Keskeinen lainsäädäntö - rehut

Rehulainsäädännön tarkoitus on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatu ja edistää hyvänlaatuisten ja turvallisten rehujen käyttöä sekä asianmukaisten tietojen antamista rehuista. Rehulaissa on säädetty rehulainsäädännön pääpiirteistä ja rehualan toimintaa koskevia yksityiskohtaisia säädöksiä  annetaan rehulain nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa. Koska rehulainsäädäntö on pitkälle yhdenmukaistettu unionissa, EU-asetuksia sovelletaan sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista.

Kansallinen rehulainsäädäntö

Rehulaki 86/2008

MMMa 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamisesta
MMMa 960/2014 rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
MMMa 1/2020 rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
VNa 152/2015 elintarvikelain, rehulain, ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
MMMa 20/14 rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta
Komission sivu, jossa linkit EU-lisäainerekisteriin
Lääkerehuasetus MMMa 10/EEO/2008
MMMa 4/11 erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

- Liitteen muutokset annetaan EU-asetuksina, jotka alla 'Rehujen markkinoille saattaminen ja käyttö' -otsikon alla.

EU-säädökset, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista:
 

Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut Euroopan unionin asiakirjat ovat todistusvoimaisia.

 

Rehujen markkinoille saattaminen ja käyttö

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 , rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 68/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, rehuaineluettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

-Komission asetus (EU) N:o 1017/2017, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 454/2010, annettu 26 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 mukaisista siirtymätoimenpiteistä rehun pakkausmerkintöjä koskevien säännösten osalta (1)

- Komission asetus (EU) N:o 568/2010, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kiellosta saattaa markkinoille tai käyttää eläinten ruokinnassa n-alkaaneilla kasvatetuista Candida-hiivoista saatavia valkuaistuotteita (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 939/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteen IV muuttamisesta 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen rehuaineiden tai rehuseosten koostumusmerkinnöissä sallittujen poikkeamien osalta

- Komission asetus (EU) N:o 1070/2010, annettu 22 päivänä marraskuuta 2010 , direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta lisäämällä käyttötarkoitusten luetteloon erityisenä ravitsemuksellisena tarkoituksena nivelten aineenvaihdunnan tukeminen koirien ja kissojen nivelrikon yhteydessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 - Komission asetus (EU) N:o 5/2014, annettu 6 päivänä tammikuuta 2014, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta annetun direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus(EU) N:o 1123/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta annetun direktiivin 2008/38/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Rehuhygienia

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12. päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

- Komission asetus (EY) N:o 141/2007, annettu 14 päivänä helmikuuta 2007, "kokkidiostaatit ja histomonostaatit" -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaville tai markkinoille saattaville rehualan toimijoille asetetusta hyväksymisvaatimuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti

- Komission asetus (EU) N:o 225/2012, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten laitosten hyväksymisestä, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljyistä ja sekoiterasvoista saatuja tuotteita, sekä öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja dioksiinitutkimuksia koskevista erityisvaatimuksista (1)

- Komission asetus (EU) 2015/1905, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden dioksiinitutkimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Rehun lisäaineet

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

- Komission asetus (EY) N:o 378/2005, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rehujen lisäaineita koskeviin hakemuksiin liittyvien yhteisön vertailulaboratorion tehtävien ja velvollisuuksien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EY) N:o 429/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta

- Komission asetus (EU) N:o 892/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen tuotteiden asemasta rehun lisäaineina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 451/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012 , tiettyjen funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 230/2013, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2013, tiettyjen ryhmään ”aromiaineet ja ruokahalua herättävät aineet” kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus(EU) 2015/327, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse valmisteista koostuvien lisäaineiden markkinoille saattamista koskevista vaatimuksista ja käyttöedellytyksistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 1145/2017, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, tiettyjen neuvoston direktiivien 70/524/ETY ja 82/471/ETY nojalla hyväksyttyjen rehun lisäaineiden poistamisesta markkinoilta sekä kyseisten rehun lisäaineiden hyväksymistä koskevien vanhentuneiden säännösten kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Valvonta ja tuonti

- Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa

- Komission asetus (EU) N:o 691/2013, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 152/2009 muuttamisesta näytteenotto- ja määritysmenetelmien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

-Komission asetus (EU) N:o 771/2017, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 152/2009 muuttamisesta dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien pitoisuuksien määrittämiseen käytettävien menetelmien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/62, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1793, annettu 22 päivänä lokakuuta 2019, tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta ja komission asetusten (EY) N:o 669/2009, (EU) N:o 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 ja (EU) 2018/1660 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Haitalliset aineet ja tuotteet

- Komission asetus (EU) N:o 574/2011, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse nitriitin, melamiinin ja Ambrosia spp:n enimmäispitoisuuksista ja tiettyjen kokkidiostaattien ja histomonostaattien siirtymisestä sekä liitteiden I ja II konsolidoinnista

- Komission asetus (EU) N:o 744/2012, annettu 16 päivänä elokuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, fluorin, lyijyn, elohopean, endosulfaanin, dioksiinien, Ambrosia spp:n, diklatsuriilin ja lasalosidinatrium A:n enimmäispitoisuuksista sekä dioksiinien toimintarajoista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 107/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse melamiinin enimmäispitoisuuksista tölkitetyssä lemmikkieläinten ruoassa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 1275/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, kadmiumin, lyijyn, nitriittien, haihtuvan sinappiöljyn ja haitallisten kasviperäisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus(EU) 2015/786, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti sovellettavien detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteiden määrittämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muuntogeeniset rehut

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

- Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

- Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
 
TSE -asetukset

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 7 artikla: Eläinten ruokintaa koskevat kiellot.

- Komission asetus (EY) N:o 1234/2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I, IV ja XI ja (EY) N:o 1236/2001 muuttamisesta tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja eläinten ruokkimisen osalta

- Komission asetus (EU) N:o 56/2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV muuttamisesta (sika- ja siipikarjaperäisen käsitellyn valkuaisen salliminen vesiviljelyeläimille)

Lisätietoja

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162366  


Marita Aalto, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162445