A - Eläinlääkintähuolto, täydentävien ehtojen valvonta sekä rekisteröinti ja merkitseminen


1. Laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010

2. Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 1540/2011

28. -

29. Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, A 29:1 1596/2009, A 29:2 353/2011, A 29:3 880/2011, A 29:4 198/2013

30. -

36. -

37. Eläinlääkintähuoltoasetus 1031/2009, A 37:1 VNa 971/2011

38. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 14.12.2019, oikaisu 5.6.2020 huomioitu) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus).

39. Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta VNa 7/2015, A39:1 218/2016

40. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä 284/2008, A 40:1 1509/2009

41. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta 326/2015

42. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta MMMa 720/2012 (muistio 26.12.2012)

43. Vesiviljelyeläinten tunnistaminen MMMa 533/2011

44. Lammas- ja vuohieläinten merkitseminen ja rekisteröinti MMMa 469/2005, A 44:1 MMMa 333/2006, A 44:2 MMMa 356/2008, A 44:3 MMMa 194/2010

45. Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 (koonnos 1.1.2012) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta, A 45:1 (EY) N:o 1560/2007, A 45:2 (EY) N:o 933/2008, A 45:3 (EY) N:o 759/2009

46.

47. Lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksyminen MMMa 1011/2005, A 47:1 MMMa 334/2006, A 47:2 MMMa 58/2007

48. -

49. Eläinvälittäjärekisteri MMMa 1308/2001, A 49:1 MMMa 335/2006, A 49:2 MMMa 195/2010

50. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (konsolidoitu 13.12.2014)

51. Komission asetus (EY) N:o 911/2004 (koonnos 1.1.2007) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta

52. Komission asetus (EY) 494/1998 (koonnos 9.12.2010) neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/1997 täytäntöönpanon yksityiskohtaiset säännöt nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän hallinnollisten vähimmäisseuraamusten soveltamisen osalta, A 52:1 (EU) N:o 1053/2010

53. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus)

54. Maa-ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta MMMa 222/2017

55. Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta MMMa 867/2010

56. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten tunnistamisesta MMMa 1123/2011