Metsäkeskustelun vuosi 2022

Tällä verkkosivulla kerrotaan ajankohtaisista metsäasioista, sekä kansallisista että EU-asioista. Sivua päivitetään säännöllisesti ja siltä löytyvät myös kustakin asiakokonaisuudesta maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) lisätietoja antavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Sivua on päivitetty viimeksi 11.10.2022.

Sisällysluettelo:

 • Kotimaan asiat
  • Venäjän hyökkäys Ukrainaan - vaikutukset metsätalouteen
  • Valmisteilla: Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035)
  • Valmisteilla: Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä (METKA)
  • Valmisteilla: Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 (KISS2030)
  • Valmisteilla (YM): Kansallinen biodiversiteettistrategia
  • Alkamassa: metsätuholain päivitystyö
  • Kansallinen biotalousstrategia
  • Ilmasto- ja energiastrategia
  • Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU)
  • Kestävän kasvun ohjelmaan liittyvät RRF-metsähankkeet
  • Suojelutoimet valtion metsissä
  • Evon retkeilyalueen kehittäminen
 • EU-asiat
  • Tiedonanto uudesta metsästrategiasta 2030
  • EU:n metsästrategiaan 2021 liittyvät toimet
  • Ehdotus metsäkatoasetukseksi
  • Metsätalouden valtiontukisääntöjen uudistaminen
  • Ehdotus uudeksi LULUCF-asetukseksi
  • Kestävät hiilenkierrot
  • EU:n biodiversiteettistrategiaan liittyvät sitoumukset
  • Kestävyyskriteerit energiabiomassoille
  • Taksonomia-asetus
  • Ehdotus asetukseksi luonnon tilaa parantavista toimista (ns. ennallistamisasetus)

Kotimaan asiat:
 

 • Venäjän hyökkäys Ukrainaan - vaikutukset metsätalouteen

MMM seuraa aktiivisesti kauppapakotteiden vaikutuksia metsätalouteen ja valmistelee tarvittaessa asiaan liittyviä säädösesityksiä. Suurimmat vaikutukset metsätalouteen ja energiantuotantoon tulevat tällä hetkellä koivukuitupuun ja hakkeen tuonnin tyrehtymisen kautta. Lisätietoja aiheesta antaa MMM:n metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö metsäneuvos Erno Järvinen, p. 029 516 2150. Lisätietoja hyökkäyksen vaikutuksista metsien ja muiden luonnonvarojen käyttöön antavat myös Luonnonvarakeskuksen tutkijat.
 

 • Valmisteilla: Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035)

Kansallinen metsästrategia uudistetaan vuoden 2022 aikana laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Valmistelutyötä tukee nykyisen strategian (Kansallinen metsästrategia 2025) arviointi. Luonnos Kansalliseksi metsästrategiaksi 2035 (KMS2035) lähetettiin lausunnoille 10.10.2022, ja lausuntoaika jatkuu 14.11.2022 asti. Lisätietoja valmistelusta: neuvotteleva virkamies Satu Rantala, p. 029 516 2045 ja erityisasiantuntija Eeva-Liisa Jorri, p. 029 516 2018
 

 • Valmisteilla: Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä (METKA)

MMM:ssä valmisteltu hallituksen esitys laiksi metsätalouden uudesta määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (METKA) annettiin eduskunnalle 19.9.2022. Lain voimaantuloajankohdasta on tarkoitus säätää myöhemmin valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on kuitenkin, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun. Vuoden 2023 loppuun asti rahoitusta voidaan myöntää vielä Kemera-lain nojalla. Lisätietoja: metsäneuvos Niina Riissanen, p. 029 516 2339
 

 • Valmisteilla: Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 (KISS2030)

Luonnos kansalliseksi sopeutumissuunnitelmaksi lähetettiin lausunnoille 13.9.2022, ja lausuntoaikaa on 14.10.2022 asti. Luonnos valmisteltiin MMM:n johdolla työskennelleessä valmisteluryhmässä, jossa oli edustus yhdeksästä ministeriöstä. Valmis suunnitelma on tarkoitus antaa valtioneuvoston selontekona eduskunnalle loppuvuodesta. Syksyllä 2022 julkaistaan myös MMM:n hallinnonalan oma ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen, p. 029 516 2104 ja erityisasiantuntija Karoliina Pilli-Sihvonen, p. 029 516 2100
 

 • Valmisteilla: Kansallinen biodiversiteettistrategia

Myös valmisteilla oleva kansallinen biodiversiteettistrategia liittyy olennaisesti metsiin ja metsätalouteen. Biodiversiteettistrategiasta valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriön johdolla valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle. Lisätietoja MMM:ssä: ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti, 029 516 2259 
 

 • Alkamassa: metsätuholain päivitystyö

Laki metsätuhojen torjunnasta sisältää metsätuhoja koskevan tukijärjestelmän, joka on voimassa vuoden 2022 loppuun. Järjestelmä mahdollistaa laajojen metsätuhojen torjunnasta aiheutuneiden kustannusten ja vahinkojen korvaamisen maanomistajalle. Tukijärjestelmän voimassaolon jatkamiseksi tarvittavat päivitykset lakiin tehdään EU:n tulevat valtiontukisäännöt ja tukijärjestelmän notifiointi huomioiden. Metsätuholakiin on samalla tarkoitus lisätä säännökset juurikäävän torjunnasta erityisen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lisätietoja: asiantuntija Aleksi Nurmi, p. 029 516 2136
 

 • Kansallinen biotalousstrategia

Biotalous perustuu tuotantoon, jossa hyödynnetään kestävästi luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja, kuten puuta ja metsähaketta. Aiempaa korkeampaa arvonlisää tavoitellaan 1.4.2022 julkaistun uuden kansallisen biotalousstrategian mukaan muun muassa kehittämällä valmistusmenetelmiä ja tuotteita, lisäämällä tuotannon jalostusarvoa ja resurssitehokkuutta sekä hyödyntämällä sivuvirtoja ja kiertotalousmalleja. Lisätietoja MMM:ssä: biotalousneuvos Anne Vehviläinen, p. 029 516 2236
 

​​​​​

 • Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU)

Valtioneuvosto hyväksyi ja antoi eduskunnalle selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 8.7.2022. Rinnakkain keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman ja ilmasto- ja energiastrategian kanssa valmisteltu suunnitelma kokoaa yhteen vaikuttavat, kustannustehokkaat ja oikeudenmukaiset keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. Perustan suunnitelman toimeenpanolle luovat MMM:n jo aiemmin käynnistämät Hiilestä kiinni -ilmastotoimet. Myös eduskunnalle 30.6.2022 toimitettu ilmasto- ja energiastrategia liittyy metsiin ja metsätalouteen. Lisätietoja: luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, p. 029 516 2130
​​​​​​​ 

 • Kestävän kasvun ohjelmaan liittyvät RRF-metsähankkeet

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) tuetaan metsätalouden nopeampaa siirtymää kohti paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja kasvatusmenetelmiä. Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvällä investoinnilla rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät ilmastoa, maaperää, luontoarvoja ja vesiensuojelua paremmin huomioivaa metsätaloutta. Keväällä 2022 rahoitettiin investointiin kuuluvia hankkeita yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Toinen hankehaku on tarkoitus avata syksyllä 2022. Lisätietoja: erityisasiantuntija Joel Järvinen, p. 029 516 2133 ja asiantuntija Aleksi Nurmi, p. 029 516 2136
 

 • Suojelutoimet valtion metsissä

Valtion mailta mahdollisesti löytyvät vielä suojelemattomat vanhat ja luonnontilaiset metsät on tarkoitus suojella, kun ao. määritelmistä on päästy sopimukseen ja kun kriteerit täyttävät kohteet on tunnistettu. Samalla otetaan kantaa myös luontojärjestöjen inventoimiin kohteisiin. Metsähallituksen alue-ekologista verkostoa täydennetään lisäksi maastotarkastusten perusteella. MMM teettää riippumattoman arvioinnin Metsähallituksen alue-ekologisesta suunnittelusta. Sen pohjalta päätetään tarkemmin alue-ekologisen verkoston kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Lisätietoja: neuvottelevat virkamiehet Leena Arpiainen, p .029 516 2238 ja Ville Schildt, p. 029 516 2190
 

