FI SV

Keskeinen lainsäädäntö - rehut

Rehulainsäädännön tarkoitus on turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatu ja edistää hyvänlaatuisten ja turvallisten rehujen käyttöä sekä asianmukaisten tietojen antamista rehuista. Rehulaissa on säädetty rehulainsäädännön pääpiirteistä ja rehualan toimintaa koskevia yksityiskohtaisia säädöksiä annetaan rehulain nojalla maa- ja metsätalousministeriön ja valtioneuvoston asetuksissa. Koska rehulainsäädäntö on pitkälle yhdenmukaistettu unionissa, EU-asetuksia sovelletaan sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista.

Kansallinen rehulainsäädäntö

Rehulaki 1263/2020
Laki rehulain muuttamisesta 18/2022

MMMa 1266/2020 rehualan toiminnanharjoittamisesta
MMMa 71/2022 rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun MMMa 1266/2020 muuttamisesta
VNa 152/2015 elintarvikelain, rehulain, ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
 

EU-säädökset, jotka voimassa sellaisenaan ilman kansallista voimaansaattamista
 

Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut Euroopan unionin asiakirjat ovat todistusvoimaisia. Alla olevat linkit vievät sivulle, josta pääsee viimeisimpään konsolidoituun versioon Otsikko ja viite- kohdan alta.

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

 

Rehujen markkinoille saattaminen ja käyttö

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 68/2013 annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, rehuaineluettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission Asetus (EU) 2020/354, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelosta ja direktiivin 2008/38/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/4, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission tiedonanto – Ohjeet sellaisten elintarvikkeiden rehukäyttöä varten, joita ei enää ole tarkoitettu ihmisravinnoksi C/2018/2035

Rehuhygienia

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12. päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

- Komission tiedonanto – Ohjeet rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 183/2005 tiettyjen säännösten soveltamisesta C/2019/4919

Rehun lisäaineet

- Komission sivu, jossa linkit EU:n lisäainerekisteriin

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

- Komission asetus (EY) N:o 378/2005, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rehujen lisäaineita koskeviin hakemuksiin liittyvien yhteisön vertailulaboratorion tehtävien ja velvollisuuksien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EY) N:o 429/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta

- Komission asetus (EU) N:o 892/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen tuotteiden asemasta rehun lisäaineina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 451/2012, annettu 29 päivänä toukokuuta 2012 , tiettyjen funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 230/2013, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2013, tiettyjen ryhmään ”aromiaineet ja ruokahalua herättävät aineet” kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 1145/2017, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, tiettyjen neuvoston direktiivien 70/524/ETY ja 82/471/ETY nojalla hyväksyttyjen rehun lisäaineiden poistamisesta markkinoilta sekä kyseisten rehun lisäaineiden hyväksymistä koskevien vanhentuneiden säännösten kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Valvonta ja tuonti

- Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1793, annettu 22 päivänä lokakuuta 2019, tiettyjen tavaroiden tuloa unioniin tietyistä kolmansista maista sääntelevän virallisen valvonnan tilapäisestä tehostamisesta ja kiireellisistä toimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/625 ja (EY) N:o 178/2002 täytäntöönpanosta ja komission asetusten (EY) N:o 669/2009, (EU) N:o 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 ja (EU) 2018/1660 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Haitalliset aineet ja tuotteet

- Konsolidoitu teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa (28.11.2019)

- Komission asetus (EU) 2015/786, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti sovellettavien detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteiden määrittämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muuntogeeniset rehut

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

- Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

- Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

- Komission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
 
TSE -asetukset

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 7 artikla: Eläinten ruokintaa koskevat kiellot.

- Komission asetus (EY) N:o 1234/2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I, IV ja XI ja (EY) N:o 1236/2001 muuttamisesta tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja eläinten ruokkimisen osalta

- Komission asetus (EU) N:o 56/2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV muuttamisesta (sika- ja siipikarjaperäisen käsitellyn valkuaisen salliminen vesiviljelyeläimille)

- Komission asetus (EU) 2021/1372, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kiellosta ruokkia muita tuotantoeläimiä kuin märehtijöitä, turkiseläimiä lukuun ottamatta, eläinvalkuaisella (sikaperäisen käsitellyn valkuaisen salliminen siipikarjalle ja siipikarjaperäisen käsitellyn valkuaisen salliminen sioille sekä käsitellyn hyönteisvalkuaisen salliminen sioille ja siipikarjalle)

Lisätietoja

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162366   Sähköpostiosoite:


Marita Aalto, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162445   Sähköpostiosoite: