Hyppää sisältöön
Media

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 12.02
Pressmeddelande

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet

Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet genomförde en öppen utlysning av projektfinansiering för utveckling av vattenkompetens 8.2–29.4.2022. Det kom in 18 ansökningar, av vilka tio projekt beviljades finansiering. 

-    Finland har stark kompetens inom vattensektorn, och den efterfrågan på den ökar för att lösa globala vattenutmaningar. Vi vill ge stöd till företag, vattentjänstverk och forskningsinstitut för att ta fram nya metoder, lösningar och förfaringssätt för hållbar vattenhushållning i Finland och internationellt. Samtidigt skapar vi ny affärsverksamhet och tillväxt för att upprätthålla välfärdssamhället, konstaterar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Avsikten är att inleda en ny ansökningsomgång i början av 2023 för stöd på totalt 1,74 miljoner euro. De projekt som finansieras är utvecklingsprojekt som ökar den finländska vattenkompetensen, affärsverksamheten i anknytning till den och internationaliseringen. Vid bedömningen av projekten beaktades också stärkningen av partnerskap, nya lösningar, användbarheten och möjligheten att utvidga och tillämpa dem i olika sammanhang samt den kommersiella potentialen på internationella marknader. Projekten som finansieras är dessutom förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada, vilket betyder att de inte får ha negativa klimat- och miljökonsekvenser. 

Följande projekt beviljades finansiering

Alva-yhtiöt Oy

”Internationell konceptualisering och certifiering av digitala vattentjänster för kontroll av läckage i vattenledningsnät och av vattenkvalitet” 

Fredrikshamns stad  

”Utveckling av ett förbehandlingssystem för produktion av processvatten av hög kvalitet från havsvatten, projekt MERIKIRI” 

Oy Lining Ab

”Utredning av exportmöjligheterna för områdesmätningssystemet Lining AQUAVISIO och möjliggörande av export som en del av Trimbles nätdatasystem” 

Operon Group Oy 

”Pilotförsök av informationshanteringssystemet OperonWay, ett uppföljningsprogram och MBR-algoritmen för artificiell intelligens inom fem avloppsreningsverks område” 

Uleåborgs universitet

(BioS04 Oy, Aquaminerals Finland Oy, Feasib Oy) 
”Nytt material för passiv vattenhantering i gruvor och återvinning av värdeämnen (KaiPa)” 

Satakunnan ammattikorkeakoulu oy, Wander(Suorahapetus Oy) 

”Hantering av vattensystemets biofilmer med teknik som bygger på hydrodynamisk kavitation” 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

  • Hämeenlinna-projektet, (Suomen vesifoorumi ry, Lindström Oy, Mecapinta Oy, Biobros Oy, Weefiner Oy): ”Innovativa tekniker för kombinerad behandling av industrivatten för den internationella vattenmarknaden” 
  • Vihti-projektet (Suomen vesifoorumi ry, Operon Group Oy, Vihdin vesi, Weefiner Oy): ”Innovativa tekniker för kombinerad behandling för att effektivisera kväverening och återvinning från kallt avloppsvatten” 

Soficta Oy 

(Keypro Oy)
”Mätningar i nätet och förädling av uppgifterna i ett nätdatasystem” 

Suomen vesistösäätiö sr 

(Suomen vesifoorumi ry, Pyhäjärvi-institutet) 
”Hur blir företaget ansvarsfullt i fråga om vatten? Projekt för utveckling av vattenansvarstjänster för små och medelstora företag 2030”

Mer information om Finlands program för hållbar tillväxt 

Mer information:

Anitta Sihvonen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
projektchef
anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi , p. 0295 024 064

Tanja Heikkilä, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
sakkunnig, vattenaffärsverksamhet
tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 187

Jertta de Mazières, jord- och skogsbruksministeriet
projektchef
jertta.demazieres(at)gov.fi, p. 0295 162 113