 • Evon retkeilyalueen kehittäminen

MMM:n asettama Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmä luovutti loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle 29.6.2022. Raportissa esitetään, että Evoa kehitettäisiin valtion malliretkeilyalueena, jolla edistettäisiin luonnon monimuotoisuutta sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja. Linkki loppuraporttiin ja työryhmän esityksiin löytyy MMM:n tiedotteesta.  Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 029 516 2190


EU-asiat:
 

 • Tiedonanto uudesta metsästrategiasta 2030

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2021 uuden metsästrategian (New EU Forest Strategy for 2030), jonka tavoitteena on edistää metsiin liittyvien aloitteiden yhteensovittamista ja jäsenmaiden yhteistyötä metsäasioissa. Strategiassa korostetaan metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa sekä luontokadon pysäyttämisessä. EU:n parlamentti hyväksyi metsästrategian 13.9.2022 pidetyssä täysistunnossa. Lisätietoja: kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158
 

 • EU:n metsästrategiaan 2021 liittyvät toimet

Komissio valmistelee parhaillaan lainsäädäntöehdotusta metsien monitoroinnista ja kansallisista metsäsuunnitelmista. Ehdotuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Suomi on tuonut valmistelussa esiin muun muassa omaa kansallista metsästrategiaansa ja omia kattavia metsävaratietojaan sekä EU-maiden toisistaan poikkeavia olosuhteita metsien ja metsätalouden suhteen. Esimerkiksi metsävaratietojen harmonisointi on kuitenkin hyvä tavoite, koska sillä voidaan edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

EU:n metsästrategiassa ehdotetaan myös komission laatimaa uutta ja luonnonläheisempää ”closer-to-nature”-sertifiointijärjestelmää. Tähän liittyvä työ käynnistynee kuitenkin vasta kun määritelmät vanhoista ja luonnontilaisista metsistä on saatu vahvistettua. Komissio aikoo vuonna 2023 käynnistää keskustelun myös metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvistä lisäkriteereistä ja indikaattoreista. Lisätietoja: kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158
 

 • Ehdotus metsäkatoasetukseksi

Komission marraskuussa 2021 julkaiseman asetusehdotuksen tavoitteena on ehkäistä tiettyjen metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittää niiden tuotantoketjuja. Uudet velvoitteet kohdistuisivat erityisesti kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin, mutta säännökset koskisivat myös EU-maiden oman tuotannon aiheuttamaa metsäkatoa ja metsien tilan heikentymistä. Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen metsäkadon ja metsien tilan heikkenemistä koskevista toimista 28.6.2022. EU:n parlamentti hyväksyi asetuksen 13.9.2022. Komissio, parlamentti ja neuvosto neuvottelevat vielä asetuksesta ennen sen lopullista julkaisua. Lisätietoja: erityisasiantuntija Katarina Dahlman, p. 029 516 2245 
 

 • Metsätalouden valtiontukisääntöjen uudistaminen

Metsätalouden valtiontukisäännöt uudistetaan seitsemän vuoden välein aina uuden EU-ohjelmakauden alussa. Uusien sääntöjen odotetaan valmistuvan syksyllä 2022. EU:n valtiontukisääntöjen valmistumisaikataulu vaikuttaa myös metsätalouden uuden määräaikaisen kannustejärjestelmän (METKA) uudistamisaikatauluun. Lisätietoja: metsäneuvos Niina Riissanen, p. 029 516 2339
 

 • Ehdotus uudeksi LULUCF-asetukseksi

Komissio julkaisi heinäkuussa 2021 ehdotuksen uudeksi maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsänhoitoa koskevaksi LULUCF-asetukseksi. Ehdotus on osa 55-valmiuspakettia ja siinä esitellään EU- ja kansallisen tason tavoitteet LULUCF-sektorille eurooppalaisen ilmastolain 55 % nettopäästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030. Neuvottelut jatkuvat syksyllä 2022 tilanteesta, jossa niin neuvosto kuin parlamenttikin ovat hyväksyneet komission esittämän nielutavoitteen vuodelle 2030. Lisätietoja: johtava asiantuntija Lotta Heikkonen, p. 029 516 2074
 

 • Kestävät hiilenkierrot

Joulukuussa 2021 julkaistussa komission tiedonannossa esitetään keinoja siihen, miten hiilen poistamista ilmakehästä, kierrättämistä ja varastoimista voidaan lisätä ilmastoneutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Esimerkkejä tiedonannossa käsitellyistä keinoista ovat hiiltä sitovat viljelykäytännöt, metsittäminen ja soiden ennallistaminen. Komission odotetaan antavan lakiesityksen hiilen poistamisen sertifioinnista vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisätietoja: johtava asiantuntija Lotta Heikkonen, p. 029 516 2074
 

 • EU:n biodiversiteettistrategiaan liittyvät sitoumukset

Toukokuussa 2020 julkaistun EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Komissio edellyttää, että jäsenmaat antavat strategian avaintavoitteisiin liittyen kaksi sitoumusta. Ensimmäinen sitoumus koskee sitä, miten maat aikovat edistää EU:n yhteisen 30 % suojelupinta-alatavoitteen ja 10 % tiukan suojelun tavoitteen saavuttamista. Toinen sitoumus koskee toimia, joilla turvataan luonto- ja lintudirektiivin liitteiden lajien ja luontotyyppien suojelutaso sekä toimia, joilla 30 % osalta suojelutasoa lisäksi parannetaan. Suomen sitoumuksia valmistelee laajapohjainen työryhmä, jossa myös MMM:llä on edustus. Lisätietoja MMM:ssä: neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, 029 516 2259 ja johtava asiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287   

Tiukan suojelun piirissä on EU:n biodiversiteettistrategian mukaan vähintään kolmasosa EU:n suojelualueista, mukaan lukien kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Vanhojen ja luonnontilaisten metsien määrittelytyö on toistaiseksi komissiossa vielä kesken. Työn odotetaan valmistuvan lähikuukausina. Lisätietoja: johtava asiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287  
 

 • Kestävyyskriteerit energiabiomassoille

Komissio julkaisi heinäkuussa 2021 ehdotuksen uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi (RED III). Uusiutuvan energian osuudelle asetettu tavoite esitettiin korotettavaksi nykyisestä 32:sta 40 prosenttiin. Esitykseen sisältyy muutosehdotuksia myös metsäbiomassan kestävyyskriteereihin.  Lue lisää RED-direktiivistä.
 

 • Taksonomia-asetus

EU:n taksonomia-asetuksen (2020) tavoitteena on luoda yhteiset määritelmät ympäristön kannalta kestäville taloudellisille toiminnoille eli ns. vihreille sijoituskohteille. Asetuksen tavoitteita edistetään delegoiduilla säädöksillä, joista ensimmäinen, muun muassa ilmastonmuutosta hillitsevää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävää metsänhoitoa koskeva säädös, on jo tullut voimaan. Parhaillaan valmistelussa on biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemien suojelua ja ennallistamista koskeva säädös. Toisen delegoidun säädöksen odotetaan tulevan kommenteille syksyllä 2022. Lisätietoja: kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158
 

 • Ehdotus asetukseksi luonnon tilaa parantavista toimista (ns. ennallistamisasetus)

Euroopan komissio julkaisi 22.6.2022 EU:n biodiversiteettistrategiaa toimeenpanevan asetusehdotuksen luonnon tilan parantamisen tavoitteista. Aloitteessa on mukana myös maankäyttösektorin ilmastotoimien näkökulmasta merkittäviä tavoitteita, ja siinä esitetään tavoitteita ja toimia myös talousmetsille. Valtioneuvosto antoi asiasta U-kirjelmän eduskunnalle 22.9.2022. Lisätietoja: kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158 (erityisesti metsät) sekä erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, p. 029 516 2056