Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö: Tiedonsaantia pakkaamattomien elintarvikkeiden ravintosisällöistä halutaan parantaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2023 13.35
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja pakkaamattomien elintarvikkeiden ravintosisältöjen ilmoittamisesta. Kyse on asetusehdotuksesta, jolla pyritään varmistamaan, että kuluttajat saavat vähittäiskaupassa ja tarjoilupaikassa terveellisten ja kestävien valintojensa tueksi riittävät kirjalliset tiedot pakkaamattomien elintarvikkeiden ravintosisällöistä.

Ministeriö ehdottaa, että vähittäiskaupan olisi ilmoitettava energian, rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, sokerien ja suolan määrä pakkaamattomana myytävistä juustoista, makkaroista, leikkeleenä käytettävistä lihavalmisteista, ruokaleivistä, valmisruuista, nautintavalmiista ateriankomponenteista ja napostelutuotteista. Kansalaiset saavat näiden tuoteryhmien elintarvikkeista runsaasti kansanterveyteen haitallisesti vaikuttavia ravintoaineita. Jos tarjoilupaikassa tarjoillaan yli 100 annosta vuorokaudessa, tulee tarjoilupaikan ilmoittaa valikoimissa säännöllisesti olevien annosten energiasisällöt.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden ravintosisältö tulisi ilmoittaa kirjallisesti. Tämä on tarpeen, jotta kuluttajan tiedonsaanti ei riippuisi siitä, uskaltaako hän kysyä tietoja. Kirjallinen ilmoittaminen on myös tärkeää, jotta kuluttajaa ei johdeta harhaan ja valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa tarkistaa annetut tiedot.

Ravintoarvomerkintä on pakollinen lähes kaikissa pakatuissa elintarvikkeissa. Siinä ilmoitetaan energiasisältö ja kansanterveydellisesti tärkeät ravintoaineet. Kuluttajalle ei kuinkaan ole merkitystä, saadaanko ravintoaineet valmiiksi pakatuista vai pakkaamattomista elintarvikkeista. Jotta kuluttaja voisi helpommin tehdä terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja, on perusteltua vaatia ravintosisältötietojen ilmoittamista nykyistä laajemmin myös pakkaamattomista elintarvikkeista. On myös tärkeää, että tiedot annetaan yhdenmukaisella tavalla, jotta elintarvikkeita voi vertailla.

Tieto elintarvikkeen voimakassuolaisuudesta olisi ilmoitettava myös pakkaamattomista elintarvikkeista

Suomessa on voimassa säännökset elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi. Näiden merkintöjen on havaittu auttavan kuluttajia tekemään terveydelleen hyviä valintoja ja kannustavan elintarviketeollisuutta vähentämään suolapitoisuutta. Suolan saanti on kuitenkin yhä selvästi kansainvälisiä suosituksia korkeammalla tasolla, ja myös suomalaisten verenpaine on kansainvälisesti korkealla tasolla.
Vuonna 2014 voimaan tulleen asetuksen mukaan elintarvike tulee ilmoittaa voimakassuolaiseksi, mikäli sen suolapitoisuus ylittää tuoteryhmäkohtaisesti määritellyn rajan. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että voimakassuolaisuuden ilmoitusvelvollisuus koskisi asetuksessa määriteltyihin tuoteryhmiin kuuluvia elintarvikkeita, oli niitä myynnissä sitten pakattuina tai pakkaamattomina. Lisäksi ehdotetaan, että myös kasvipohjaisilta valmisteilta, joita käytetään samalla tavalla kuin juustoja, lihaleikkeleitä ja kalavalmisteita, vaadittaisiin voimakassuolaisuuden ilmoitus, mikäli niiden suolapitoisuus ylittää säädetyt rajat.

Pakattujen elintarvikkeiden pakollisista elintarviketiedoista säädetään elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle annetussa asetuksessa (EU) N:o 1169/2011. Kansallisesti säädetään siitä, mitä tietoja pakkaamattomana myytävistä elintarvikkeista on annettava kuluttajalle ja miten nämä tiedot on annettava. 

Lausuntoja voi antaa 8.12.2023 saakka

Lausuntopyyntöön voi tutustua MMM:n verkkosivulla. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Tavoitteena on, että asetusmuutos tulisi voimaan vuoden 2025 alussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 0295 162 305
hallitusneuvos Anne Haikonen, p. 0295 162 438
etunimi.sukunimi@gov.fi