Metsäkeskustelun vuosi 2022

Tällä verkkosivulla kerrotaan ajankohtaisista metsäasioista, sekä kansallisista että EU-asioista. Sivua päivitetään säännöllisesti ja siltä löytyvät myös kustakin asiakokonaisuudesta maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) lisätietoja antavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tervetuloa tutustumaan!


Kotimaan asiat:

 • Venäjän hyökkäys Ukrainaan - vaikutukset metsätalouteen

MMM seuraa aktiivisesti kauppapakotteiden vaikutuksia metsätalouteen ja valmistelee tarvittaessa asiaan liittyviä säädösesityksiä. Suurimmat vaikutukset metsätalouteen ja energiantuotantoon tulevat tällä hetkellä koivukuitupuun ja hakkeen tuonnin tyrehtymisen kautta. Lisätietoja aiheesta antaa MMM:n metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 516 2150. Lisätietoja hyökkäyksen vaikutuksista metsien ja muiden luonnonvarojen käyttöön antavat myös Luonnonvarakeskuksen tutkijat.

 • Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035)

Kansallinen metsästrategia uudistetaan vuoden 2022 aikana laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Valmistelutyötä tukee nykyisen strategian (Kansallinen metsästrategia 2025) arviointihanke. Uuden strategian tavoitteena on ottaa kestävä kehitys sekä metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa entistä ajanmukaisemmin huomioon. Lisätietoja valmistelusta: neuvotteleva virkamies Satu Rantala, p. 029 516 2045 ja erityisasiantuntija Eeva-Liisa Jorri, p. 029 516 2018.

 • Uusi kansallinen biotalousstrategia

Biotalous perustuu tuotantoon, jossa hyödynnetään kestävästi luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja, kuten puuta ja metsähaketta. Aiempaa korkeampaa arvonlisää tavoitellaan 1.4.2022 julkaistun uuden kansallisen biotalousstrategian mukaan muun muassa kehittämällä valmistusmenetelmiä ja tuotteita, lisäämällä tuotannon jalostusarvoa ja resurssitehokkuutta sekä hyödyntämällä sivuvirtoja ja kiertotalousmalleja. Lisätietoja MMM:ssä: biotalousneuvos Anne Vehviläinen, p. 029 516 2236.

 • Muut metsiin liittyvät kansalliset strategiat

Myös valmisteilla olevat ilmasto- ja energiastrategia ja kansallinen biodiversiteettistrategia liittyvät olennaisesti metsiin ja metsätalouteen.  Biodiversiteettistrategiasta valmistellaan parhaillaan valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle. Yhteyshenkilöt MMM:ssä: neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 029 516 2350 ja johtava asiantuntija Lotta Heikkonen, p. 029 516 2074 (ilmasto- ja energiastrategia) sekä Johanna Niemivuo-Lahti, 029 516 2259 (biodiversiteettistrategia).

 • Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä (METKA)

MMM käynnisti alkuvuodesta hankkeen, jossa valmistellaan hallituksen esitys laiksi metsätalouden uudesta määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (METKA).  Hankkeen aikataulu riippuu muun muassa EU:n valtiontukisuuntaviivojen aikataulusta. Nykyinen laki kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmästä (Kemera) on tarvittaessa voimassa vuoden 2023 loppuun. Lisätietoja: metsäneuvos Niina Riissanen, p. 029 516 2339

 • Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU)

Valmisteilla olevassa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa määritetään keinot maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen ja varastojen vahvistamiseksi. Perustan suunnitelmalle ja sen toimeenpanolle luovat MMM:n jo käynnistämät Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpiteet. MISU-suunnitelma valmistuu keväällä 2022. Lisätietoja: luonnonvaraneuvos Heikki Granholm, p. 029 516 2130.

 • Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 (KISS2030)

Uusi kansallinen sopeutumissuunnitelma valmistellaan nykyisen suunnitelman toimeenpanosta saatujen kokemusten pohjalta, ja se koskee myös metsätaloutta.  Suunnitelmaa laaditaan MMM:n johdolla yhdeksän hallinnonalan yhteisvoimin, ja se valmistuu vuoden 2022 lopulla. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen, p. 029 516 2104.

