoalasta ja kolmen kasvin vaatimuksen tiloilla pääkasvia ei saa olla yli 75 % peltoalasta eikä kahta pääkasvia yli 95 % peltoalasta.

Pysyvän nurmen säilyttämisvelvoite koskee tiloja, joilla on pysyvää nurmea. Pysyväksi nurmeksi katsotaan pelto, jolla on ollut nurmea yli viiden vuoden ajan. Pysyvien nurmien säilyttämisvaatimus käsittää seuraavat vaatimukset:
1)    Pysyvien nurmien pinta-alan kehitystä seurataan koko maan tasolla. Jos koko maassa pysyvien nurmien osuus maatalousmaasta vähenee tietyssä määrin, muuhun viljelyyn otettuja aloja on muutettava takaisin pysyvälle nurmelle. Lisäksi jäsenvaltion olisi otettava käyttöön menettelyt, joilla estetään pysyvän nurmen alan väheneminen jatkossa.
2)    Joka tapauksessa viljelijöiden, joilla on pysyvää nurmea Natura2000-alueilla, on säilytettävä näillä alueilla olevat pysyvät nurmet.
Ekologista alaa tulee olla vähintään 5 prosenttia peltoalasta tiloilla, joiden peltoala on yli 15 hehtaaria. Vaatimus on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa tai Ahvenanmaalla. Muu Suomi on vapautettu ekologisen alan vaatimuksesta, koska metsäpinta-ala suhteessa peltopinta-alaan on suuri. Luomutilat ja esimerkiksi nurmivaltaiset tilat on vapautettu tästä vaatimuksesta. Ekologisen alaan luetaan kuuluviksi kesanto, typensitojakasvit ja lyhytkiertoisen energiapuun ala sekä ns. täydentävien ehtojen maisemapiirteet.

Lisätietoa Ruokaviraston internetsivuilta viherryttämistuesta.

Lisätietoja