Metsien terveys

Suomessa metsien terveydentila on säilynyt toistaiseksi pääasiassa hyvänä. Merkittävämpiä tuhoja metsissä aiheuttavat hirvet, myyrät, juurikääpä, tuuli ja lumi. Viime vuosien aikana useat myrskyt ovat aiheuttaneet laajoja metsätuhoja. Lisäksi lumituhoja on esiintynyt poikkeuksellisen laajoilla alueilla.

Kirjanpainaja on aiheuttanut tuhoja erityisesti vanhoissa kuusikoissa Etelä-Suomessa. Kirjanpainajahyönteisten määrä onkin noussut yli riskirajojen laajoilla alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Luonnonvarakeskus seuraa kirjanpainajan kannan kehitystä. Tähtikudospistiäinen on aiheuttanut ensimmäistä kertaa Suomessa laajoja tuhoja Porin Yyterin seudulla.

Metsäpalot on onnistuttu pitämään kurissa tehokkaalla palontorjunnalla. Ilmaston lämpeneminen ja maahamme kulkeutuvat tulokaslajit voivat lisätä metsien terveyteen kohdistuvia riskejä.

Metsiin kohdistuviin tuhoihin on varauduttu laatimalla varautumissuunnitelma, joka kattaa myrskytuhot, metsäpalot, lumituhot, kuivuuden ja pakkasen aiheuttamat tuhot, sekä ilmansaasteiden kaukokulkeuman ja maassamme ennen esiintymättömän kasvintuhoojan aiheuttamat tuhot.

Luonnonvarakeskus seuraa viranomaistehtävänään metsien terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia valtakunnallisesti apunaan Suomen metsäkeskus. Suomen metsäkeskus vastaa omalta osaltaan varautumisesta metsätuhoihin ja pelastuslaissa tarkoitetun virka-avun antamisesta.

Viimeisimmät muutokset metsätuholakiin


Lailla metsätuhojen torjunnasta pyritään varmistamaan, että metsänkäsittelyssä, puunkorjuussa ja puutavaran varastoinnissa ei heikennetä metsien terveydentilaa. Lakia valvoo Suomen metsäkeskus. Käytännössä lailla pyritään pitämään erityisesti kuorellisessa tuoreessa havupuutavarassa lisääntyvien kaarnakuoriaisten kannat riittävän alhaisina, jotta vakavia tuhoja ei pääsisi syntymään.

Metsätuholain mukaan laajoja metsätuhoja voidaan torjua valtion varoin. Näin ne tulevat torjutuksi tehokkaammin ja niiden leviäminen pystytään pysäyttämään tai hidastamaan leviämistä. Tällaisissa tapauksissa maa- ja metsätalousministeriö voi Suomen metsäkeskuksen esityksestä määrätä maanomistajat tai Suomen metsäkeskuksen ryhtymään välttämättömiin toimiin. Torjuntatoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista. Euroopan komissio on hyväksynyt korvausjärjestelmän valtiontukena toukokuussa 2018. Komission päätöksen mukaisesti metsätuholakiin jouduttiin lisäämään uusi säännös korvauksensaajia koskevista vaatimuksista. Lakimuutos tuli voimaan 1.4.2019 ja on voimassa komission päätöksen mukaisesti 31.12.2021 saakka.

Huhtikuussa 2016 voimaan tulleen metsätuholain muutoksen nojalla juurikäävän torjunta on velvoittavaa. Velvoite koskee kivennäis- ja turvemaalla toukokuun alun ja marraskuun lopun välillä suoritettavia kasvatus- ja uudistushakkuita. Torjunta on metsän hakkaajan velvollisuus. Metsän hakkaajalla tarkoitetaan metsälain mukaan maanomistajaa tai silloin kun hakkuuoikeus on luovutettu toiselle taholle, hakkuuoikeuden haltijaa.

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta sisältää tarkemmat säännökset muun muassa juurikäävän leviämisen riskialueista, torjuntakohteista ja hyväksyttävistä torjuntamenetelmistä. Juurikäävän torjuminen on entistä tärkeämpää, sillä ilmaston lämpeneminen lisää ennusteiden mukaan juurikäävän aktiivisuutta Suomessa merkittävästi.

Tammikuussa 2020 valmistunut Luonnonvarakeskuksen laatima raportti arvioi metsätuholain muutosten vaikutuksia metsien terveyteen. Tarkasteluajanjakso on metsätalouden näkökulmasta lyhyt mutta siitä raportti tarjoaa tärkeää tietoa kehityksen suunnasta. Arvioinnin keskeiset havainnot kohdistuivat kirjanpainajan torjuntaan eli puutavaran poistoa metsästä koskeviin päivämäärien tarkasteluun sekä juurikäävän torjuntaan mäntyvaltaisissa metsissä turvemailla. 

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt keväällä 2021 metsätuholain päivitystyön. Keskeiset kysymykset liittyvät Luonnonvarakeskuksen arviossaan esittämiin muutostarpeisiin. Ministeriön toimeksiannosta Luonnonvarakeskus myös laatinut tarkemman selvityksen muutosten vaikutuksista.  Raportin tuloksia hyödynnetään hallituksen esityksen valmistelussa, joka on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle toukokuun lopulla. 
 

Muualla palvelussamme
Luonnonvarakeskuksen selvitys tuo tuoretta tietoa metsätuholain päivitystä varten (MMM:n uutinen 9.4.2021)
Jatkoselvitys metsälainsäädännön vaikutuksista metsien monimuotoisuuteen ja terveydentilaan (MMM:n tiedote 21.4.2020)
Metsälain ja metsätuholain vaikutusarviointi valmistui – hyönteistuhojen torjumiseksi ehdotetaan lakimuutoksia (MMM:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistiedote 14.1.2020)
Juurikäävän torjunnasta on huolehdittava sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa (MMM:n tiedote 14.4.2016)

Liite
Metsätuholain arvioinnin jatkoselvitys: Kuorellisen puutavaran poiskuljetus ja männiköiden kantokäsittely turvemailla (Luonnovarakeskuksen raportti 2021)
Metsälain ja metsätuholain muutosten arviointi (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 3/2020)
Maa- ja metsätalousministeriön varautumissuunnitelma metsätuhoihin

Muualla verkossa
Jatkoselvitys nosti esiin muutostarpeita metsätuholaissa (LUKEn uutinen 9.4.2021)
Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta (228/2016)
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (341/2019)
Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta (264/2016)
Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta (1309/2013)
Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta (356/2019)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta (6/2014)
Toiminta metsätuhoissa (Suomen metsäkeskus)
Metsien terveys (Luonnonvarakeskus)
Kuivuus ja kuumuus hillitsivät metsien sienitauteja, sää suosi kirjanpainajaa (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162  

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449