 • Suojelutoimet valtion metsissä

Valtion mailta mahdollisesti löytyvät vielä suojelemattomat vanhat ja luonnontilaiset metsät on tarkoitus suojella, kun ao. määritelmistä on päästy sopimukseen ja kun kriteerit täyttävät kohteet on tunnistettu. Samalla otetaan kantaa myös luontojärjestöjen inventoimiin kohteisiin. Metsähallituksen alue-ekologista verkostoa myös täydennetään maastotarkastusten perusteella tulevana maastotyökautena. Maa- ja metsätalousministeriö teettää riippumattoman arvioinnin Metsähallituksen alue-ekologisesta suunnittelusta. Sen pohjalta päätetään tarkemmin alue-ekologisen verkoston kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Lisätietoja: neuvottelevat virkamiehet Leena Arpiainen, p .029 516 2238 ja Ville Schildt, p. 029 516 2190.

 • Evon retkeilyalueen kehittäminen

MMM:n asettaman Evo-työryhmän tavoitteena on kehittää Evon retkeilyalueen matkailu-, virkistys-, tutkimus- ja opetuskäyttöä. Työ valmistuu 30.6.2022 mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä. Lisätietoja MMM:ssä: neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 029 516 2190

EU-asiat:

 • EU:n metsästrategiaan 2021 liittyvät toimet

Komissio valmistelee parhaillaan lainsäädäntöehdotusta metsien monitoroinnista ja kansallisista metsäsuunnitelmista. Ehdotuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Suomi on tuonut valmistelussa esiin muun muassa omaa kansallista metsästrategiaansa ja omia kattavia metsävaratietojaan sekä EU-maiden toisistaan poikkeavia olosuhteita metsien ja metsätalouden suhteen. Esimerkiksi metsävaratietojen harmonisointi on kuitenkin hyvä tavoite, koska sillä voidaan edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

EU:n metsästrategiassa ehdotetaan myös komission laatimaa uutta ja luonnonläheisempää ”closer-to-nature”-sertifiointijärjestelmää. Tähän liittyvä työ käynnistynee kuitenkin vasta kun määritelmät vanhoista ja luonnontilaisista metsistä on saatu vahvistettua. Komissio aikoo vuonna 2023 käynnistää keskustelun myös metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvistä lisäkriteereistä ja indikaattoreista. Lisätietoja: kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158.

 • Metsäkatoasetus

Marraskuussa 2021 julkaistun asetusehdotuksen tavoitteena on ehkäistä tiettyjen metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittää niiden tuotantoketjuja. Uudet velvoitteet kohdistuisivat erityisesti kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin, mutta säännökset koskisivat myös EU-maiden oman tuotannon aiheuttamaa metsäkatoa ja metsien tilan heikentymistä. Neuvoston näkemystä asiasta valmistellaan parhaillaan EU:n työryhmässä. Lisätietoja: neuvottelevat virkamiehet Tatu Torniainen, p. 029 516 2162 ja Hanna Mattila, p. 029 516 2401.

 • Metsätalouden valtiontukisäännöt

Metsätalouden valtiontukisäännöt uudistetaan aina seitsemän vuoden välein uuden EU-ohjelmakauden alussa. Uusien sääntöjen odotetaan valmistuvan kesällä 2022. EU:n valtiontukisääntöjen valmistumisaikataulu vaikuttaa myös Suomen kansallisen kannustejärjestelmän (METKA) uudistamisaikatauluun. Lisätietoja: metsäneuvos Niina Riissanen, p. 029 516 2339

 • Uusi LULUCF-asetus

Komissio julkaisi heinäkuussa 2021 ehdotuksen uudeksi maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsänhoitoa koskevaksi LULUCF-asetukseksi. Ehdotus on osa 55-valmiuspakettia ja siinä esitellään EU- ja kansallisen tason tavoitteet LULUCF-sektorille eurooppalaisen ilmastolain 55 % nettopäästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2030. Ehdotusta käsitellään parhaillaan EU-elimissä. Lisätietoja: johtava asiantuntija Lotta Heikkonen, p. 029 516 2074.

