Hyppää sisältöön
Media

Eanageavahansektora dálkkádatplánaevttohus cealkámušaid várás

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2022 15.05
Dieđáhus
Tie ja silta halkoo maalaismaisemaa

Eana- ja meahccedoalloministeriija (EMM) bivdá.4.‒18.5.2022 cealkámušaid válmmaštallanbargojoavkku evttohusas eanageavahansektora dálkkádatplánan (MISU). Olles eanageavahansektora gokčan dálkkádatplána čohkke oktii váikkuheaddji ja goasttádusbeaktilis vugiid, maiguin eanadoalloeatnama, vuovdedoalloeatnama ja eará eanageavaheami luoitimiid sáhttá geahpedit ja čitnanjieluid ja -vuorkkáid nannet. Plána ovddida bealistis Suoma čitnaneutrálamihttomeari ollašuvvama jagi 2035 rádjai.

Váldoministtar Sanna Marin ráđđehusprográmma mielde eanageavahansektorii laktojuvvo dán ráđđehusbajis ain lávgadut oassin riikkaviidosaš dálkkádat- ja energiijapolitihka plánema ja ollašuhttima. Plánain ollašuhttit maiddái Eurohpá uniovnna dálkkádatmihttomeriid ja riikkaidgaskasaš dási čatnašumiid. Eanageavahansektora dálkkádatplána lea gárvvistuvvon dál vuosttas háve. Mihttomearrin lea oažžut áigái unnimustá golmma miljovnna čitnadioksidaekvivaleantatonna jahkásaš dálkkádatváikkuhusa jai 2035 rádjai. Eanageavahansektora dálkkádatplána ovddida maiddái eanadollui ásahuvvon 29 % luoitingeahpádusmihttomeari ollašuhttima.

Ráđđehusprográmma linnje máŋggaid eanadoalloeatnama, vuovdedoalloeatnama ja eará eanageavaheami nuppástusa guoskevaš dálkkádatdoaimmaid, mat leat laktojuvvon oassin eanageavahansektora dálkkádatplána evttohussii. Guovddáš plánaevttohusas jo álggahuvvon doaimmat leat earret eará joavdelas guovlluid vuovdin šaddadandoarjja, darfevuvddiid gutnagilvin ja Meahciráđđehusa oamasteaddjipolitihkalaš linnjemat. Eará evttohusas ovdanbuktojuvvon doaimmat leat ovdamearkan darfebealdduid ja jeaggevuvddiid dálkkádatsuvdilis ávkkástallama ovddidan doaimmat, čina čatnama, vurkema ja márkaniid ovddideapmi ja vuovdejávkama eastin sierralágan doaimmaiguin. Lassin mielde leat riikkaviidosaš CAP-doaimmat ja dutkan, čehppodaga ovddideami, skuvlejumi ja rávvema lunddolaš čađačuohppi doaimmat.

Eanageavahansektora dálkkádatváikkuhusaid árvvoštallamii ja ollašuvvamii laktásit stuorra eahpesihkkaris bealit. Válmmaštallanmuttu loahpas dáhpáhuvvan Ruošša falleheapmi Ukrainai ja dan váikkuhusat doaibmabirrasii lea figgojuvvon váldot vuhtii plánaevttohusas.

-  Viiddis doaibmabidjoválljemiiguin sihkkarastit, ahte riskkaide ja eahpesihkkarvuođaide sáhttá vástidit ja dálkkádatrievdama goahcat ja dasa vuogáiduvvama ovddidit mihttomeriid mielde. Ovddidemiin eana- ja vuovdedoalu ja eará eanageavaheami ain dálkkádatsuvdileappuin mii atnit ávvira seammás ealáhusaid boahttevuođa gánnáhahttivuođas, fuolahansihkkarvuođas, biebmodorvvus ja luonddu máŋggahámatvuođas, dadjá eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä.

Plánas leat váldojuvvon vuhtii suvdilvuođa sierra oasseguovllut –ekologalaš, ekonomalaš ja sosiála suvdilisvuohta –ja vuoiggalaš sirdáseami prinsihpat. Plána birasváikkuhusaid ja doaibmabijuid goasttádusváikkuhusaid árvvoštallamis (SOVA-fidnu) vástidedje Gaia Consulting Oy ja Pellervo taloustutkimus PTT ry. 

Plána lea gárvvistuvvon dutkojuvvon dieđu ja vuorrováikkuhusa vuođul

Eanageavahansektora dálkkádatplána lea gárvvistuvvon bálddalagaid guhkes áigegaskka dálkkádatplána (KAISU) ja dálkkádat- ja energiijastrategiijain. Plánaevttohus lea gárvvistuvvon dávistit ráđđehusa dálkkádatláhkaevttohusa.

Duogáščielggadusaid, skenárioguorahallamiid ja doaibmasurggiid unnánčitnageaidnokárttaid lassin válmmaštallamis leat ávkkástallan dieđu ja vásáhusaid, mat leat jo čoggon giđđat 2020 álggahuvvon Činas gitta –dálkkádatdoaibmabidjooppalašvuođas ruhtaduvvon fidnuin. Oppalaččat leat dál jođus badjel 100 fidnu, main dutkat, ovddidat ja piloteret eanageavahansektora dálkkádatdoaimmaid dutkiid, eanaeaiggádiid, fitnodagaid ja eará čanusjoavkkuid ovttasbargun. Plánaevttohusas bukto ovdan, ahte Činas gitta -dutkan- ja innovašuvdnaprográmma ja eará ovddidandoaimma joatkit.

Plána gárvvisteami doarjjan ásahuvvui jagi 2021 bargojoavku, mas leat guovddáš ministeriijaid virgeolbmot ja dálkkádatpanela áššedovdilahtut. Eanageavahansektora Činas gitta –dálkkádatdoaibmabidjooppalašvuođa čuovvunjoavku lea čuvvon plána gárvvisteami ja ovddidan bealistis servodatlaš vuorrováikkuhusa.

Lassin plána gárvvistettiin leat ordnejuvvon 12 vuorrováikkuhandilálašvuođa sierra čanusjoavkkuiguin. Vuorrováikkuhusdilálašvuođain ožžojuvvon máhcahat ávkkástallui doaibmabijuid dárkkálmahttimis, prioriteremis, diehtodárbbuid meroštallamis ja váikkuhusaid árvvoštallamis.

Cealkámušjorus lea buohkaide rabas

Evttohus eanageavahansektora dálkkádatplánan lea cealkámušjorrosis 14.4.-18.5.2022. Cealkámušaid sáhttá addit lausuntopalvelu.fi-siiduin. Oainnuid bivdit eandalii čuovvovaš áššiin:

  1. leago evttohuvvon eanageavahansektora dálkkádatplána doaibmabidjooppalašvuohta dássedettolaš, váikkuheaddji ja ollašuhttingelbbolaš?
  2. ollašuhttima geahččančiegas eanageavahansektora dálkkádatplánas dohkkehahttivuohta ja vuoiggalašvuohta leat dehálaččat. Árvvoštala daid ollašuhttima plánas.

Eanageavahansektora dálkkádatplána divvojuvvo gárvvisin ožžojuvvon máhcahaga vuođul. Stáhtaráđi mihttomearri lea addit eanageavahansektora dálkkádatplána raportan riikkabeivviide geassit.

Lausuntopalvelu.fi

Lassedieđut:
Markku Rajala
ministtar Leppä sierraveahkki, dálkkádatáššit
[email protected] 
t. 0295 047 122

Annukka Kimmo
ministtar Leppä sierraveahkki, luondduvárre- ja preassaáššit (jearahallanbivdagat)
[email protected] 
t. 050 478 0226

Heikki Granholm
luondduvárreráđđeolmmoš
[email protected]
t. 040 077 4298

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot Jari Leppä Lainsäädäntö Luonto ja ilmasto Maaseutu Metsät Ruoka ja maatalous Sanna Marin Tutkimus ja kehittäminen Vesi