A - Eläinten rekisteröinti ja merkitseminen

(Eläinlääkintähuoltolaki siirretty C-hakemistoon)


Euroopan unionin lainsäädäntö

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (eläinterveyssäännöstö) 

1.1. Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta 

1.1.1. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden osalta

1.1.2. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/963  annettu 10 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta

1.1.3. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1345, annettu 1 päivänä elokuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä maaeläimiä pitävien pitopaikkojen rekisteröinnin ja hyväksymisen sekä sukusolujen ja alkioiden keräämisen, tuottamisen, käsittelyn tai varastoinnin osalta

1.2. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/691, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta

1.2.1. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2037, annettu 22 päivänä marraskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä vesiviljelypitopaikkojen rekisteröintiä sekä tietojen kirjaamista ja säilyttämistä koskeviin toimijoiden velvoitteisiin sovellettavien poikkeusten osalta 

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 14.12.2019, oikaisu 5.6.2020 huomioitu) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus).

2.1. Komission delegoitu asetus (EU) 2022/671, annettu 4 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja sukusolujen ja alkioiden osalta suorittamaa virallista valvontaa koskevista erityissäännöistä, jatkotoimista, joita toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava, jos säännösten noudattamatta jättämistä ilmenee nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien sääntöjen osalta tai tiettyjen nautaeläinten unionin kautta kuljetuksen aikana, sekä komission asetuksen (EY) N:o 494/98 kumoamisesta

2.1.2 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/160, annettu 4 päivänä helmikuuta 2022, tietyn virallisen valvonnan yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä unionin eläinterveysvaatimusten noudattamisen todentamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja asetusten (EY) N:o 1082/2003 ja (EY) N:o 1505/2006 kumoamisesta

Kansallinen lainsäädäntö

3. Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021

3.1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022

3.2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 68/2022

4. Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 1540/2011