 • Kestävät hiilenkierrot

Joulukuussa 2021 julkaistussa komission tiedonannossa esitetään keinoja siihen, miten hiilen poistamista ilmakehästä, kierrättämistä ja varastoimista voidaan lisätä ilmastoneutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Esimerkkejä tiedonannossa käsitellyistä keinoista ovat hiiltä sitovat viljelykäytännöt, metsittäminen ja soiden ennallistaminen. Komission odotetaan antavan lakiesityksen hiilen poistamisen sertifioinnista vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisätietoja: johtava asiantuntija Lotta Heikkonen, p. 029 516 2074.

 • EU:n biodiversiteettistrategiaan liittyvät sitoumukset

Toukokuussa 2020 julkaistun EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Komissio edellyttää, että jäsenmaat antavat strategian avaintavoitteisiin liittyen kaksi sitoumusta. Ensimmäinen sitoumus koskee sitä, miten maat aikovat edistää EU:n yhteisen 30 % suojelupinta-alatavoitteen ja 10 % tiukan suojelun tavoitteen saavuttamista. Toinen sitoumus koskee toimia, joilla turvataan luonto- ja lintudirektiivin liitteiden lajien ja luontotyyppien suojelutaso sekä toimia, joilla 30 % osalta suojelutasoa lisäksi parannetaan. Suomen sitoumuksia valmistelee laajapohjainen työryhmä, jossa myös MMM:llä on edustus. Lisätietoja MMM:ssä: neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, 029 516 2259 ja johtava asiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287.   

Tiukan suojelun piirissä on EU:n biodiversiteettistrategian mukaan vähintään kolmasosa EU:n suojelualueista, mukaan lukien kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Vanhojen ja luonnontilaisten metsien määrittelytyö on toistaiseksi komissiossa vielä kesken. Työn odotetaan valmistuvan keväällä 2022. Lisätietoja: johtava asiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287.  

 •  Kestävyyskriteerit energiabiomassoille

Voimassa oleva uusiutuvan energian direktiivi (RED II) julkaistiin joulukuussa 2018, ja jäsenmaiden tuli saattaa direktiivin mukaiset kansalliset säädökset voimaan 30.6.2021 mennessä.  Komissio julkaisi ehdotuksen RED II-direktiivin päivittämiseksi (RED III) heinäkuussa 2021. Uusiutuvan energian osuudelle asetettu tavoite esitetään korotettavaksi nykyisestä 32 prosentista 40 prosenttiin. Esitykseen sisältyy muutosehdotuksia myös metsäbiomassan kestävyyskriteereihin. Ehdotusta käsitellään parhaillaan neuvoston työryhmässä ja parlamentissa. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 029 516 2350

 • Taksonomia-asetus

EU:n taksonomia-asetuksen (2020) tavoitteena on luoda yhteiset määritelmät ympäristön kannalta kestäville taloudellisille toiminnoille eli ns. vihreille sijoituskohteille. Asetuksen tavoitteita edistetään delegoiduilla säädöksillä, joista ensimmäinen, muun muassa ilmastonmuutosta hillitsevää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävää metsänhoitoa koskeva säädös on jo tullut voimaan. Parhaillaan valmistelussa on biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemien suojelua ja ennallistamista koskeva säädös. Toisen delegoidun säädöksen odotetaan tulevan kommenteille kesällä 2022. Lisätietoja: kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158

 • Ennallistamisasetus

Komissio valmistelee parhaillaan biodiversiteettistrategiaa toimeenpanevaa asetusehdotusta, jonka mukaan luonnon ennallistamisesta olisi tulossa pakollista kaikissa jäsenmaissa. Saatujen ennakkotietojen mukaan ennallistamisvelvoite saattaisi tavalla tai toisella koskea kaikkia metsiä ja  toimeenpanon kustannukset olisivat huomattavan suuret. Komission ehdotuksen piti alun perin tulla julki jo maaliskuussa, mutta julkistusta on nyt lykätty arviolta heinäkuulle 2022. Lisätietoja: kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158