Hyppää sisältöön
Media

Turvepeltojen ilmastokestävä viljely – viljelijän näkökulma (TURINA)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Turvepeltojen hiilidioksidi- ja dityppioksidipäästöt ovat yli puolet maatalouden kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden pinta-ala on noin 10 % viljellystä alasta. Turvepeltojen käsittelyn muutoksilla voidaan saavuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä, ja siten maanomistajien valinnoilla maankäytössä ja viljelyssä on suuri merkitys Suomen ilmastotavoitteiden täyttämisen ja hiilineutraalisuuskehityksen kannalta. Yhtenä kannustimena muutoksiin voi toimia toisilta viljelijöiltä saatu tieto ja kokemukset onnistuneista toimenpiteistä. 

TURINA-hankkeessa perustetaan kokeilualueita, joilla aktivoidaan viljelijöitä toteuttamaan pitkäkestoisia päästövähennystoimia. Hankkeessa pyritään löytämään tutkijoiden ja viljelijöiden yhteistyönä kullekin turvepeltolohkolle paras mahdollinen viljelijän kannalta hyväksyttävä tapa hidastaa turpeen hajoamista esimerkiksi lisäämällä kasvipeitteisyyttä, vähentämällä muokkausta, metsittämällä tai nostamalla pohjaveden pintaa. Samalla edistetään kosteikkoviljelyn toteuttamismahdollisuuksia ja sen tuotantoketjuja tuomalla alan yrityksiä ja viljelijöitä yhteen. 

Toteutettujen toimien päästövähennykset, kustannukset, hyödyt ja haitat sekä viljelijöiden kokemukset dokumentoidaan ja viestitään laajasti. Tulosten ja osallistujien kokemusten perusteella kehitetään vastaavanlaisen toiminnan laajentamisen edellytyksiä sekä neuvonnan että tukipolitiikan näkökulmasta.

Turvepeltojen päästövähennyspotentiaalia ei ole vielä juurikaan hyödynnetty, vaikka monet viljelijät olisivat valmiita tekemään enemmän ilmastotavoitteiden saavuttamisen eteen. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla päästään läpi pullonkauloista turvepeltojen päästöjen vähentämisessä ja osoittaa, että ilmastotoimet saadaan jalkautettua eri toimijoiden yhteistyöllä. 

Hankkeen tavoitteena on:

  • kehittää kokeilualueita, joilla toteutetaan ilmastovaikutusten kannalta parasta mahdollista turvepeltojen käyttöä viljelijän kannalta hyväksyttävällä tavalla,
  • kartoittaa pellonkäytön muutosten edut ja haitat yhdessä viljelijöiden kanssa ja arvioida sen perusteella, millaisia kannustimia tarvittaisiin samanlaisten toimien toteuttamiseksi laajemmin,
  • luoda toimintaohjeet muille toimijoille, jotka pystyvät vaikuttamaan pellonkäyttöön,
  • välittää kokemuksia uudenlaisista viljelymenetelmistä viljelijöiltä viljelijöille ja viestiä tutkimustietoa turvepelloista viljelijöille, neuvojille, opiskelijoille, tutkijoille ja muille kiinnostuneille tahoille
  • kehittää Ojitusyhteisöt-karttapalvelua siten, että siitä voidaan tulevaisuudessa saada työkalu päästövähennyskohteiden paikantamiseen.

Hanke toteuttaa hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Lisätietoja 

Tutkimusprofessori Kristiina Lång, Luonnonvarakeskus, kristiina.lang@luke.fi, puh. +358295326474

Muualla verkossa
Luonnonvarakeskuksen hankesivu

Muualla palvelussamme
Maankäytön muutokset ja kosteikot -hankkeiden kuvaukset