A - Eläinlääkintähuolto, täydentävien ehtojen valvonta sekä rekisteröinti ja merkitseminen


1. Laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010

2. Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 1540/2011

28. -

29. Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, A 29:1 1596/2009, A 29:2 353/2011, A 29:3 880/2011, A 29:4 198/2013

30. -

36. -

37. Eläinlääkintähuoltoasetus 1031/2009, A 37:1 VNa 971/2011

38. Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (konsolidoitu 1.7.2018) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta, A 38:1 180/2008, A 38:2 301/2008, A 38:3 737/2008, A 38:4 1029/2008

39. Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta VNa 7/2015 , A39:1 218/2016

40. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä 284/2008, A 40:1 1509/2009

41. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta 326/2015

42. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta MMMa 720/2012 (muistio 26.12.2012)

43. Vesiviljelyeläinten tunnistaminen MMMa 533/2011

44. Lammas- ja vuohieläinten merkitseminen ja rekisteröinti MMMa 469/2005, A 44:1 MMMa 333/2006, A 44:2 MMMa 356/2008, A 44:3 MMMa 194/2010

45. Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 (koonnos 1.1.2012) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta, A 45:1 (EY) N:o 1560/2007, A 45:2 (EY) N:o 933/2008, A 45:3 (EY) N:o 759/2009

46.

47. Lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksyminen MMMa 1011/2005, A 47:1 MMMa 334/2006, A 47:2 MMMa 58/2007

48. -

49. Eläinvälittäjärekisteri MMMa 1308/2001, A 49:1 MMMa 335/2006, A 49:2 MMMa 195/2010

50. Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottaminen sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollinen merkitseminen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 (koonnos 1.1.2007), A 50:1 653/2014

51. Komission asetus (EY) N:o 911/2004 (koonnos 1.1.2007) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta

52. Komission asetus (EY) 494/1998 (koonnos 9.12.2010) neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/1997 täytäntöönpanon yksityiskohtaiset säännöt nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän hallinnollisten vähimmäisseuraamusten soveltamisen osalta, A 52:1 (EU) N:o 1053/2010

53. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus)

54. Hevoseläinten tunnistaminen ja merkitseminen MMMa 222/2017

55. Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta MMMa 867/2010

56. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten tunnistamisesta MMMa 1123/2011